späť na hlavnú stránku

modlitby

 

„Ak teda ten, kto hľadá, nájde, potom ten, kto nehľadá, nedostane. ...Všetci svätí sa spasili a stali sa svätými preto, lebo sa modlili. Všetci zatratení sa zatratili preto, lebo sa nemodlili. ...s výnimkou prvých povzbudzujúcich milostí, ktoré dostávame bez nášho úsilia, akými sú povolanie k viere alebo k pokániu, všetky ostatné, a predovšetkým milosť vytrvalosti, dostávajú len tí, ktorí o to prosia.“

(Svätý Alfonz Mária de Liguori: Nevyhnutnosť modlitby)

 

 

Obetný ruženec pátra Pia


Dar pre o. Antona


Litániové prosby k Duchu Svätému


Zasvätenie sa Božiemu Milosrdenstvu

Svätá Faustína Kowalská


Litánie k Duchu Svätému


Litánie k Matke ustavičnej pomoci


Modlitba svätého Alfonza


Litánie na česť svätého Júdu Tadeáša


Litánie k svätému Jozefovi


Modlitba ku Kristovej Krvi

Komunita Kristovej Krvi


Modlitba za blahorečenie otca biskupa Jána Vojtaššáka


Litánie k Milosrdenstvu Božiemu


Akatist


Zasvätenie seba Ježišovi Kristovi skrze ruky Panny Márie

sv. Ludovít Mária Grignion


NÁBOŽNÝ KRESTAN: Modlitby večerné. Modlitba k Matke Božej Ruženskej

Andrej Hlinka


Krédo


Modlitba k Najsvätejšej Trojici

sv. Augustín


Modlitba k Svätému Michalovi Archanjelovi


Staroslovenská modlitba


Modlitba k Ježišovi Kristovi

sv. Augustín

 

 

 

NÁBOŽNÝ KRESŤAN.

Modlitebná knižka a cirkevný katolícky spevník.

...

Modlitby usporiadal

ANDREJ HLINKA,

farár ružomberský.

...

DRUHÉ OPRAVENÉ A ZVÄČŠENÉ VYDANIE.

1912

    

 

Modlitby večerné.

Poďakovanie za dobrodenia.

         Ó veliký a všemohúci Bože! padám pred Tebou na kolená a ďakujem Ti z celého srdca svojeho za všetko, čo si mi v tento pominulý deň dobrého preukázať ráčil: za pokrm a nápoj, za zdravie a všetku silu tela i duše mojej, za všetky sväté vnuknutia a osvietenia Tvoje, za ochranu Tvoju a všetky iné milosti, ktorých ja ani dosť nepochopujem. Ďakujem Ti za to, ó nebeský Otče! Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojeho, Pána našeho. Amen.

         Všemohúci, dobrý Bože a Otče! Na konci tohoto dňa padám v poníženosti pred Tebou, abych Ti ďakoval (a) zo srdca detinského za tak mnoho dobrého, ktoré mi z Tvojej nekonečnej dobroty splývalo. I jakože mám odplatiť dobrodenia Tvoje, ó Pane Bože môj?! Jakože Ti mám dakovať, ó najdobrotivejší Otče a Dobrodincu môj! za všetko, čo si mi udelil? Ja nemám ničoho, len srdce, ktoré by, dobrotou Tvojou pohnuté, Tebe tak dakovať mohlo, jako to Tebe prislúcha. Ďakujem Ti tedy, ó Bože môj! zo srdca celého; ďakujem Ti za všetky mne cez tento minulý deň preukázané dobrodenia; ďakujem Ti i za trápenia a protivenstvá, ktoré som podstúpil (a), ktoré však k mojemu dobrému slúžiť majú; chválim a velebím Ťa nado všetko, a za to žiadam Ťa s Tvojími vyvolenými večne zvelebovať a milovať.

         keď ale na konci tohoto dna spytujem pred Tebou, Najsvätejší a Vševedúci, svedomie svoje: jakože obstojím pred Tebou? keď pilne poprezerám svoje myšlienky, žiadosti, úmysly, slová a skutky, svoje krestanské povinnosti a povinnosti povolania svojeho: nemám-li príciny, hanbit sa pred oblicajom Tvojím a žalovat na seba pre nedbanlivosti, nedokonalosti a hriechy svoje?

