logos

 

KARDINÁL KASPER: MATERIÁL O EKUMENIZME ZAVRHUJE KRESŤANSKÚ TRADÍCIU!

 

Predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, kardinál Walter Kasper sa kriticky vyjadril k materiálu Zjednotenej evanjelickej luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD), s názvom: Všeobecné kňazstvo, ordinácia a poslanie podľa evanjelického chápania.

„Tento dokument sa vracia naspäť za významné kroky zblíženia, ktoré sa v posledných 40 rokoch v ekumenickom dialógu medzi luteránmi a katolíkmi na svetovej úrovni dosiahli,„ povedal kardinál Kasper vo vysielaní Rádia Vatikán. Kritizoval predovšetkým dva body materiálu:

„Publikácia sa odkláňa od svedectva Svätého písma, pretože ani slovom nespomína bývalý apoštolský úrad ako základ Cirkvi, ani trvalú apoštolskú štruktúru a apoštolskú autoritu v Cirkvi. Materiál výslovne popiera to, čo sa sformulovalo vo všetkých dokumentov o ekumenizme ako základná zhoda, že úrad stojí v spoločenstve a s plnou mocou stojí aj voči spoločenstvu. Podľa tohto materiálu ordinovaný úrad koná v mene spoločenstva, ale nie v mene Ježiša Krista!

V materiále sa navyše nehovorí o tom, že ordinácia sa koná vkladaním rúk a vzývaním Ducha Svätého ... Naša spoločná ekumenická výpoveď bola odmietnutím čisto funkcionálneho chápania úradu v Cirkvi a priblížením sa k sviatostnému chápaniu vysviacky. To sa v materiále už neobjavuje a odôvodňuje sa to tým, že rozdiel medzi ordináciou a poverením k službe ako kantor, lektor, učiteľ náboženstva – je mierne vyjadrené - zrelativizovaný a v praktických dôsledkoch mizne úplne.„ Kardinál si tiež položil otázku: „Ako možno napomáhať eucharistickú pohostinnosť, keď sa súčasne nanovo rozrývajú staré hroby a napriek všetkým novším názorom na katolícku náuku o obete svätej omše sa autori dokumentu pokúšajú teologicky odôvodniť ekumenicky neúprimnú prax slávenia Pánovej večere neordinovanými ľuďmi?

V materiále sú teda vnútorné protiklady, čo vedie k tomu, že sa jeho autori úplne vzdávajú celej kresťanskej tradície, čo je dokonca aj v evanjelickej teológii sporné, čo aj v svetovej luteránskej cirkvi vedie do izolácie a čo v nijakom prípade neodzrkadľuje chápanie ordinácie u všetkých luteránskych kňazov. Materiál nerozdeľuje iba katolíkov, luteránov a anglikánov. Rozdeľuje aj samotné luteránske spoločenstvo! A nevedie ani o krok ďalej!„

 

Zdroj: KATH-NET/-zg-TK KBS

NAJ.sk