SLOVENSKÝ NÁROD MÁ SVOJHO PREZIDENTA

Po tisíc a sto rokoch prestol slovenských vladárov znovu zaplnený
Manifestačná jednota pri voľbe dr. Jozefa Tisu za prezidenta Slovenskej republiky
Bratislava, 26. októbra 1939, Časopis Slovák

Pre nás a pre všetky budúce pokolenia slovenského národa! 

Pre každého dnešného a budúceho slovenského roľníka, úradníka a obchodníka! Pre všetky kraje Slovenskej republiky, ale aj tie ktoré obývajú Slováci v ďalekej i blízkej cudzine! Pre všetkých nás, celú slovenskú pospolitosť, vykonali sme dnes akt, ktorý dovŕšil ústavnú stavbu po tisíc a sto rokoch obnoveného slovenského štátu. Snem Slovenskej republiky v slávnostne vyzdobenej aule Slovenskej univerzity v Bratislave dnes dopoludnia zvolil za prvého prezidenta Slovenskej republiky dr. Jozefa Tisu. 

Od kniežaťa Pribinu na prestole slovenského národa nebolo nikoho z vôle našej. Dnešného dňa stalo sa tak prvý raz a slovenský národ veľmi dobre pochopil nesmierny dosah tejto skutočnosti. Nikdy dosiaľ nebolo toľko nadšenia v Bratislave, nikdy dosiaľ nemal slovenský národ tak veľký národný deň. Cítili sme to všetci. Do univerzitnej auly schádzali sa dnes právoplatní zástupcovia slovenského ľudu, poslanci, s posvätnou úctou k tomuto symbolickému aktu. Všade panovalo radostné rozochvenie. Oficiálni zástupcovia spriatelených štátov v diplomatických rovnošatách, purpur vysokých cirkevných hodnostárov, zvyšovali sviatočnú náladu. Po chodbách všade rozostavená Hlinkova garda veľkým pozdravom dávala česť každému diplomatickému zastupiteľstvu. Dôstojné ticho, ktoré býva zriedkavým pri tak veľkom zhromaždení ľudí, najlepšie vyjadrovalo každého účastníka. Toto dôstojné ticho bolo najlepším odzrkadlením vzrušených citov, s akými sa všetci prítomní zomkli v jednotnom, tichom nadšení. 

Keď predseda snemu dr. Martin Sokol otvoril slávnostné zasadnutie slovenského snemu, bolo počuť iba klepot fotografických prístrojov a filmových aparátov. Tichým, sviatočným hlasom otvoril toto zasadnutie. Keď oboznámil prítomných s formalitami voľby, poslanci slovenského snemu odovzdali biele lístky v bielych obálkach do urny, ktorá stála pod rečníckou tribúnou. Za chvíľu predseda snemu dr. Martin Sokol oznámil, že všetkými odovzdanými platnými hlasmi za prvého prezidenta Slovenskej republiky zvolený bol doterajší predseda vlády dr. Jozef Tiso. Diplomati, hostia, poslanci a všetci prítomní prijali toto oznámenie dlhotrvajúcim potleskom. Vysokých cirkevných hodnostárov, slovenských poslancov a zástupcov všetkých krajov Slovenska, starých, prešedivených ľudí zriedkakedy vidieť aplaudovať s takým nadšením, ako to bolo na dnešnom zasadnutí slovenského Snemu. 

Predseda snemu dr. Martin Sokol prerušil na krátky čas zasadnutie a odišiel oznámiť výsledok voľby dr. Jozefovi Tisovi. Keď vchádzal prvý prezident Slovenskej republiky do snemu, privítalo ho neopísateľné nadšenie. Prezident zložil predpísanú prísahu a prijal blahoželanie od predsedu snemu dr. Martina Sokola, ktorý ho pozdravil v mene celého slovenského národa. 

Všetci prítomní stáli v tej chvíli a keď prezident zložil prísahu, začali všetci prítomní ako na povel spievať našu neprekonateľnú hymnu “Hej, Slováci”. Ešte nikdy dosiaľ neznela naša hymna tak slávnostne. Ešte sme ňou nikdy nevzdávali hold svojmu prezidentovi. Každý Slovák v tejto chvíli vlial do nej všetky svoje city. Naplnil sa touto hymnou celý náš národ ako svieža breza na jar tou najvzácnejšou miazgou. To bol náš najslávnostnejší okamih. 

Prvý slovenský knieža Pribina zapísal sa do dejín ľudstva ako veľký budovateľ. On to bol, ktorý budoval kresťanskú kultúru v tejto zemi. Táto budovateľská tradícia je najväčšou okrasou prestola slovenského národa. Dnes zasadol na tento prestol najvzácnejší muž nášho rodu, ktorý doterajšou svojou prácou zaisťuje nám i všetkým budúcim, že prezident Slovenskej republiky bude pokračovať v diele Pribinovom, budovateľskom. Slovenský národ po tisíc a sto rokoch od tejto chvíle skutočne sám vládne v tejto zemi. 

Zdroj: Časopis Slovák, 27. 10. 1939, s. 5. 46. [https://www.upn.gov.sk/publikacie_web/pamat-naroda/pamat-naroda-04-2014.pdf]

Jozef_Tiso_zvolený_za_prezidenta