Den tento utonul a dielo jeho je dokonané. Cas odpocinutia a obcerstvenia nastal: i nepozostáva mi nic iného dnes ešte cinit, jako srdce svoje obrátit k Tebe, Bože a Pane môj! - Sláva, vdaky a poklona Tebe, najdobrotivejší Otce: Ktorý si mi dnes tak mnohé dôkazy Svojej velikej lásky ku mne podal. Najväcšia vdacnost ale, ktorú Ti preukázat môžem a jakú len Ty žiadaš, je dobré vynaloženie darov Tvojich. Cože poviem, keď Ti budem musiet vydat pocet zo stráveného dna a z vynaloženia prijatých v nom darov a milostí Tvojich? - Den, ktorý si mi daroval, sa pominul, a nevráti sa viac. Len následky úcinkov mojich pozostanú. Môžem-li sa im tešit, alebo mám prícinu ích sa obávat?

(Tu spytuj svedomie svoje.)

Na hanbu svoju musím soznat a v horkosti duše svojej oplakávat, že som Tebe, ó Bože môj! tohoto dna rozlicným spôsobom bol (a) naposlušný (á). Ja som sa nie len neusiloval (a) to dobré, ktoré mi bolo možné, vykonat, ale ešte som zanedbával (a) povinnosti svoje a nevykladal (a) hodiny svoje tak, žeby si Ty, prísny sudca! S tým spokojný byt mohol. Neusiloval (a) som sa zostat lepším clovekom; nezatlacil (a) som zlé náklonnosti svoje, pokúšeniam k hriechu som sa velmi nesprotivil (a). Ó jak mnoho hriechov som behom tohoto jediného dna spáchal (a)! A v tomto horkom povedomí sa bolestne cítim, i žiadal (a) bych si, kebych zase mohol (a) zmyt slzami svojími všetky svoje hriechy. Odpust mi, Bože milosrdenstva! nevdacnost moju. Želiem z hlbokosti srdca nad všetkými hriechami svojími, a lúto mi je, že som Ta zarmútil (a). Odvrát tedy milosrdné oci Svoje od hriechov mojích, daj, aby ma ožiaroval oblicaj milosti Tvojej.

Vzhliadni na prísne predsavzatie moje ! Slubujem Ti sväte, že zajtrajší den, ktorého sa z milosti Tvojej dožit úfam, budem len v službe Tvojej a k spaseniu duše svojej trávit.

Poneváč sa už chcem položiť na odpočinok, ó Bože môj! teda prosím Ťa, daj, abych v pokoji Tvojom usnul (a). Daj, aby mi tento odpočinok bol to, čo má byť podľa Tvojeho múdreho nariadenia, totižto: občerstvenie pre ukonaného (ú) a potúženie oslabnutých síl. Zachovávaj ma od nečistých myšlienok, žiadostí a snov. Bedli s rukou svojou pri boku mojom, keď seba nepovedomý (á) a bezpomocný (á) spať budem, a daj, abych sa zajtra včas zdravý (á) a veselý (á) zo sna zbudil (a) k službe Tvojej ä k poriadnemu plneniu povinností svojich.

Pod ochranu Tvoju porúčam tiež príbuzných svojich, ktorí na blízku alebo ďaleko odo mňa prebývajú. Zošli i na ich ukonané oči sen občerstvujúci. Žiadna nehoda nech ich neprestraší.

Zmiluj sa tiež, verný Otče! nad núdznymi a opustenými, ktorí po tažkej dennej práci lôžko svoje slzami polievajú, lebo vidia, že na konci dňa neubýva ich bieda a úzkosť ich srdca. Poteš zarmútené srdcia a daj, aby sa im svitnutím zajtrajšieho rána pomoc zblížila.

