späť na hlavnú stránku

modlitby

 

LITÁNIE K DUCHU SVÄTÉMU

(len pre súkromnú pobožnosť) 

 

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami. 

Pane, zmiluj sa nad nami. 

Kriste, uslyš nás. 

Kriste, vyslyš nás. 

Otče z nebies Bože, zmiluj sa nad nami. 

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. 

Duchu Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. 

Svätá Trojica, jeden Bože, zmiluj sa nad nami. 

Duch Svätý, ty vychádzaš z Otca i Syna, zmiluj sa nad nami. 

Duch Svätý, ty si rovný Otcovi i Synovi, 

Duch Svätý, z tvojho vnuknutia hovorili Boží mužovia, 

Duch Svätý, ty vydávaš svedectvo o Kristovi, 

Duch Svätý, ty nás učíš všetky pravdy, 

Duch Svätý, ty si yostúpil do Márie Panny, 

Duch Svätý, ty si v podobe holubice zostúpil na Krista, 

Duch Svätý, ty si sa zjavil nad apoštolmi v ohnivých jazykoch, 

Duch Svätý, ty si naplnil okruh Zeme, 

Duch Svätý, ty prebývaš v nás, 

Duch múdrosti a rozumu, 

Duch rady a sily, 

Duch poznania a nábožnosti, 

Duch bázne pred Pánom, 

Duch milosti a zľutovania, 

Duch viery, nádeje a lásky, 

Duch pokory a čistoty, 

Duch pokoja a tichosti, 

Duch Svätý, ty skúmaš i hlbiny Božie, 

Duch Svätý, ty za nás prosíš nevýslovnými vzdychmi, 

Duch Svätý, ty spravuješ Cirkev, 

Duch Svätý, v tebe sme znovuzrodení, 

Duch Svätý, ty z nás utváraš adoptívne Božie deti, 

Buď nám milostivý, - odpusť nám, Pane. 

Buď nám milostivý, - vyslyš nás, Pane. 

Od všetkého zlého, - vysloboď nás, Pane. 

Od každého hriechu, 

Od pokušení a úkladov diabla, 

Od odmietania poznanej pravdy, 

Od zatvrdlivosti a nekajúcnosti, 

Od nečistoty duše i tela, 

Od domýšľavosti a malomyseľnosti, 

Od večnej smrti, 

My hriešnici, - prosíme ťa, vyslyš nás. 

Vnukni nám odpor voči hriechu, 

Osvieť naše mysle svojím svetlom, 

Vlož do našich sŕdc svoj zákon, 

Roznieť v nás oheň svojej lásky, 

Udeľ nám pravú nábožnosť, 

Veď nás cestami spásy, 

Povzbudzuj nás ku konaniu dobra, 

Daj nám silu premáhať zlé žiadosti, 

Chráň nás pred znesvätením tvojho chrámu v nás, 

Nedovoľ nikdy, aby sme ťa zarmútili hriechom, 

Pomôž nám zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja, 

Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca, prosíme ťa, vyslyš nás. 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 

odpusť nám, Pane. 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 

vyslyš nás, Pane. 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. 

V. Duch Svätý, naplň srdcia svojich veriacich. 

R. A zapáľ v nás oheň svojej lásky. 

Modlime sa:

Prosíme ťa, Bože, udeľ nám pomoc Ducha Svätého, nech očistí naše srdcia a nech nás chráni od každého protivenstva. Skrze Krista, nášho Pána. 

Amen.

 

zdroj:DARCA DAROV SĽÚBENÝCH (Úcta k Duchu Svätému). Zostavil: Mgr. Štefan Magdolen. Trnava : SSV, 1997. ISBN 80-7162-158-7. Nihil obstat. Msgr. Vincent Malý, censor. Imprimatur: Msgr. Dominicus Tóth, Eppus-Vicarius generalis, Tyrnaviae, die 17.6.1996, Nrc.: 2075/96. Č. 22/96 Slovenská liturgická komisia povoľuje prebrať z liturgických kníh tu(v knihe-pozn. Proglas) uvedené texty. Mons. Vladimír Filo, biskup, predseda SLK (V Bratislave 22. 5 1996). 
dátum: 10.IV.2006

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]