späť na hlavnú stránku

akatist

 

AKATIST K SVÄTÉMU DUCHU

 

 

Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa 3x.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Amen.

 

KONDÁK 1

Kňaz:

Poďme veriaci a oslavujme zostúpenie Svätého Ducha, ktorý sa z lásky Otca a Syna vylial na apoštolov. Božím riadením ako vodami zaplavil celú zem. Tým, čo sa v čistote k nemu utiekajú, dáva životodarnú milosť Božieho synovstva a slávu. Posväcuje a zbožšťuje tých, čo mu volajú: Príď Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

Ľud:

Príď Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

 

IKOS 1

Kňaz:

Nebeskí anjeli v jasajúcich zástupoch ustavične spievajú na slávu Svätému Duchu. On je Prameňom života a duchovným Svetlom. Večný a nekonečný Svätý Duchu, aj my ťa s nimi oslavujeme za všetky zjavne i skryté milosti a pokorne prosíme o blažené osvietenie:

 

Ľud:

Príď, Svetlo opravdivé.

Príď, Radosť duchovná.

Príď, Krása nevýslovná.

Príď, Oblak a spŕchni na nás nebeskou rosou.

Príď a prijmi našu chválu ako ľubovonné kadidlo.

Príď a daj nám okúsiť radosť, ktorou si nás zaplavil.

Príď a poteš nás hojnosťou svojich darov.

Príď, nikdy nezapadajúce Slnko a prebývaj v nás.

 

Príď Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

 

KONDÁK 2

Kňaz:

Svätý Duch v podobe ohnivých jazykov, v žiari a v prudkom i obšťastňujúcom hukote zostúpil z neba na apoštolov. Týmto svojím plameňom zapálil nesmiernym nadšením rybárov, ktorí po celom svete nebojácne ohlasovali radostnú zvesť a každého povolávali do Kristovej Cirkvi. Radostne znášali všetky útrapy na súši i na mori. Nezľakli sa prenasledovania, ba ani krutej smrti. Po celom svete zaznieva posolstvo ich prekrásnej piesne: Aleluja!

 

Ľud:

Aleluja, aleluja, aleluja!

IKOS 2

Kňaz:

Bože, Svätý Duchu, ty si bezodná čaša, z ktorej ako dážď neprestajne prúdi životodarná milosť a vyžaruje nezhasínajúci plameň nadšenia. Ty si sa v Sionskej sieni vylial na apoštolov, preto ťa ospevujeme, zvelebujeme a dobrorečíme ti:

 

Ľud:

Príď, Posvätiteľ a Ochranca svätej Cirkvi.

Príď a stvor vo svojich verných jedno srdce a jednu dušu.

Príď a rozpaľuj našu chladnú a neplodnú zbožnosť.

Príď a rozptýľ mrak bezbožnosti a nečestnosti, ktorý sa vznáša nad zemou.

Príď a priveď všetkých na cestu spravodlivého života.

Príď a pouč nás o skutočnej pravde.

Príď k nám Múdrosť nekonečná.

Príď a veď nás k večnej spáse.

 

Príď Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

 

 

KONDÁK 3

Kňaz:

Bože, Duchu nepochopiteľný, ty večné tajomstvo. S nebeským Otcom a večným Slovom si všetko stvoril. V chráme neprístupného svetla prebývajú vznešené zástupy anjelov a v nekonečnom vesmíre sa ligoce nespočetné množstvo hviezd, ktoré si utvoril, aby sa trblietali veľkolepou nádherou. Telo a dušu si spojil do uchvacujúcej jednoty a stvoril si ľudský rod. Preto ti všetko tvorstvo radostne spieva na slávu: Aleluja!

 

Ľud:

Aleluja, aleluja, aleluja!

 

IKOS 3

Kňaz:

Večný Duchu, ty si Alfa i Omega, Počiatok i Koniec. Pri stvorení si sa nespútanou silou vznášal nad vodami a svojou stvoriteľskou mocou a úžasnou dôslednosťou si všetko i všetkých oživil. Od tvojho životodarného dychu zažiarila z nepredstaviteľnej prázdnoty nevýslovná krása stvoreného sveta. Preto ťa vzývame:

 

Ľud:

Príď, ty najväčší Umelec sveta.

Príď, ty, čo stvárňuješ a oživuješ vesmír.

Príď, lebo tvoja vznešenosť sa prejavuje aj v najmenšom kvietku.

Príď, lebo tvoja veľkosť žiari z každej hviezdy.

Príď, ty neopísateľná Mnohotvárnosť.

Príď, ty večná Krása.