Ach, jak mnohí nemocní vzdychajú v hodinu túto na loži svojej! Medzi bolesťami a trápením prešiel im deň, - a nové bolesti, nové trápenia hrnú sa na nich v nastávajúcu noc. Keď ja spokojne spím, oni bolestne stonajú a rukama zalamujú; - keď ja svitajúce ráno s radosťou pozdravujem, oni očakávajú ho v slzách trápenia. Ó dobrý Otče! zmiluj sa tiež i nad týmito! Obľahči im trápenie a udeľ im po tak mnohých, úzkosti plných hodinách tichunkú hodinku na odpočinutie. Poteš ich tým, čo najlepšieho je na zemi; uzdrav ich, a daj, aby zase skoro brali účasť vo všetkých radostiach, ktoré si dietkam Svojim daroval k požívaniu.

Ach, jak mnohí túto noc sa budú pasovať so smrťou! Zmiluj sa tiež nad týmito! buď milostivý umierajúcim! daj im blahoslavenú hodinu skonania!

A je-li Tvoja vôla, abych si včuľ ľahnul (a) a nikdy viac nevstal (a), buď tedy milostivým Sudcom mojím, Ježišu, Spasiteľu môj a Zľutovníku! rozpomeň sa na krv, ktorú si pre mňa vylieval, a na smrť, ktorú si pre mna podstúpil, abych na veky žil (a). Do rúk Tvojich sa porúčam v živote i v smrti.

Modlitba k Panne Marii atď. Otče náš... Zdravas... Verím...

 

  

Modlitba k Matke Božej Ruženskej.

(Na každý sviatok Panny Marie.)

Královno svätého živého Ruženca! Matko naša! jako sa kuriatka k sliepke utiekajú, vidiac dravého jastraba letiet lebo na blízku byt: tak sa my pod Tvoj plášt a pod ochranu utiekame v potrebách našich. Ty vieš, jako je teraz svet proti všetkému, čo sa nábožnosti týka; jako nás telesnost naša, tento domáci nepriatel, ustavicne popúdza; jako sa pekelný jastrab, diabol, všemožne usiluje dostat nás do drápov svojich a to tým viacej, cím viac sa od neho vzdalujeme, cím horlivejšie dychtíme náležat Tebe, nebeská Matko, a Tebe, ktorú nám Kristus mimo Teba na zemi dat rácil, Cirkvi totiž samospasitelnej, cím viac túžime milovat Milácika spasenia svojeho, Ježiša Krista, a s ním, skrze neho a v nom i Otca, ktorý nám ho, i Ducha Svätého dat rácil. Matko, vieme, že všeliká nábožnost koren svoj má v kajúcnosti, a bez kajúcnosti že nám neprospeje žiadna nábožnost (jako nám to i najvyššia hlava Cirkve, svätý Otec, v pravidlách sväto-ružencových zvestovat dal). Preto prvá naša prosba je o kajúcnost. Matko, daj nám poznat našu duchovnú chudobu a biedu, a prenikni nás svätou báznou, aby sme bez všetkého ohladu na telo, svet a diabla a na jeho náhoncích v duchu Tvojom a Kristovom zapocali slúžit Bohu svojemu, jemu k vôli, a z lásky k láske jeho konat všetko, čo nám jeho sväté otcovstvo porúca, radí a vnúka, skrze Ježiša Krista, ktorý je cesta, pravda a život, a skrze Ducha Svätého, ktorý nám je daný.

