späť na hlavnú stránku

Písmo

 

mágia, veštenie, vyvolávanie duchov a PÍSMO

 

"Povolal ale faraón mudrcov a čarodejníkov i učinili oni tiež skrze čary egyptské a nejaké tajné veci rovnakým spôsobom. A hodil každý z nich svoje palice, ktoré sa obrátili na hadov, ale palica Áronova zožrala ich palice"

(Exodus VII, 11-12).

"A ryby, ktoré boli v rieke zahynuli, rieka zapáchala a Egypťania nemohli piť vodu z rieky; bola červená ako krv, po celej krajine egyptskej. A činili podobne i egyptskí čarodejníci svojimi čarami a zatvrdlo srdce faraónovo a neposlúchol ich, ako predpovedal Pán"

(Exodus VII, 21-22).

"A činili podobne čarodejníci svojimi čarami, aby vyviedli komárov, ale nemohli. A komáre boli ako na ľuďoch, tak i na zvieratách. A povedali čarodejníci faraónovi: Prst Boží je toto. A zatvrdlo srdce faraónovo a neposlúchol ich, ako predpovedal Pán"

(Exodus VIII 18-19; Neovulgáta má 14-15).

"Nedopustíš, aby čarodejníci zostali pri živote"

(Exodus XXII, 18).

"Nebudete hádať zo štebotania vtákov, ani nebudete veštiť zo snov"

(Levitikus XIX, 26).

"Neuchyľujte sa k čarodejníkom, ani sa nepýtajte niečo zvierat, aby ste sa skrze nich nepoškvrnili. Ja som Pán Boh váš"

(Levitikus XIX, 31).

"Proti človeku, ktorý by sa uchýlil k čarodejníkom a veštcom a smilnil by s nimi, postavím svoju tvár a vyhubím ho zo stredu jeho ľudu"

(Levitikus XX, 6).

"Muž alebo žena, v ktorých by bol čarodejnícky, alebo veštecký duch, nech smrťou zomrú, ukameňujú ich a ich krv bude na nich"

(Levitikus XX, 27).

"Nie je čarovania proti Jakubovi, ani veštenia proti Izraelovi. Svojimi časmi bude povedané o Jakubovi a Izraelovi, čo s ním učinil Boh"

(Numeri XXIII, 23).

"Ani nech sa nenájde u teba niekto, kto by očisťoval svojho syna alebo dcéru, vedúc ich cez oheň, alebo kto by sa pýtal veštcov, alebo dával pozor na sny a štebotanie vtákov. Ani zaklínač, ani kto by sa veštcov a astrológov, alebo od mŕtvych vyzvedal pravdu. Lebo všetky tieto veci má Pán za ohavnosť a pre také hriechy ich vyhladí"

(Deuteronómium XVIII, 10-12).