Príď a osvieť temnoty našich duší.

Príď a ukáž svetu, že sme nové stvorenia v Kristovi.

 

Príď Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

 

KONDÁK 4

Kňaz:

Nepochopiteľný a najdobrotivejší Duchu, prameň nášho posvätenia. Prečistú Pannu Máriu si zaodel do oslňujúceho a nadprirodzeného Božieho lesku, Urobil si ju Matkou Boha Slova, Kráľovnou anjelov a Ochrankyňou ľudí. Nesmiernou silou napĺňaš prorokov a apoštolov. Vyzdvihuješ ich do tretieho neba a ovenčuješ ich srdcia nebeskou nádherou. Do ich úst vkladáš oheň nadšenia, ktorý privádza ľudí k Bohu. Zmilúvaš sa aj nad najväčšími hriešnikmi a oni ti po svojom obrátení plní vďaky, nadšene spievajú: Aleluja!

 

Ľud:

Aleluja, aleluja, aleluja!

 

IKOS 4

Kňaz:

Milosťou Svätého Ducha žije každá duša. Jeho mocným pôsobením sa obnovuje spoločenstvo všetkých stvorení so vzkrieseným Kristom v tomto, i v budúcom veku. Dobrotivý Utešiteľu, pri vzkriesení z mŕtvych, pozdvihni nás z našich hrobov k večnému životu. Zachráň nás od večného zatratenia a priveď nás spolu so všetkými svätými, s našimi príbuznými a blízkymi do večnej blaženosti prežiarenej Božou slávou:

 

Ľud:

Príď a zachráň nás od duchovnej smrti.

Príď a pred posledným výdychom nasýť nás presvätým Telom a Krvou Krista Spasiteľa.

Príď a daj nám tiché usnutie s čistým svedomím.

Príď a svojim svetlom nás prebuď to sna smrti.

Príď a daj nám milosť precitnúť zo smrti do večnej blaženosti.

Príď a dožič nám s radosťou uzrieť úsvit večnosti.

Príď a urob z nás synov nesmrteľnosti.

Príď a pá vzkriesení ako Slnko osvieť naše nesmrteľné telá.

 

Príď Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

 

KONDÁK 5

Kňaz:

Pane Ježišu, počúvame tvoj hlas: "Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. " Prosíme ťa, Synu Boží, daj nám živú vodu a uhas náš smäd po duchovnom živote. Vylej na nás prúd milostí svojho Svätého Ducha, aby sme už nikdy nežíznili. S láskou a s dojatím ti spievame: Aleluja!

 

Ľud:

Aleluja, aleluja, aleluja!

 

IKOS 5

Kňaz:

Večný, nestvorený a nekonečne štedrý Duchu, Ochranca spravodlivých a Očistenie hriešnikov. Zbav nás od všetkých nečistých skutkov. Nedovoľ, aby v nás, ktorí ti spievame, vyhasla žiara a lesk tvojho milostiplného svetla:

 

Ľud:

Príď, Najdobrotivejší a vzbuď v nás dokonalú ľútosť.

Príď a daj nám pramene sĺz i dojatie.

Príď a nauč nás klaňať sa ti v duchu a v pravde.

Príď, ty najvyššia Pravda a rozožeň všetky pochybnosti nášho rozumu.

Príď, večný Život a priviň nás do svojho lona, na našej zemskej púti.

Príď, večné Svetlo a zmizne od nás všetok strach a každý prízrak.

Príď, vždy nová Sila a osviež svoje unavené deti.

Príď, nekonečná Radosť a rozplynú sa všetky naše terajšie ťažkosti.

 

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

 

KONDÁK 6

Kňaz:

Jasaj dcéra Svetla, svätá matka Sion! Raduj sa a plesaj svätá Cirkev, vznešená Kristova nevesta. Skveješ sa ako nebesia a tvoja sláva sa rozlieha po celej zemi Vedie ťa a neustále nad tebou bdie Svätý Duch, ktorý lieči chorých, posilňuje vyčerpaných, oživuje mŕtvych a k večnému životu privádza všetkých, čo mu dôstojne a bohabojne volajú: Aleluja!

 

Ľud:

Aleluja, aleluja, aleluja!

 

IKOS 6

Kňaz:

„Vo svete budete mať trápenia", hovorí Pán. Kde nájdeme útechu a kto nás poteší? Duchu, Utešiteľu, utíš náš zármutok. Prihováraj sa za nás nevypovedateľnými vzdychmi a osviež srdcia tých, čo sa k tebe ustavične s dôverou utiekajú:

 

Ľud:

Príď, sladké Osvieženie tých, čo sa namáhajú.