         Zvlášte ale rác nám vyprosit mysel šlechetnú, aby sme zostali verní predsavzatiu svojemu; aby sme nespúštali sa z cesty lepšej, ktorú sme nastúpili, lebo nie kto zacne, lež kto sotrvá až do konca, bude spasený. Ajhla! ďakujeme Ti, že nás voláš v jednotu všetkých, ktorí majú detinnú vieru, nádej a lásku k Tebe; že nás chceš jako lístky v ruži jednej, a jako kry ružové mnohé na jednom nebeskom záhonku pod péc a ochranu svoju vziat, aby duše naše, jako tebe milé ružicky, neboly obožrané a zhubené od šeredných húseníc hriešnych vášní a náklonností, od prašiviny tela, sveta a diabla. Preto nás polieva Cirkev svätá a napája drahou krvou Ježiša Krista a živí jeho svätým telom, aby sme zcela nebesky žili na tomto biednom svete, v tomto slzavom údolí, vediac, že tu nemáme stáleho miesta, ale budúce že hladáme. Áno, po tamtých stánkoch túžia srdcia naše. Matko! ale kto môže riect s apoštolom: Žiadam byt rozdelený a s Kristom prebývat? Vieme, v jakej hlbke hriešnosti sme až posial boli a jak slabí sme až do tejto chvíle; preto sme sa tiež sostúpili v zvláštnu svätú spolocnost, aby sme sjednotení v mene Tvojom a Syna Tvojeho, Teba a jeho mali u seba a medzi sebou, jako On povedal: "Kdekolvek sú dvaja lebo traja shromaždení v mene nojom, ja som medzi nimi." Keď ale Ty, Ježišu a Maria, s nami si a medzi nami, ovšem potom smelejšie, dúfanlivejšie môžeme pozdvihnút kleslé kolená, ruky a hlavy svoje. - Preto prichádzame najprv a predo všetkým s podakovaním za Ruženec živý, ktorý je v našich casiech najvzácnejším darom materstva Tvojeho; potom s prosbou o vytrvalost a trpezlivost svätú v spolocnosti tejto; o kajúcnost, ktorú najviac potrebujem; o ducha Tvojeho a Kristovho, v ktorom sa Bohu dobre zalúbilo; zvlášte o pokoru, tichost a cistotu srdca. O to Ta prosíme skrze mocnost pätnást tajomství sv. Ruženca, na prímluvu sv. Otca a patriarchy našeho Dominika a všetkých ctitelov sv. Ruženca. Amen.

 

Krédo

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, všetkých vecí viditeľných i neviditeľných. 

I v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi: Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého. 

Splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého bolo všetko stvorené; ktorý pre nás ľudí a pre naše spasenie zostúpil z nebies. 

A vtelil sa skrze Ducha Svätého z Márie Panny a človekom sa stal. 

Ukrižovaný bol tiež za nás, pod Pontským Pilátom trpel a bol pochovaný. 

A na tretí deň vstal z mŕtvych podľa Písiem. 

A vstúpil do neba, sedí na pravici Otcovej. 

A zas príde v sláve súdiť živých i mŕtvych: jeho kráľovstvu nebude konca. 

I v Ducha Svätého, Pána a darcu života, ktorý vychádza z Otca i Syna; ktorému s Otcom a Synom sa spolu vzdáva poklona a sláva, ktorý hovoril skrze prorokov. 

I v jednu svätú katolícku a apoštolskú Cirkev. 

Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. 

A očakávam vzkriesenie mŕtvych. 

A život budúceho veku.

Amen.

 

Modlitba k sv. Michalovi Archanjelovi

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji; proti zlosti a úkladom diablovým buď nám ochranou. Pokorne prosíme: Nech ho zavráti Boh. A ty, knieža vojska nebeského, mocou Božou zažeň do pekla satana a všetkých zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú.

Amen.

