späť na hlavnú stránku

modlitby

 

ZASVÄTENIE SEBA JEŽIŠOVI KRISTOVI SKRZE RUKY PANNY MÁRIE

sv. Ľudovít Mária Grignion

 

Múdrosť večná a vtelená! Najmilší a láskavý Ježišu, pravý Boh a pravý Človek, jediný Syn večného Otca a Márie vždy Panny.

Hlboko sa ti klaniam v lone a vo vznešenosti tvojho Otca a v panenskom lone Márie, tvojej dôstojnej Matky v čase tvojho Vtelenia.

Ďakujem ti, že si sám seba zmaril a prijal podobu služobníka, aby si ma vytrhol z diablovho otroctva. Chválim ťa a oslavujem, že si sa vo všetkom podrobil Márii, svojej svätej Matke, aby si ma učinil skrze ňu svojím verným služobníkom.

Ale beda, ja som nevďačný a neverný, nezachoval som sľuby, ktorými som sa ti tak slávnostne zaviazal pri svätom krste. Neplnil som svoje povinnosti, nezaslúžim si volať sa tvojím synom ani tvojím služobníkom. Všetko, čo mám, si zasluhuje iba tvoje zavrhnutie a hnev, neodvažujem sa sám priblížiť k tvojmu svätému a vznešenému Majestátu.

Preto sa utiekam o príhovor k tvojej najsvätejšej Matke, ktorú si mi dal za prostrednicu u teba a touto cestou dúfam, že pokorne obsiahnem odpustenie hriechov, získam a zachovám si pravú múdrosť.

Pozdravujem ťa teda, nepoškvrnená Mária, živý stánok Božstva, v ktorom sa skrýva večná Múdrosť a praje si prijímať poklonu anjelov i ľudí.

Pozdravujem ťa, Kráľovná neba i zeme, ktorej vláde je podrobené všetko, čo je nižšie od Boha.

Pozdravujem ťa, bezpečné útočište hriešnikov, ktoré nikomu neodopiera milosrdenstvo. Vypočuj moje túžby po božskej múdrosti a príjmi preto sľuby a ponuky, ktoré ti ponížene predkladám.

Ja M..., neverný hriešnik, obnovujem a potvrdzujem do tvojich rúk svoje krstné sľuby. Odriekam sa navždy satana, jeho pýchy a jeho skutkov. Dávam sa plne Ježišovi Kristovi, vtelenej Múdrosti, aby som s ním niesol svoj kríž po všetky dni svojho života a bol mu vernejší ako doteraz.

Volím si teba, Mária, v prítomnosti celého dvora nebeského, za svoju Matku a Paniu. Vydávam a zasväcujem tebe ako poddaný svoje telo i svoju dušu, svoje vnútorné i vonkajšie hodnoty i hodnotu svojich minulých, terajších a budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť mnou a všetkým, čo mi prináleží, bez výhrady, podľa tvojho zaľúbenia, k najväčšej sláve Božej v čase i vo večnosti.

Prijmi, Panna dobrotivá, túto nepatrnú obetu môjho zasvätenia ako uctenie a spojenie sa s tým poddanstvom, ktorým sa Múdrosť večná podrobila tvojmu materstvu, ako hold moci, ktorú máš nad týmto úbohým tvorom a biednym hriešnikom, ako vzdanie vďaky za milosti a prednosti, ktorými ťa vyznamenala Svätá Trojica.

Vyhlasujem, že chcem odteraz ako tvoj pravý služobník vyhľadávať tvoju česť a teba vo všetkom počúvať.

Matka obdivuhodná, predstav ma svojmu milému Synovi ako verného služobníka, aby vykúpiac ma skrze teba, prijal ma tiež skrze teba.

Matka milosrdenstva, pomôž mi, aby som dosiahol pravú Božiu múdrosť a pripočítaj ma k tým, ktorých miluješ, učíš a vedieš, ktorých živíš a chrániš ako svoje dietky a svojich služobníkov.

Panna verná, učiň ma vo všetkom dokonalým učeníkom, nasledovníkom a služobníkom vtelenej Múdrosti Ježiša Krista, svojho Syna, aby som na tvoj príhovor a podľa tvojho príkladu dokázal plniť tu na zemi vôľu Božiu a uvidel jeho slávu v nebesiach. Amen.

 

zdroj: GRIGNION, L., M.: O pravej úcte k Panne Márii. Košice : Vyd. Michala Vaška, 1993. S cirkevným schválením BÚ Košice, číslo 1431/93 zo dňa 8. IX. 1993
dátum: 13.V.2005

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]