Filter: All
  1. All

NOVÉNA k sv. CYRILOVI a METODOVI

Solúnski bratia si boli vedomí apoštolských práv Ríma v prípade misie u Slovenov, ktoré nemôžu obísť. Píše o tom pápež Hadrián v liste Koceľovi: „Oni však, dozvediac sa, že vaše krajiny prináležia Apoštolskej stolici, neurobili nič proti cirkevnému zákonu, ale k nám prišli, prinesúc i ostatky svätého pápeža Klementa.“ Už samotné ostatky pápeža Klementa Rímskeho (88-97 po Kr.), ktoré sprevádzali byzantskú misiu u Slovákov, ukazovali smer cesty, ktorá musela byť zavŕšená v Ríme odovzdaním ostatkov pápežovi. Sv. Klement, pápež, sa stal patrónom vrcholného apoštolského diela sv. Cyrila a Metoda a predznamenal všetky ich nasledujúce životné cesty. Z Božieho vnuknutia sa dal Konštantín Filozof hľadať jeho ostatky v Chersone na Kryme, ktoré sa stali podstatným pilierom jeho ďalšej misionárskej práce a natrvalo ho pripútali k Rímu. Keď prišli solúnski bratia k nám, po celej slovenskej zemi sa stavali kostoly na počesť rímskeho pápeža Klementa (v Močenku, Španej Doline, Veľkom Kýre, Čičave a inde). Šírením jeho úcty vyjadril sv. Cyril presvedčenie o prvenstve Ríma, kde všeobecné kresťanstvo stojí na skale Petrovho stolca. Symbolicky práve tento pápež „zjednocovateľ“ bol predvojom sv. Cyrila, ktorý svojou veľkou osobnosťou spojil Východ so Západom. Sv. Cyrila a sv. Metoda nazývajú tiež apoštolmi slovanských národov, pretože ich epochálne dielo u Slovákov malo dosah na kultúru všetkých Slovanov. Vďaka tomu pápež Ján Pavol II. vyhlásil bratov zo Solúna v roku 1980 za spolupatrónov Európy. Základný duchovný kameň kultúry Slovanov bol postavený práve na Slovensku a pôsobením slovenských učeníkov Klimenta, Nauma a ďalších u južných Slovanov sa kresťanstvo roznieslo po celom slovanskom svete. Právom preto národná tradícia neustále sprítomňuje dielo týchto najväčších osobností našich slovenských dejín

Modlime sa:

Ďakujeme ti, Pane, že si si Slovensko už pred 1150 rokmi vybral za duchovné srdce Európy spájajúce Východ so Západom. Prosíme ťa, žehnaj nás, aby sme i dnes toto srdce zachovali živé. Posilňuj nás vo viere, aby sme podľa vzoru svätých Cyrila a Metoda prehlbovali úctu k Petrovmu stolcu, na ktorom Ježiš Kristus ako na skale postavil svoju Cirkev. Pomáhaj nám svojou milosťou, aby sme mali pravú úctu k relikviám svätých, ako ju mali bratia zo Solúna. Pomôž nám, Pane, nájsť ostatky sv. Metoda, nášho duchovného otca a zakladateľa slovenskej Cirkvi, aby sme si ich mohli s láskou uctiť. Amen.…