 

Modlitba k Najsvätejšej Trojici

od Sv. Augustína

Ó Bože, jediný a pravý, v troch spolu rovných a spoluvečných osobách, Otec, Syn i Duch Svätý, ktorý sám bývaš vo večnosti a v svetle neprístupnom! Ktorý si založil zem z moci svojej a ktorý spravuješ okruh zemský svojou múdrosťou! Svätý, svätý, svätý Pane zástupov, Pane Bože Sabaot, strašný a silný, spravodlivý a milosrdný, prepodivný, chvály a milovania hodný! Jeden Boh v troch osobách, jedna podstata, moc, múdrosť, dobrota jediná a nerozdielna Trojica! Otvor volajúcemu brány spravodlivosti a ja, keď vstúpim do nich, budem Ťa, Pane, zvelebovať.

Hľa, najvyšší Hospodár, ja žobrák klopem na Tvoje dvere. Rozkáž otvoriť klopúcemu, veď sám si povedal: Klopte a otvorí sa vám. Na Tvoju bránu, najmilosrdnejší. Otče, klopú žiadosti volajúceho srdca môjho a slzavý krik mojich očí. Ty vidíš každú moju žiadosť a môj nárek nie je pred Tebou skrytý. Neodvracaj teda, Pane, svoju tvár odo mňa a neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. Otce milosrdenstva, počuj plač siroty svojej a podaj mi svoju ruku, ktorá je výbornou pomocnicou, aby ma vytiahla z hlbočiny vôd, z bariny úbohosti a z blata nečistoty, aby som nezahynul pred očami milosrdenstva Tvojho a pred tvárou milostivosti útrob Tvojich, ale aby som sa dostal k Tebe, Pánu Bohu svojmu, Kde by som uzrel bohatstvo Tvojho kráľovstva, kde by som sa naveky díval do Tvojej tváre a kde by som vzdával chválu menu Tvojmu svätému.

Pane, ktorý konáš divy, ktorý obveseľuješ moje srdce spomienkou na Teba, ktorý osvecuješ mladosť moju, nepohŕdaj mojou starobou, ale daj radosti a plesania kostiam mojim a nech ožijú moje šediny ako orlica. Všetka chvála, všetka moc, všetka česť a veleba, všetko blahoslavenstvo a všetko milosrdenstvo nech je Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému.

Amen.

 

Staroslovenská modlitba

Na kráľovstvo naše, Pane,

milosťou Tvojou zhliadni.

A nevydaj, čo je naše, cudzím.

A neobráť nás za korisť

národom pohanským.

.

Modlitba k Ježišovi Kristovi

Ty si Kristus, otec môj svätý, Boh môj milostivý, kráľ môj jediný, pomocník môj najlepší, milý môj najkrásnejší, chlieb môj živý, kňaz môj naveky, môj vodca do vlasti, svetlo moje pravé, sladkosť moja svätá, cesta moja priama, múdrosť moja prejasná, prostota moja rýdza, svornosť moja pokojná, stráž moja úplná, podiel môj dobrý, spása moja večná.

Kriste Ježišu, milovania hodný Pane, načo som miloval, prečo som si žiadal po celý svoj život niečo okrem teba, Ježiša, Boha svojho? Kde som bol, keď som nebol mysľou s tebou? Od tejto chvíle všetky moje žiadosti rozplameňujte sa a rozlievajte v Pána Ježiša. Leťte, dosť ste sa naotálali, ponáhľajte sa tam, kam spejete, hľadajte toho, koho hľadáte. Ježišu, kto nemiluje teba, nech je prekliaty, kto teba nemiluje, nech je naplnený horkosťami... Ó, sladký Ježišu, teba nech miluje, v tebe nech sa kochá, teba nech obdivuje každý živý tvor prinášajúc ti chválu.

Boh môjho srdca a môj podiel, Kriste Ježišu, nech zhynie moje srdce môjmu duchu, len ty ži vo mne. Nech sa rozpália v mojom duchu uhlíky tvojej lásky a nech sa rozhoria v dokonalý oheň, ktorý nech horí na oltári môjho srdca. Nech žiaria v útrobách mojich, plápolajú v skrýšach mojej duše a v deň svojho skonania kiež sa nájdem dokonalý u teba... Amen

 

spät na hlavnú stránku


[CNW:Counter]