späť na hlavnú stránku

povedali...

 

POVZBUDENIE SVÄTÉHO FRANTIŠKA

BRATOM A SESTRÁM KAJÚCNIKOM

 

V mene Pánovom!

 

O TÝCH, ČO ROBIA POKÁNIE

 

Všetci tí, čo milujú Pána z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily (por. Mk 12, 30), čo milujú blížneho ako seba samého (por. Mt. 22, 39), čo majú v nenávisti svoje telo s jeho chybami a hriechmi, čo prijímajú telo a krv nášho Pána Ježiša Krista a prinášajú hojné ovocie pokánia: ó, akí šťastní a požehnaní sú tí a tie, keď to robia a v tom zotrvávajú, lebo na nich spočinie Duch Pánov (por. Iz 11, 2) a urobí si u nich príbytok (por. Jn 14, 23), a sú synmi nebeského Otca (por. Mt 5, 45), lebo konajú jeho skutky, a sú nevestami, bratmi a matkami nášho Pána Ježiša Krista (por. Mt 12, 50). Sme nevestami, ked' sa verné duše spoja skrze Ducha Svätého s naším Pánom Ježišom Kristom. Sme jeho bratmi, keď plníme vôľu Otca, ktorý je na nebesiach (por. Mt 12, 50). Sme matkami, keď ho nosíme v svojom srdci a tele (por. 1 Kor 6, 20) so silnou láskou k Bohu a s čistým a úprimným svedomím; rodíme ho svojimi svätými skutkami, ktoré majú svietiť iným za príklad (por. Mt 5, 16). Ó, aké je to slávne mať takého veľkého a svätého Otca v nebesiach! Ó, aké je to sväté mať takého krásneho a obdivuhodného ženícha, Ducha Svätého! Ó, aké je to sväté a radostné, mať takého brata a syna, najmilšieho, pokorného, tichého, sladkého, milovania hodného a nadovšetko túženého: nášho Pána Ježiša Krista, ktorý dal svoj život za svoje ovečky (por. Jn 10, 15) a modlil sa k svojmu Otcovi: Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene (por. Jn 17, 11), ktorých si mi dal zo sveta; boli tvoji a dal si ich mne (por. Jn 17, 6). Slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal (por. Jn 17, 8). Prosím za nich, a nie za svet (por. Jn 17, 9). Požehnaj a posväť ich (por. Jn 17, 17), a pre nich sa ja sám posväcujem (por. Jn 17, 19). No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa (por. Jn 17, 20), aby dosiahli svätosť v jednote, ako sme my jedno (por. Jn 17, 23, 11). A chcem, Otče, aby aj oni boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu (por. Jn 17, 24) v tvojom kráľovstve (por. Mt 20, 21).

Amen.

 

 

O TÝCH, ČO NEROBIA POKÁNIE

 

Všetci tí a tie, čo nekonajú pokánie a neprijímajú telo a krv nášho Pána Ježiša Krista, dopúšťajú sa hriechov a neprávosti, povoľujú zlej žiadostivosti a zlým túžbam tela, nezachovávajú, čo Pánovi sľúbili, a sú vo svojom tele otrokmi sveta svojimi žiadosťami a ustarostenosťou o tento život: sú otrokmi diabla, lebo sú jeho synmi a plnia jeho túžby (por. Jn 8, 44), sú slepí, lebo neuznávajú pravé svetlo, nášho Pána Ježiša Krista. Nemajú duchovnú múdrosť, lebo nemajú Syna Božieho, ktorý je pravou múdrosťou Otca. O nich je napísané: "Boli v koncoch so všetkou svojou múdrosťou" (Ž 107, 27) a "Tí, čo bočia od tvojich príkazov, sú prekliati" (Z 119, 21). Vidia a uznávajú to, vedia, že robia zlo, a robia ho, a vedome zatracujú svoju dušu. Otvorte oči, slepci, oklamaní svojimi nepriateľmi - telom, svetom a diablom, - že telu je sladké hrešiť a trpké slúžiť Bohu, lebo všetky hriechy a neprávosti vychádzajú z ľudského srdca, ako hovorí Pán v evanjeliu (por. Mk 7, 21). A preto nebudete mať nič dobrého na tomto svete ani v budúcom. Myslíte si, že budete dlho požívať márnosti tohto sveta. No klamete sa, lebo príde deň a hodina, na ktoré nemyslíte, o ktorých neviete a ktoré nepoznáte. Telo slabne, smrť sa blíži a umieranie je trpké. A kdekoľvek, kedykoľvek, akokoľvek človek zomiera v smrteľnom hriechu bez pokánia a zadosťučinenia, ak mohol zadosťučiniť a nezadosťučinil, vtedy diabol vytrhne jeho dušu z tela v takej úzkosti a v takom trápení, že nik to nemôže pochopiť, iba ten, kto to skúsil. A všetky talenty, a moc, a vedomosť a múdrosť (por. 2 Km 1, 12), o ktorých si mysleli, že ich majú, sa im vezmú (por. Lk 8, 18; Mk 4, 25). A svoje majetky zanechajú príbuzným a priateľom a tí to odnesú a rozdelia si to a potom povedia: "Nech je zlorečená jeho duša, lebo nám mohol dať viacej, mohol nahonobiť viacej, a nenahonobil." Telo zožerú červy, a tak stratili telo i dušu v tomto krátkom živote, a pôjdu do pekla, kde sa budú trápiť bez konca. Všetkých tých, ktorým sa tento list dostane do rúk, prosíme pre lásku, ktorou je Boh (por. Jn 4, 16), aby tieto voňavé slová nášho Pána Ježiša Krista prijali dobrotivo a s Božou láskou. A tí, čo nevedia čítať, nech si ich dajú často prečítať. A nech ich pri sebe opatrujú a plnia až do konca, lebo sú duchom a životom (por. Jn 6, 64). A tí, čo tak neurobia, budú musieť vydať počet na súdny deň (por. Mt 12, 36) pred súdnou stolicou nášho Pána Ježiša Krista (por. Rim 14, 10).

 

    

 

 

             

zdroj:

REGULA FRANTIŠKÁNSKEHO SVETSKÉHO RÁDU. Vydalo Miestne bratstvo Zvolen, 2004.  

zaujímavé odkazy:

OFS Františkánsky svetský rád

dátum:

21.III.2006
 

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]