Príď, Posilnenie tých, čo sú preťažení.

Príď, Spoločník uväznených.

Príď, Opora prenasledovaných.

Príď a buď štedrý k vysileným biedou a hladom.

Príď a utíš vášne našich tiel i duší.

Príď ku všetkým, čo túžia po tvojom osvietení.

Príď a daj zmysel našim zármutkom nádejou na večnú radosť.

 

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

 

KONDÁK 7

Kňaz:

"Kto by sa rúhal Svätému Duchu, neodpustí sa mu ani v tomto veku, ani v budúcom, " hovorí Pán. Keď počujeme tento prísny výrok, chvejeme sa, aby sme neboli odsúdení s tými, ktorí proti tebe bojujú a nechcú ťa počúvať. Svätý Duchu, nedopusť, aby sa naše srdcia priklonili k zlobe a falošným slovám blúdiacich a zlorečiacich ľudí. Navráť na správnu cestu tých, ktorí sa obrátili ku klamnému učeniu, alebo upadli do nevery, či bezbožnosti a všetkým svojim verným dopraj, aby ti s Cirkvou na veky spievali: Aleluja!

 

Ľud:

Aleluja, aleluja, aleluja!

 

IKOS 7

Kňaz:

Bože, keď tvoj Svätý Duch opustil kráľa Saula, doľahol na neho strach a postihla ho beznádej. Hrôza opustenosti ho uvrhla do zúfalstva. Sme si vedomí toho, že skleslosť a zatvrdlivosť našich sŕdc nás vzďaľuje od teba a od tvojho svetla. Ty si najpevnejšia a najbezpečnejšia opora našich duší, preto nám, maloverným, daj silu, aby sme ťa vytrvalo očakávali a vzývali, kým nás neožiari jas tvojej tváre:

 

Ľud:

Príď a neodvrhni nás pre našu vzdorovitosť.

Príď a neopúšťaj nás pre našu netrpezlivosť.

Príď a utíš prudkú búrku našich vášní.

Príď a vyžeň zmätok a nepokoj z našich duší.

Príď a povzbuď znechutených životnými neúspechmi.

Príď a obmäkči naše srdcia, keď sme zatvrdliví a plní hnevu.

Príď a ochráň nás pred nástrahami zlého ducha.

Príď a daj nám ducha pokory, aby sme trpezlivosťou spasili naše duše.

 

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

 

KONDÁK 8

Kňaz:

Nebeský Otče, zachráň nás, lebo sme duchovne biedni a nemocní, slepí a nahí. Daruj nám svoju milosť, ktorá je vzácnejšia ako ohňom očistene zlato. Zaodej nás bielym rúchom, ktorým zahaľuješ všetky naše slabosti a svojím svätým pomazaním vylieč našu duchovnú slepotu. Milosť' tvojho Životodarného Ducha nech zostúpi do nečistých nádob našich duši a nech nás oživí aby sme ti mohli radostne spievať: Aleluja!

 

Ľud:

Aleluja, aleluja, aleluja!

 

IKOS 8

Kňaz:

Pozemské šťastie spustne ako Babylonská veža. Márne je všetko ľudské úsilie a každá námaha. Sme šťastný, že si nás naučil byť pokornými a že si nám v našich pádoch odkryl celú ľudskú slabosť a úbohosť. Bez tvojej pomoci nemôžeme nič urobiť, no skrze tvoju milosť máme nádej na spásu:

 

Ľud:

Príď, jediný a najmúdrejší Darca života.

Príď a daj nám poznať svoje nevyspytateľné cesty.

Príď a ako jasný záblesk ožiar koniec nášho pozemského života.

Príď a požehnaj každé naše dobré počínanie.

Príď a buď Pomocníkom pri konaní našich dobrých skutkov.

Príď a osvieť náš rozum v čase pochybností.

Príď a daruj nám Ducha kajúcnosti.

Príď a obráť naše smútky a tiesne na pokoj.

 

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

 

KONDÁK 9

Kňaz:

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeneho Syna, ktorý si mocou Svätého Ducha vzal telo z Márie, vždy Panny a stal sa človekom. Na kríži rozprestrel svoje sväté ruky. Svojou predrahou krvou vykúpil celý svet od hriechu a oslobodil nás od večnej smrti. Preto všetko stvorenie očakáva, že bude mať účasť na slobode a sláve Božích detí a neprestáva spievať Otcovi, ktorý nás miluje, Synovi, ktorý nás vykúpil, aj Svätému Duchu, ktorý nás posväcuje: Aleluja!

