späť na hlavnú stránku

modlitby

 

LITÁNIOVÉ PROSBY K DUCHU SVÄTÉMU

(Len pre súkromnú pobožnosť) 

 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vžycky, i na veky vekov. Amen. 

Buď zvelebený, Duchu Svätý! 

(Opakuje sa za každou prosbou)

 1. Duchu Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka. 
 2. Duchu Svätý, ty si s Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle najvyššieho. 
 3. Duchu Svätý, ty si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho. 
 4. Duchu Svätý, ty sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať ťa a úprimne milovať. 
 5. Duchu Svätý, ty sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha. 
 6. Duchu Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky. 
 7. Duchu Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo. 
 8. Duchu Svätý, ty nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť. 
 9. Duchu Svätý, ty hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha. 
 10. Duchu Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo. 
 11. Duchu Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti. 
 12. Duchu Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať cenu utrpenia. 
 13. Duchu Svätý, bezodná pokladnica milostí, nauč ma správne využívať drahocenný čas. 
 14. Duchu Svätý, z ktorého pokladnice neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy.
 15. Duchu Svätý, tvoje bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam. 
 16. Duchu Svätý, darca premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam. 
 17. Duchu Svätý, z tvojej plnosti sme prijali i tvoje dary, nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas. 
 18. Duchu Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným. 
 19. Duchu Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvalosť v dobrom. 
 20. Duchu Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi. 
 21. Duchu Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nespomínať. 
 22. Duchu Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky. 
 23. Duchu Svätý, Otec úbohých, daj mi poznať svoje chyby. 
 24. Duchu Svätý, ty konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti. 
 25. Duchu Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diabla. 
 26. Duchu Svätý, ty poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla. 
 27. Duchu Svätý, ty poznáš i moju budúcnosť, zverujem do tvojej ochrany aj moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí. 
 28. Duchu Svätý, s tvojou Božskou pomocou nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Božej Matky, aby som mohol umrieť ako užitočný sluha. 

        Príď, Duchu Svätý, ty Otec chudobných, ty zástanca utláčaných. Príď, ty svetlo večnej pravdy. Príď, ty láska, ktorá bola vyliata do našich sŕdc. Prichádzaj každodenne, nanovo a prichádzaj vždy viac. Dôverujeme ti. Čomu by sme inak mohli dôverovať? Milujeme ťa, lebo ty sám si láska. V tebe máme Boha za svojho Otca, lebo ty v nás voláš: Abba, Otče!
          Ďakujeme ti, ty Oživovateľ, ty Svätý Duch, že v nás prebývaš, že ty sám si chcel byť v nás pečaťou živého Boha, pečaťou, že sme jeho vlastníctvom. Ostávaj pri nás. Neopusť nás. Neopusť v trpkom boji života. Ani na konci, keď nás všetko opustí. Príď, Duchu Svätý!

 

zdroj:DARCA DAROV SĽÚBENÝCH (Úcta k Duchu Svätému). Zostavil: Mgr. Štefan Magdolen. Trnava : SSV, 1997. ISBN 80-7162-158-7. Nihil obstat. Msgr. Vincent Malý, censor. Imprimatur: Msgr. Dominicus Tóth, Eppus-Vicarius generalis, Tyrnaviae, die 17.6.1996, Nrc.: 2075/96. Č. 22/96 Slovenská liturgická komisia povoľuje prebrať z liturgických kníh tu(v knihe-pozn. Proglas) uvedené texty. Mons. Vladimír Filo, biskup, predseda SLK (V Bratislave 22. 5 1996). 
dátum: 04.V.2006

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]