biblická archeológia

 

ZJAVUJE BIBLIA NAOZAJ PRAVDU O BOHU?

Ľubomír Rebek, Pavol Bobuš, Ondrej Chrvala

 

V dnešnej relácii sa budeme venovať téme, ktorá určite patrí medzi najdôležitejšie v našom duchovnom živote a týka sa nás všetkých. Je ňou otázka, či Biblia naozaj zjavuje pravdu o Bohu? Existuje nejaký racionálny dôvod tvrdiť, že Sväté Písmo je naozaj dôveryhodné?

Často zaznievajú námietky, že Biblia je očividný výtvor poverčivých ľudí, ktorí, keď bolo treba, boli ochotní aj klamať a vymýšľať si, ak by to pomohlo ich náukám. V nijakom prípade to vraj nie je neomylné Božie slovo, ako tvrdí Cirkev. Ďalší hovoria, že v Biblii ide o fantastické rozprávky a pestrú mytológiu, a to je vraj dôkazom, že to nie je božsky inšpirovaná kniha. Naozaj môžeme Biblii veriť? Je Biblia pravdivá a hodnoverná?

Na to, že Sväté Písmo je spoľahlivým zdrojom, je omnoho viac dôkazov ako pri akejkoľvek inej starovekej knihe. Napr. dôkaz o jednote biblických spisov – desiatky kníh napísaných rozličnými literárnymi štýlmi asi štyridsiatimi autormi pochádzajúcimi z rozličného prostredia v rozsahu tisícpäťsto rokov – a predsa ide o ten istý, rozvíjajúci sa príbeh, ktorý je posolstvom pre človeka. To ukazuje na existenciu Božej mysle, o ktorej pisatelia tvrdia, že ich inšpirovala.

Môžeme hovoriť aj o premieňajúcej moci Písma – od počiatku ľudí obnovuje, dáva im nádej, odvahu, zmysel, múdrosť, vedenie a silu. Upevňuje celý ich život. Kým iné náboženstvá sa šírili násilím, rané kresťanstvo sa šírilo svojim s Duchom, ba dokonca ešte aj vtedy, keď kresťania hynuli pod rímskymi mečmi.

ARCHEOLÓGIA

Najpresvedčivejšie dôkazy možno zaradiť do dvoch kategórií:

Sú to ako prvé archeologické nálezy, ktoré potvrdzujú historické udalosti opísané vo Svätom Písme. Aj Pán Ježiš hovorí: „Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? (Jn 3,12)„ Môžeme to vziať aj obrátene: Ak môžeme Biblii dôverovať, keď nám hovorí priamo o pozemských veciach, ktoré môžu byť overené, potom jej môžeme dôverovať aj v oblastiach, ktoré si nemôžeme priamo overiť empiricky.

Na Strednom východe sa uskutočnili tisícky archeologických výskumov a získané nálezy nám vždy viac a viac potvrdzujú a dopĺňajú obraz, ktorý nám podávajú biblické záznamy. Existujú dôkazy potvrdzujúce život kráľa Dávida, život patriarchov, ako aj zničenie Sodomy a Gomory. Ukázalo sa tiež, že každá biblická zmienka o asýrskom kráľovi je správna, existuje dôkaz, že svet mal kedysi jeden jediný jazyk, ako to tvrdí Písmo, teraz sa vykopávajú základy Šalamúnovho chrámu a tak ďalej.

Archeológovia boli proti Starému zákonu veľakrát skeptickí, no nové objavy neustále potvrdzovali biblické texty. Hoci je v Biblii asi tridsať odkazov na Chetitov, kritici argumentovali, že takíto ľudia nikdy neexistovali. Archeológovia, ktorí kopali v dnešnom Turecku, však objavili niekoľko faktov, ktoré svedčia jasne o existencii tohto ľudu.