 

Ľud:

Aleluja, aleluja, aleluja!

 

IKOS 9

Kňaz:

Životodarný Duch pri Jordáne v podobe holubice zostúpil na Krista a pri krstnom kúpeli spočinul aj na nás všetkých. No pôsobenie jeho dobroty a milosti prestalo účinkovať pre temnotu našich hriechov. Preto, dobrotivý Bože, ako pútnici, ktorí v noci zablúdili v lese a vyčkávajú rannú zoru, túžime po tvojich blahodarných lúčoch, aby sme nezahynuli, ale aby sme našli cestu večného života:

 

Ľud:

Príď k nám, ktorí sme označení pečaťou tvojho vznešeného mena.

Príď a očisť naše utrápené a nemilosrdne páliace svedomie.

Príď a obnov v nás svoj zatemnený obraz.

Príď a zažeň naše hriešne predstavy.

Príď a nauč nás súcitiť s bolesťou a utrpením blížnych.

Príď a ukáž nám, ako máme utešovať ľudí v ich žiali.

Príď a urob nás schopnými milovať každé stvorenie.

Príď a odmeň nás radosťou zo svojej spásy.

 

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

 

KONDÁK 10

Kňaz:

Svätý Duch nás znovuzrodzuje pre večný život. Posilňuje, mučeníkov, posväcuje kňazov a korunuje spravodlivých. Chlieb a víno premieňa na Telo a Krv Ježiša Krista. Ó, hĺbka bohatstva a Božej múdrosti! Zaštep do našich sŕdc najväčší zo svojich darov. Daruj nám lásku, ktorá všetko odpúšťa, ktorá nás nabáda milovať aj nepriateľov a chce, aby všetci boli spasení. Daj, aby sme ňou naplnení a posilnení mohli ako deti Svetla spievať: Aleluja!

 

Ľud:

Aleluja, aleluja, aleluja!

 

IKOS 10

Kňaz:

"Kto nás odlúči on Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?" Aj keď stratíme všetko na zemi, v nebi máme pripravené nevädnúce dedičstvo. Pane, daruj nám silu, aby sme ťa nemilovali len slovami a jazykom, ale predovšetkým dobrými skutkami a cnostným životom:

 

Ľud:

Príď, Duchu všemocný a rozhojni v nás všetko premáhajúcu vieru.

Príď a daj nám silu k modlitbe.

Príď a zohrej naše skrehnuté srdcia.

Príď a nedovoľ, aby v nás pre rozmnoženie neprávosti ochladla láska.

Príď a nedovoľ nám v čase prenasledovania a výsmechu odpadnúť od viery.

Príď a zachráň nás od pokušení a protivenstiev.

Príď a pokropením nebeskou rosou oživ naše srdcia.

Príď, Dobrotivý, vylieč, posväť a pozdvihni nás svojou milosťou.

 

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

 

KONDÁK 11

Kňaz:

Toto hovorí Pán: „Vylejem zo svojho Ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mládenci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny. " Túžobne očakávaný Duchu, daruj aspoň zrnká svojich darov zo stola svojich vyvolených synov aj nám, ktorí ti voláme: Aleluja!

 

Ľud:

Aleluja, aleluja, aleluja!

IKOS 11

Kňaz:

Svätý Duchu, keď ako jasný, blesk, čo i len na chvíľku zažiariš v kútiku našej duše, nikto nemôže odolať záplave svetla, ktorá prúdi zo stretnutia s tebou. Aj tá najhriešnejšia bytosť sa premení a obráti tvojím zázračným a pre nás nepochopiteľným pôsobením. Prosíme ťa, dobrotivý Utešiteľu, dožič i nám, ešte v čase tohto pozemského života spoznať ťa čistým srdcom a s láskou ti spievať:

 

Ľud:

Príď, osvetľujúci Záblesk večnosti.

Príď a osvieť nás neuhasínajúcou žiarou.

Príď, Poklad pokornej múdrosti.

Príď, večná Radosť tichých.

Príď, Živa Voda a osviež nás uprostred boja s vášňami.

Príď, lebo bez teba niet opravdivej radosti, ani pokoja.

Príď, lebo s tebou je všade Nebeské kráľovstvo.

Príď a vtlač nám do duše Slnku podobný obraz tvojej tváre.