"Samuel bol ale umrel a oplakal ho celý Izrael. A pochovali ho v Ráme, v jeho meste. A Saul vyplienil čarodejníkov a hádačov zo zeme. I zhromaždili sa Filištínci, prišli, rozložili sa v Sunách a zhromaždil aj Saul celý Izrael a prišiel do Gelboe. I videl Saul tábor Filištíncov, bál sa a zľaklo sa veľmi jeho srdce. A pýtal sa Pána a  neodpovedal mu ani v snoch, ani skrze kňazov, ani skrze prorokov. A preto riekol Saul svojim služobníkom: Hľadajte mi ženu, majúcu ducha čarodejníctva. Pôjdem k nej a pýtať sa budem skrze ňu. I povedali mu jeho služobníci: Je žena, ktorá má ducha čarodejníctva, Vendor. Zmenil teda Saul svoj odev, obliekol sa do iných šiat a šiel sám a dvaja muži s ním. A prišli k žene v noci a povedal jej: Vešti mi skrze ducha čarodejníckeho a vzkries mi, koho ti poviem. A žena mu povedala: Hľa, ty vieš, čo urobil Saul, ako vyhladil čarodejníkov a veštcov z krajiny, prečo teda činíš úklady môjmu životu, aby som bola zahubená? I prisahal jej Saul skrze Pána, hovoriac: Živý je Pán, že sa ti nič neprihodí pre túto vec. A povedala mu žena: Kohože mám vzkriesiť? On odpovedal: Samuela mi vzkries. Keď ale uzrela žena Samuela, skríkla veľkým hlasom a povedala Saulovi: Prečo si ma oklamal, lebo ty si Saul? A povedal jej kráľ: Neboj sa. Čo si videla? A žena povedala Saulovi: Videla som bohov, vystupujúcich zo zeme. A povedal jej: Aký je jeho spôsob? Ona povedala: Starý muž vystupuje a odený je do plášťa. Porozumel Saul, žeby to bol Samuel a sklonil sa svojou tvárou k zemi a poklonil sa. Povedal však Samuel Saulovi: Prečo si mi nedal pokoj, aby som bol vzkriesený? A Saul povedal: Priveľmi som súžený, lebo Filištínci bojujú proti mne a Boh odstúpil odo mňa a nechcel ma vypočuť ani skrze prorokov, ani v snoch, preto so ťa povolal, aby si mi oznámil, čo by som mal urobiť. I povedal Samuel: Čo sa mňa pýtaš, pretože Pán odstúpil od teba a prešiel k tvojmu horliteľovi. Lebo Pán ti učiní, ako hovoril skrze mňa a odtrhne tvoje kráľovstvo z tvojej ruky a dá ho tvojmu blížnemu Dávidovi. Že si neposlúchol hlas Pána, ani si nevykonal jeho hnev nad Amalekom, preto ti dnes učinil Pán to, čo trpíš. A vydá Pán aj Izraela s tebou do rúk Filištíncom, zajtra ale ty a tvoji synovia budete so mnou, ale i tábor izraelský vydá do rúk Filištíncov. A hneď padol Saul, taký, aký bol dlhý, na zem, lebo sa zľakol Samuelových slov a nebolo v ňom sily, lebo celý ten deň nejedol chlieb. Vošla teda tá žena k Saulovi, lebo bol veľmi prestrašený a povedala mu: Hľa tvoje služobníčka poslúchla tvoj hlas,  položila som svoju dušu do tvojich rúk a poslúchla som tvoje slová, ktoré si mi hovoril. Teraz teda i ty poslúchni hlas tvojej služobníčky a položím pred teba krajec chleba, aby si sa jediac posilnil a tak mohol ísť cestu. On však odoprel a povedal: Nebudem jesť. I prinútili ho jeho služobníci a žena, až poslúchnuc ich hlas, vstal zo zeme a sedel na posteli. A tá žena mala v dome vykŕmené teľa. Poponáhľala sa, zabila ho a vezmúc múku, zmiešala ju a napiekla nekvasených chlebov. A položila pred Saula a jeho služobníkov, ktorí keď dojedli, vstali a išli celú tú noc"

(1Kráľov XXVIII, 3-25; Neovulgáta má 1Samuelova).

"A posväcovali svojich synov a svoje dcéry cez oheň a zaoberali sa veštením a čarodejníctvom a vydali sa, aby učinili zlé pred Pánom, a aby ho rozhnevali. A rozhneval sa Pán veľmi na Izraela a zavrhol ho od svojej tváre a nezostal, len pokolenie Júdove"

(4Kráľov XVII, 17-18; Neovulgáta má 2Kráľov).

"Zvrhol si totiž svoj ľud, dom Jakuba, lebo žili ako predtým a majú veštcov ako Filištínci a s potomkami cudzincov sa spolčujú"

(Izaiáš II, 6).

"Ničím znamenia čarodejníkov a veštcov na bláznov obrátim, mudrcov nazad zavraciam a ich múdrosť zmením na hlúposť"

(Izaiáš XLIV, 25).

"Postav sa so svojimi čarami a z množstvom svojich kúzel, v ktorých si pracovala od svojej mladosti, čo ti je viac na úžitok, alebo či sa môžeš stať silnejšia. Vyčerpávala si sa v množstve svojich porád. Nech sa dostavia a spasia ťa, čo delia nebo, ktorí pozorujú hviezdy, oznamujú z novmesiacov, aby ti z tohto oznámili, čo sa s tebou stane"

(Izaiáš XLVII, 12-13).

"Toto hovorí Pán: Neučte sa vedľa ciest národov a nebeských znamení sa nebojte, ako sa boja národy"

(Jeremiáš X, 2).

"Nariadil však kráľ, aby zvolali veštcov a čarodejníkov, snárov a Chaldejcov, aby vyložili kráľovi jeho sny. Keď prišli, postavili sa pred kráľa. A kráľ im povedal: Videl som sen a mám zmätenú myseľ, neviem čo som videl.(...) Ak mi nevyložíte sen a jeho význam, zahubím vás. A vaše domy budú zhabané.(...) Reč totiž, ktorú ty žiadaš, kráľ, je ťažká a niet nikoho, kto by ju oznámil kráľovi okrem bohov. Títo však s ľuďmi nežijú. Keď to počul kráľ, zúril a vo veľkom hneve nariadil zahubiť všetkých mudrcov Babylonu. A vyšiel rozkaz, aby pozabíjali mudrcov"

(Daniel II, 2-3; 5; 11-13).