Archeológia tiež potvrdzuje aj stovky detailov z Nového zákona. Autorom Skutkov apoštolov bol historik Lukáš. Mnohí exegéti tvrdia, že táto novozákonná kniha musela byť napísaná medzi rokmi 60 -70 po Kristovi, čiže asi tridsať až tridsaťpäť rokov po Ježišovom ukrižovaní. A ešte predtým Lukáš napísal svoje Evanjelium, ktoré je v podstate zhodné s ostatnými biblickými záznamami o Ježišovom živote. Teda máme tu výborného historika, ktorý napísal celú históriu Ježiša Krista a prvotnej Cirkvi. Bolo to ešte za života očitých svedkov, ktorí by mohli prehnané alebo falošné vyhlásenia konfrontovať. Nič také nemožno nájsť v súvislosti so žiadnou inou náboženskou knihou starovekého sveta. Známy odborník na klasické dejiny z Oxfordskej univerzity profesor A. N. Sherwin-White povedal: „Potvrdenie historicity Skutkov apoštolov je ohromné a akýkoľvek pokus o odmietnutie základnej historicity tejto knihy sa musí dnes javiť úplne absurdný.„

POTVRDENIE PROROCTVAMI

Hoci však archeológia potvrdzuje, že Biblia je historicky presná, to ešte neznamená, že má božskú autoritu, povedal by aj dnešný skeptik. Čo by ho mohlo presvedčiť? Dôvod, prečo by mal človek Bibliu akceptovať, by bol je potvrdenie nadprirodzeným spôsobom. Všetko závisí od toho, či sú prvé verše Biblie pravdivé, keď vravia: „Na počiatku ...„ Ak má vesmír počiatok, tak mu musel niekto dal podnet na vznik a vesmír bol usmerňovaný a jemne ladený od úplného začiatku stvorenia až po objavenie sa ľudského života. Ak sú pravdivé tieto prvé verše, potom zázraky sú nielen možné, ale sú skutočné a nevymykajú sa súvislostiam, lebo ten najväčší zázrak – stvoriť niečo z ničoho – sa už stal. Položme si otázku: Čo je ťažšie pochopiť, keď Ježiš premenil v Káne Galilejskej vodu na víno, alebo vziať hrsť ničoho a stvoriť vodu? Je omnoho ťažšie stvoriť vodu z ničoho, ako premeniť vodu na víno. Ak existuje Boh, ktorý dokáže stvoriť svet z ničoho, potom môže robiť aj zázraky. Jediná vec, na ktorú sa treba pozrieť je, ktorá kniha na svete bola potvrdená zázrakmi. Existuje iba jedna, a tou je Biblia.

Je to jediná kniha na svete, ktorá má presné, konkrétne predpovede, ktoré boli zaznamenané stovky rokov dopredu a doslova sa aj naplnili. V Starom zákone je 191 predpovedí o Ježišovom príchode, vrátane jeho predkov, miesta, kde sa narodí, že sa narodí z panny, presný historický čas, kedy zomrie a tak podobne. Žalm 22,17 hovorí, že mu prebodnú ruky i nohy, vo verši 15, že sa mu polámu kosti, verš 19 hovorí o losovaní o jeho odev. V Knihe proroka Zachariáša (12,10) sa píše, že bude prebodnutý kopijou, presne ako sa aj stalo. To je jasný obraz jeho ukrižovania – no napísané to bolo dávno predtým, než Rimania túto metódu vôbec začali používať. Židia v tom období ľudí kameňovali.

Neobíďme, pravdaže, miesto z Knihy proroka Izaiáša (53,2-12), čo je asi najohromujúcejšie proroctvo o Ježišovi Kristovi v celom Starom zákone. Predpovedá dvanásť aspektov jeho utrpenia, ktoré sa všetky naplnili – že bude opovrhnutý, bude mužom bolesti, bude žiť život utrpenia, bude zradený ostatnými, ponesie naše bolesti, bude postihnutý a opustený Bohom, prebodnutý pre naše priestupky, bude potrestaný pre naše hriechy, bude trpieť ako obetný baránok, zomrie so zločincami, hoci bude nevinný a bude sa modliť za iných. Máme tu ohromné predpovede, ktoré sa do najmenších podrobností splnili v živote jedného muža, hoci ten ich nemohol nijako ovplyvniť. Nemohol si napríklad zariadiť, ako a kedy sa narodí. Tieto slová boli napísané takých dvesto až štyristo rokov predtým. Nijaká iná kniha na svete také niečo neobsahuje. Biblia je jediná kniha, ktorá je nadprirodzene potvrdená takýmto spôsobom.

