homosexualita, sodomia a PÍSMO

“Prv však, než išli spať, muži mesta obľahli dom, od chlapca až po starého, všetok ľud spolu. A zavolali Lóta a povedali mu: Kde sú tí muži, ktorí vošli k tebe v noci? Vyveď ich von, aby sme s nimi súložili. Vyjdúc k nim Lót, zavrel po sebe dvere a povedal: Nechcite prosím bratia moji, nechcite spáchať toto zlo”
(Genezis XIX, 4-7).

“Podľa obyčaja krajiny egyptskej, v ktorej ste bývali, nečiňte.
A podľa obyčaja krajiny kannánskej, do ktorej vás uvediem, nerobte. Ani nechoďte v ich ustanoveniach”
(Levitikus XVIII, 3).

“S mužom sa nestýkaj ako pri súloži so ženou, lebo je to ohavnosť”
(Levitikus, XVIII, 22).

“Kto by spal s mužom tak, ako sa súloží so ženou, obaja spáchali ohavnosť, nech smrťou zomrú, ich krv bude na nich”
(Levitikus XX, 13).

“Nebudeš obetovať mzdu prostitútky, ani mzdu psa(doslovné pomenovanie pre muža prevádzajúceho prostitúciu – pozn. PROGLAS) v dome Pána Boha svojho”
(Deuteronómium XXIII, 18).

“Preto ich Boh vydal hanebným náruživostiam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk s mužmi za ten styk, ktorý je proti prirodzenosti. Podobne však aj muži zanechali prirodzený styk so ženou, navzájom vzplanuli vo svojich vášňach, muži s mužmi páchali ohavnosť a odniesli si odplatu za svoj blud, ktorá im patrila”
(Rimanom I, 26-27).

“Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani samoprznitelia, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani ohovárači, ani zbojníci nebudú dedičmi kráľovstva Božieho”
(1Korinťanom VI, 9-10).

“Vieme však, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa, vediac toto, že zákon nie je pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a spurných, pre bezbožných a hriešnych, pre ľudí bez bázne a úcty, pre otcovrahov a matkovrahov a vrahov vôbec, pre smilníkov a súložníkov mužov, pre otrokárov, luhárov a krivoprísažníkov a pre všetko to, čo je proti zdravej náuke”
(1Timotejovi I, 8-10).

“A mestá Sodomu a Gomoru, na popol obrátiac, odsúdil na zničenie, dajúc za príklad tým, ktorí bezbožne konali. A spravodivého Lóta, skormúteného od nespravodlivých bezbožníkov a tiež roztopašného života, zachránil. Bol spravodlivý, bývajúc u nich, zo dňa na deň trápili jeho spravodlivú dušu nespravodlivými skutkami, ktoré videl a počul”
(2Petrov II, 6-8).

“Kto by súložil so zvieraťom, smrťou nech zomrie”

(Exodus XXII, 19).

“So žiadnym zvieraťom nebudeš súložiť, ani sa s ním nepoškvrníš; žena sa nepoddá zvieraťu, ani sa s ním nespojí, lebo je to nehanebnosť”
(Levitikus XVIII, 23).

“Kto by so zvieraťom, alebo s dobytkom súložil, nech umrie smrťou. Zviera tiež zabite. Žena, ktorá by sa podložila zvieraťu, spolu s ním bude zabitá. Ich krv bude na nich”
(Levitikus XX, 15-16).

“Zlorečený, kto spí s akýmkoľvek zvieraťom. A povie všetok ľud: Amen”
(Deuteronómium XXVII, 21).

zdroj: Sväté Písmo  
zostavil: © PROGLAS  
dátum: 2006  
ďalšie odkazy:

J. McNeill:
Svätý Ján Zlatoústy: In Epistulam ad Romanos IV

“Svätý Ján Zlatoústy odsudzuje homosexuálne činy ako odporujúce prirodzenosti. V komentári k Listu Rimanom (1, 26 – 27) hovorí, že rozkoše sodomie sú neodpustiteľnou urážkou prírody a sú dvojnásobne deštruktívne, pretože ohrozujú druh tým, že odvádzajú pohlavné orgány od ich primárneho prokreatívneho cieľa, a zasievajú disharmóniu medzi mužmi a ženami, ktorí už nie sú naklonení fyzickej túžbe žiť spolu v mieri.
…’Všetky vášne sú nehanebné, lebo duša je hriechom ešte viac poškodená a ponížená ako telo chorobou; ale najhoršia zo všetkých vášní je žiadostivosť medzi mužmi… Hriechy proti prirodzenosti sú ťažšie a menej výnosné, pretože pravá rozkoš je len tá podľa prirodzenosti. Keď však Boh človeka opustí, všetko sa obráti naruby! Preto sú nielen ich vášne [homosexuálov] satanské, ale aj ich život je diabolský… Preto vám hovorím, že títo sú ešte horší ako vrahovia a že by bolo lepšie zomrieť, ako žiť v takej hanbe. Vrah len oddeľuje dušu od tela, kým títo ničia dušu v tele… Nič, absolútne nič nie je šialenejšie a škodlivejšie ako táto zvrátenosť.'”

 

11. konferencia Združenia kresťanských zdravotníkov na tému “Etické problémy v medicíne”, Praha 21.-22.10.2000: Homosexualita: normálna varianta ľudského chovania?

V 90. rokoch sa v odbornej literatúre začali objavovať nové publikácie, ktoré na mnohých miestach jednoznačne vyvracajú stále rozšírený mýtus, že homosexuáli sa v populácii vyskytujú až v 10%. Tento názor vychádza z publikácie Alfreda Kinseya z roku 1948, ktorý zistil, že 10% z opýtaných vo veku od 16 do 65 rokov bolo prevažne homosexuálnych. Z pohľadu moderného dotazníkového výskumu bola ale táto štúdia značne závadná. Napr. 25% opýtaných boli niekdajší, alebo súčasní väzni. Takáto populačná vzorka iste nie je reprezentatívna pre bežné obyvateľstvo. V skutočnosti bolo číslo 10% prekrútením Kinseyových výsledkov, ktorý uvádzal, že percento mužov preferujúcich homosexuálne vzťahy po celý život bolo značne nižšie a pohybovalo sa okolo 4%, u žien potom dokonca o polovicu menej. Iné štúdie v tej dobe neexistovali a číslo 10% bolo tak často opakované, že sa vžilo a naviac vytvorilo okolo homosexuálnej aktivity akýsi závoj “normálnosti”. Pokiaľ je teda 25 miliónov Američanov, alebo 1 milión Čechov, alebo pol milióna Slovákov homosexuálnych, potom nie je možné takéto počty ľudí považovať za “nemorálnych”. Homosexuálny aktivisti preto veľmi radi citovali a citujú dodnes tieto údaje, pretože dávali homosexuálnym praktikám punc normálnosti, prirodzenej a dobrej varianty sexuálneho chovania. Takáto populácia potom potrebuje svoje práva, ktoré musia byť zostatkom obyvateľstva akceptované…

 

príhovor vdp. Jána Košiara 17. nov. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Swcph1azST8