 

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

 

KONDÁK 12

Kňaz:

Svätý Duchu, ty nevyčerpateľná rieka milosti a odpustenia hriechov. Vypočuj naše úpenlivé prosby za celý svet, za veriacich i neveriacich i za odbojných synov sveta a všetkých priveď do večného Kráľovstva Najsvätejšej Trojice. A keď bude tvojím mocným pôsobením zničená aj smrť, náš posledný nepriateľ, vtedy svet znovuzrodený tvojim očisťujúcim ohňom, zaspieva ti radostnú pieseň nesmrteľnosti: Aleluja!

 

Ľud:

Aleluja, aleluja, aleluja!

 

IKOS 12

Kňaz: V duchu vidíme Božie mesto, nebeský Jeruzalem, ozdobený a okrášlený ako nevesta. Skvej sa, plesá, jasá a trbliece sa ako slnko. Pri Pánovom prestole znie hlahol anjelov a sám žiariaci Pán stojí uprostred svojich vyvolelených, kde niet bolesti, zármutku ani stonania. Kráľu nebeský, Svätý Duchu, ty si nám daroval svojich sedem darov. Daj, aby sme ich pôsobením mali účasť na radostnej večnosti a aby sme ti privolávali:

 

Ľud:

Príď, Dobrotivý a zapáľ v nás túžbu po záhrobnom živote.

Príď a naplň nás túžbou po večnej Pravde.

Príď a odkry nám radosti Božieho kráľovstva.

Príď a rozpaľuj v nás nádej na večnú spásu.

Príď a daj nám snehobiele rúcho čistoty.

Príď a naplň nás leskom svojho božstva.

Príď a vezmi nás na svadobnú hostinu Baránkovu.

Príď a urob nás hodnými naveky prebývať v tvojej sláve.

 

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

 

KONDÁK 13

Kňaz:

Ó, nekonečná hĺbka spásonosnej lásky, životodarný Duchu! Svojím dychom zohrej chladné srdcia celého ľudského rodu, ktoré zmeraveli pre množstvo neprávosti. Tvojou nekonečnou mocou urýchli záhubu zla a daj, aby na každom mieste víťazila Božia spravodlivosť. Nech sa ti klania každé stvorenie v nebi, na zemi i v podsvetí. Nech ti vzdáva chválu a nech ti spieva: Aleluja!

 

Ľud:

Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Kňaz tento kondák spieva tri krát, ľud vždy odpovedá: Aleluja!

 

IKOS 1

Kňaz:

Nebeskí anjeli v jasajúcich zástupoch ustavične spievajú na slávu Svätému Duchu. On je Prameňom života a duchovným Svetlom. Večný a nekonečný Svätý Duchu, aj my ťa s nimi oslavujeme za všetky zjavne i skryté milosti a pokorne prosíme o blažené osvietenie:

 

Ľud:

Príď, Svetlo opravdivé.

Príď, Radosť duchovná.

Príď, Krása nevýslovná.

Príď, Oblak a spŕchni na nás nebeskou rosou.

Príď a prijmi našu chválu ako ľubovonné kadidlo.

Príď a daj nám okúsiť radosť, ktorou si nás zaplavil.

Príď a poteš nás hojnosťou svojich darov.

Príď, nikdy nezapadajúce Slnko a prebývaj v nás.

 

Príď Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

 

KONDÁK 1

Kňaz:

Poďme veriaci a oslavujme zostúpenie Svätého Ducha, ktorý sa z lásky Otca a Syna vylial na apoštolov. Božím riadením ako vodami zaplavil celú zem. Tým, čo sa v čistote k nemu utiekajú, dáva životodarnú milosť Božieho synovstva a slávu. Posväcuje a zbožšťuje tých, čo mu volajú: Príď Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

 

Ľud:

Príď Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

 

MODLITBA

Kňaz:

Svätý Duchu! Napĺňaš celý vesmír a všetkým dávaš život. No v tých, ktorí dobrovoľne zotrvávajú v hriechu, neprebývaš. Pokorne a vrúcne ťa prosíme, neopovrhni nami pre nečistotu našich duší, ale príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny. Pomôž nám prežiť nasledujúce dni nášho života v pokání a konaní dobrých skutkov, aby sme ťa oslavovali s Otcom i Synom na veky vekov. Amen

 

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Kňaz:

Premúdrosť!

 

Ľud:

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

 

Kňaz:

Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

 

Ľud:

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Požehnaj!

 

Kňaz:

Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, mocou úctyhodného a životodarného kríža, svätých slovanských apoštolov Cyrila a Metoda i svätého (ktorému je chrám zasvätený a svätého, ktorého je deň) a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

 

Ľud: Amen.

 

 

 

zdroj:

Gréckokatolícka farnosť Dúbravka

dátum:

 28.VII.2005

späť na hlavnú stránku

NAJ.sk


[CNW:Counter]