Mnoho ľudí však argumentuje, že proroctvá Starého zákona sa vzťahovali na Izrael a nie na Ježiša. Nie je to prekrúcanie zmyslu týchto proroctiev? Musíme pochopiť, že nie všetky proroctvá predpovedajú budúcnosť. Je pravda, že Nový zákon aplikuje niektoré starozákonné pasáže na Ježiša, hoci nepredpovedali nič priamo o ňom. Mnoho vedcov to vyložilo tak, že sa v Ježišovi naplnili typologicky - čiže isté pravdy v danej pasáži sa môžu správne aplikovať na Krista, aj keď to nebolo proroctvo priamo o ňom. Ďalší zasa vravia, že v niektorých pasážach Starého zákona ide o druhotný význam, ktorý možno aplikovať aj na Izrael, aj na Krista, keďže obaja boli nazvaní synmi. Tomuto sa niekedy hovorí „dvojvýznamový pohľad„ proroctva. Oba tieto prístupy sú cenné. Tak či tak, existuje dostatočný počet príkladov proroctiev, ktoré Ježiša jasne predpovedajú a zaručujú božskú autoritu Písma. Matematika dokázala, že je absolútne nemožné, aby sa naplnili náhodou.

POTVRDENIE ZÁZRAKMI

Prejdime teraz k ďalšiemu dôvodu nadprirodzenej autority Písma. Existuje zaručený spôsob, ako rozoznať, či je daný prorok naozaj reprezentant Boha, alebo je to šarlatán, ktorý sa snaží podviesť masy: môže tento prorok predviesť nefalšované zázraky? Všetky tri veľké monoteistické náboženstvá - kresťanstvo, judaizmus a islam - uznávajú zázraky ako spôsob potvrdenia, že posolstvo pochádza od Boha. Dokonca i preslávený skeptik Bertrand Russell pripustil, že zázraky by boli dôkazom pravdy.

Na začiatku sme tvrdili, že biblia je historicky spoľahlivá. Teraz tu máme prorokov, ktorí boli nútení dokázať svoje poslanie od Boha a naozaj vykonali zázraky, ktoré dokázali pravdivosť ich poslania. Keď sa Mojžiš v Knihe Exodus (4,1) sťažoval Bohu, že Izraeliti mu nebudú veriť, že sa mu zjavil Boh, ten mu prikáže, aby hodil na zem svoju palicu a táto sa okamžite premenila na hada. Potom ho mal chytiť za chvost a premenil ho opäť na palicu. Potom mu Boh v piatom verši povedal: "Aby ti uverili, že sa ti zjavil Pán, Boh ich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jakubov". To isté platilo pre Eliáša na hore Karmel - bol ľuďmi konfrontovaní a Boh zoslal z neba oheň, aby potvrdil, že bol pravým prorokom.

A pokiaľ ide o Ježiša, ten doslova povedal: "Ak nekonám skutky svojho Otca neverte mi! (Jn 10,37)" No on potom tie zázraky konal. Uznal to aj Nikodém, keď Ježišovi povedal: "Rabbi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nik nemôže činiť znamenia, ktoré ty činíš, ak len Boh nie je s ním" (Jn 3,2). Keď Ján Krstiteľ položil Ježišovi otázku, či on je Mesiáš, ten bol schopný jeho učeníkom s istotou odpovedať: "Choďte, oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa ohlasuje evanjelium" (Lk 7,22).

Keď to všetko spolu spojíme – historickú spoľahlivosť Biblie overenú archeológiou, zázračné naplnenie jasných prorockých predpovedí a zázraky, ktorých uskutočnenie je spoľahlivo dokumentované – tak tu máme nadprirodzene potvrdený spis, aký nikde v dejinách nemá obdobu. Biblia tvrdí, že je Slovom Božím, a vie to aj dokázať!

 

Zdroj: .radiovaticana.org/slovak/S-2004-02-28.html

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]