Sv. Irenej: DOKTRÍNY KAINITOV

  1. Iní vyhlasujú, že Kain získal svoj život z Moci zhora a vyznávajú, že Esau, Korah, Sodomiti a ostatní, sú ich príbuzní. Z tohoto dôvodu, dodávajú, boli napadnutí Stvoriteľom, no nikto nebol zranený. Pretože Sofia zvykla udržiavať to, čo jej od nich náležalo. Vyhlasujú, že zradca Judáš bol s tými vecami úplne oboznámený, a že on sám, poznajúc pravdu ako nik iný, vykonal tajomstvo zrady; cez neho všetky veci, pozemské i nebeské, boli takto vrhnuté do zmätku. Vytvárajú falošné dejiny tohoto druhu, ktoré označujú Judášovo Evanjelium.

 

  1. Zostavil som tiež zbierku ich spisov v ktorých hlásajú zrušenie činnosti Hysteru. Navyše, tohoto Hysteru nazývajú stvoriteľom neba i zeme. Ďalej vyznávajú – ako Karpokrati – že ľudia nemôžu byť spasení, pokiaľ neprejdú skrz všetky druhy skúsenosti. Anjel, tvrdia, im slúži v každej z ich hriešnych a ohavných činností a podnecuje ich odvážiť sa k drzosti a riskovať poškvrnenie. Akýkoľvek môže byť charakter činnosti – tvrdia, že to robia v mene anjela, hovoriac: “Ó, anjel, robím tvoju prácu; ó, sila, uskutočňujem tvoje dielo!” a trvajú na tom, že toto je “dokonalé poznanie” – bez strachu oddať sa takým činnostiam, ktoré je nedovolené i vysloviť.

 

  1. Bolo nevyhnutné jasne dokázať, že – ako ich predstavujú vlastné názory a zásady, tých, ktorí sú z Valentinovej školy – odvodzujú svoj pôvod od takých matiek, otcov a praotcov, a tiež ukázať ich učenie, s nádejou, že snáď niektorí z nich konaním pokánia a navrátením sa k Jedinému Stvoriteľovi a Bohu Tvorcovi vesmíru, môžu získať spasenie, a tí druhí nesmú naďalej byť zvádzaní ich skazenými, hoci hodnovernými presvedčeniami, predstavujúc si, že od nich získajú vedomosti o nejakých väčších a vznešenejších tajomstvách. No nechajme ich radšej spoznávať náš dobrý vplyv na hriešne zásady tých ľudí, pozerať s opovrhnutím na ich učenie, zatiaľ čo zároveň ľutujú stále lipnúcich k týmto úbohým a zbytočným bájkam, ktorí dosiahli taký sklon k nadutosti, že sa považujú za nadradených nad všetkými, vďaka svojmu vzdelaniu, alebo, ako by to skôr bolo treba nazvať, nevedomosti. Teraz sú celkom odhalení; a jednoducho, vystaviť ich myšlienky znamená zvíťaziť nad nimi.

 

  1. Preto som sa usiloval predložiť a jasne ukázať celkom chorľavú kostru tejto úbohej líštičky. Pretože tu teraz nebude potrebné mnohých slov na zvrátenie ich systému učenia, keď bol všetkým odhalený. Je to ako keď, na šelmu, ktorá sa ukrýva v lese a odtiaľ zvykne vyrážať a tak mnohých ničiť, ten, kto buchoce okolo lesa a dôkladne ho prezerá, tak že zviera núti vyjsť z úkrytu, nenamáha sa uloviť ho, vidiac že je to naozaj zúrivá šelma. No druhí teraz môžu vidieť a vyvarovať sa jej útokov a môžu na ňu vrhať oštepy zo všetkých strán a zraniť a nakoniec zabiť toto zhubné zviera. Takže, v našom prípade, pretože sme predniesli ich skryté tajomstvá, ktoré strážia v tichosti medzi sebou, na svetlo, nebude teraz potrebné použiť mnoho slov na zrútenie ich systému názorov. Pretože je teraz v tvojej moci a v moci tvojich druhov, oboznámiť sa s tým čo bolo povedané, zvrhnúť ich skazené a nezmyselné náuky a vyložiť učenie súhlasné s pravdou. Potom teda, tak ako som sľúbil a ako mi schopnosti poslúžia, budem sa usilovať ich všetky zvrhnúť, vyvrátením v nasledujúcej knihe. Hoci len podať ich zoznam je zdĺhavou vecou, ako vidíš. Ale prinesiem prostriedky na ich zvrhnutie, dotknúc sa všetkých ich názorov po poriadku v akom boli popísané, takže divú šelmu môžem nielen vystaviť pohľadu, ale možno jej zasadiť rany z každej strany. 

 

zdroj: Irenaeus: Adversus Haereses (kniha I., hlava XXXI.)
preklad z angl.: Proglas.sk
zaujím. odkazy: anglicky:                             New Advent
grécky originál (fragmenty):   http://khazarzar.skeptik.net/books/irenaeus/ah/ahg.htm
dátum: 14.VII.2006