"A vyhubím mestá tvojej krajiny, zničím všetky tvoje opevnenia, odstránim čary z tvojej ruky a veštci nebudú v tebe"

(Micheáš V, 11).

"Lebo tiene mŕtvych hovorili neužitočne a veštby videli lož, vykladači snov vraveli márne, lživo povzbudzovali. Preto odtiahli ako stádo, sužovaní, lebo nie je ich pastier"

(Zachariáš X, 2).

"A prídem k vám na súd a budem rýchly svedok čarodejníkom, cudzoložníkom, krivoprísažníkom a ktorí hanobia odmenu nádenníkov, vdovy a siroty, ujarmujú cudzinca a neboja sa ma, hovorí Pán zástupov"

(Malachiáš III, 5).

"Nastala teda veľká radosť v tom meste. V meste bol však muž menom Šimon, ktorý bol čarodejník, zvádzajúc národ samaritánsky, tvrdiac o sebe, že je niečím veľkým. Všetci od malého až po veľkého ho počúvali a hovorili: On je sila Božia, ktorá sa volá veľká. Pozorovali ho, pretože dlhý čas svojimi čarami zavádzal. Keď však uverili Filipovi, ohlasujúcemu blahozvesť o kráľovstve Božom, v mene Ježiša Krista sa dali pokrstiť muži i ženy. Vtedy i sám Šimon uveril a dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa. Vidiac tiež znamenia a veľké divy, ktoré sa diali, zmeravene žasol"

(Skutky apoštolské VIII, 9-13).

"A keď prešiel celým ostrovom až po Pufus, našli akéhosi muža, čarodejníka a falošného proroka, žida, ktorého meno bolo Barjezu. On bol s prokonzulom Pavlom, mužom rozumným. Tento si pozval Barnabáša a Šavla; túžil počuť Božie slovo. Týmto však odolával Elimas čarodejník(také bolo totiž jeho meno v preklade), hľadajúc prokonzula odvrátiť od viery. Šavol však, ktorý je Pavol, naplnený Duchom Svätým, pohliadnuc na neho povedal: Ó, plný všetkého podvodu a všetkej falošnosti, syn diabla, nepriateľ všetkej spravodlivosti, či neprestaneš prevracať priame cesty Pánove? A teraz hľa, ruka Pána na tebe a budeš slepý, nevidiac slnko, kým nepríde čas. A hneď padla na neho mrákota a tma a chodiac dookola, hľadal, kto mu dá ruku. Vtedy prokonzul, keď videl čo sa stalo, uveril, čudujúc sa nad učením Pána"

(Skutky apoštolské XIII, 6-12).

"Mnohí však z tých, ktorí sa zaoberali čarodejníctvom, poznášali knihy a spálili ich pred všetkými. A keď ich spočítali zistili, že mali hodnotu päťdesiattisíc strieborných"

(Skutky apoštolské XIX, 19).

"Zjavili sa však skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nehanebnosť, modloslužobníctvo, čary, nepriateľstvá, sváry, nenávisti, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisti, vraždy, opilstvá, obžerstvá a iné im podobné, ktoré vám vopred hovorím, ako som predpovedal, pretože ktorí také veci konajú, nedosiahnu kráľovstvo Božie"

(Galaťanom V, 19-21).

"Ako sa však Janes a Mambres(podľa židovskej tradície to boli egyptskí čarodejníci, ktorí sa postavili proti Mojžišovi pred faraónom - pozn. PROGLAS)postavili Mojžišovi, tak sa aj títo postavili pravde, ľudia skazenej mysle, odmietaví, pokiaľ ide o vieru"

(2Timotejovi III, 8).

"A svetlo lampy nebude odteraz v tebe svietiť a hlas ženícha a nevesty nebude viac v tebe počuť, lebo tvoji kupci boli kniežatá zeme, lebo v tvojich čaroch zblúdili všetky národy. A na nej sa našla krv prorokov, svätých a všetkých, ktorí boli zabitý na zemi"

(Zjavenie XVIII, 23-24).

 

zdroj: Sväté Písmo
zostavil: © PROGLAS
dátum: IV.2005

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]