logos

 

TEISTICKÁ EVOLÚCIA

Doc.RNDr. Drahoslav VAJDA, CSc.

 

Mnoho ľudí dnes neverí v Bibliu a mnohí z tých, ktorí síce veria v Boha sú presvedčení, že Bibliu treba brať v mnohom ohľade len ako symbolickú a obraznú reč. Predovšetkým je to kniha Genesis, ktorá nie je prijímaná ako Božia doslovná reč a Božia správa o stvorení. Dôvodom je evolučná predstava, že všetko sa vyvinulo cestou náhodných procesov pred mnohými miliónmi rokov. Táto predstava popisuje vznik vesmíru a života ako výsledok pôsobenia prírodných (vedeckých) zákonov bez Božieho pôsobenia. V evolúcii nie je daný žiaden priestor pre účel a cieľavedomosť, ale len pre náhodu a dlhé časové obdobia. V evolučnom modele je mnoho vnútorných protirečení a je v úplnom protiklade k biblickej výpovedi o stvorení - evolúcia je v rozpore s Bibliou.

V snahe zmierniť alebo odstrániť tieto rozpory vznikla myšlienka "teistickej evolúcie". Podľa nej tieto rozpory je možné odstrániť. Pri poctivom skúmaní Biblie, a to predovšetkým prvých jedenástich kapitôl knihy Genesis, a myšlienok evolúcie, zistíme, že zmierenie nie je možné.

Evolúcia je verejnosti predkladaná ako vedecká teória. Evolúcia však vedou v žiadnom prípade nie je. Je to viera. Je to viera o počiatku a minulosti. Evolúcia je založená na viere v náhodu a dlhé časové obdobia. Veľa ľudí, včetne tých, ktorí veria v Boha, sú oklamaní presviedčaním o tom, že evolúcia je vedecká teória. Títo si vieru v evolúciu pridávajú k viere v Boha. Súčasne veria, že Boh všetko stvoril a súčasne veria, že stvoril tak, že si k tomu použil evolúciu. A tým však súčasne odmietajú to, čo je napísané v Božom slove (Biblii) a síce, že Boh stvoril svojim slovom a skrze Ježiša Krista.

Táto snaha o spojenie viery v evolúciu a viery v stvorenie sa obvykle nazýva "teistická evolúcia". Výsledkom je zmätok, nedorozumenie, strata viery a dôvery v zapísané Božie slovo a predovšetkým oslabenie moci Božieho slova. Biblická pravda sa zahmlieva. Pravda o stvorení zjavená Bohom v Biblii sa zmiešava s fantáziou človeka, s ľudskými myšlienkami, s ľudským náboženstvom v evolúciu.

Príliš veľa kresťanov nie si je vedomých principiálnych rozdielov medzi vierou v Boha a v stvorenie tak, ako nám to Boh zjavuje v knihe Genesis, a vierou v evolúciu. Málo je tých, ktorí veria v evolúciu a súčasne priznávajú, že evolúcia nie je vedecká teória, ale náboženstvo.

Základná myšlienka teistickej evolúcie je: Boh tvoril pomocou evolúcie.

Evolučná predstava je taká, že všetky veci sa odohrali náhodne! V evolúcii sa nedá hovoriť o cieli a zmysle. Boží stvoriteľský plán je presným opakom predstáv evolúcie. Podľa Biblie stvorenie nie je otázka náhody, ale Boží zámer stvoriť vesmír, prírodu a človeka. Dôvodom je Boží úmysel! On chcel stvoriť a urobil to. Je možné súčasne veriť v Boha a v jeho cieľavedomosť a zároveň v evolúciu a náhodu? Myslim si, že sa to nedá, lebo náhoda je pravý opak zámeru.

Biblia a evolúcia sa nezhodujú, protirečia si.

Podľa Biblie všetky veci stvoril Boh slovom svojej moci. Je to prvá kapitola knihy Genesis, ktorá dáva výpoveď o počiatku všetkého. Z ďalších miest Biblie sa dozvedáme, že On neustále má všetko pod kontrolou a to ako celý vesmír, prírodu, tak aj udalosti národov a jednotlivcov. Ak by mala v Božom stvoriteľskom pláne mať miesto evolúcia, tak by predstava o Bohu musela byť taká, že Boh všetko uviedol do existencie a potom to všetko nechal odkázané samé na seba, aby sa to všetko poberalo nevedno kam. A taká je predstava teistickej evolúcie. Biblická výpoveď o Bohu je ale naprosto odlišná od tohoto.

Biblia nám hovorí, že Bohu patrí neustále kontrola nad všetkým čo stvoril. Trvale má všetko pod svojou priamou kontrolou ako pri stvorení, tak v prítomnom a tak aj v budúcom čase. Čo sa týka budúcnosti z pohľadu evolúcie, všetko existujúce je v nepretržitom a nekončiacom vývoji. A aj v tom, čo sa týka budúcich vecí, je výpoveď Biblie úplne odlišná od tvrdení a predstáv evolúcie. Boh všetko privedie k svojmu koncu - zániku - a bude stvorené nové nebo a nová zem, napr. čas tam nebude, čo v predstavách evolúcie (byť bez času) je jednoducho nemožné. Nie vyvojom, postupným prechodom, ale udeje sa to zrazu, rýchlo - aktom Božej vôle .

Zatiaľ čo evolučná predstava predpokladá a požaduje, že niet Stvoriteľa a všetko je dôsledkom náhody, teistická evolúcia jeho existenciu predpokladá. V tom je ten krok pokusu o zmierenie evolučnej predstavy a viery v Boha. V teistickej evolúcii sa evolučný model pozmeňuje v jednom bode: nepovažuje sa za pôvodný impulz vzniku náhoda, ale sa verí, že to bol Boh, ktorý stvoril hmotu a energiu, ale potom použil evolúciu k vzniku vesmíru a k vzniku života. Boh podľa predstavy teistickej evolúcie tvoril pomocou evolúcie - teda vývojom behom miliónov rokov.

V teistickej evolúcii to ale nie je v žiadnom prípade konajúci Boh tak, ako ho opisuje Biblia. V tejto predstave teistickej evolúcie je Biblia braná ako kniha, ktorá poskytuje historickú predstavu ľudí o stvorení a vtedajšom svete. V rámci teistickej evolúcie je Biblia považovaná za zbierku spisov, ktorá nesprostredkováva žiadnu autoritatívnu a záväznú pravdu. Vedecké poznanie je nadradené biblickej výpovedi. V teistickej evolúcii hrajú biblické výpovede len podradnú úlohu. Biblia sa cituje len za účelom, aby bol z nej dômyselnou argumentáciou podsunutý evolucionistický zmysel textu. V záujme argumentácie v prospech teistickej evolúcie Biblia nie je braná doslova. A týka sa to predovšetkým prvých 11 kapitôl knihy Genesis

Biblia je ale Božie neomylné slovo. Je to Jeho slovo a tak ako v Bohu niet rozporu, tak ani v Biblii niet protirečenia. Boh neprotirečí sám sebe. A predstava teistickej evolúcie vedie k predstave Boha, ktorý je v rozpore sám so sebou.

Základom biblickej viery je Biblia a základom viery v stvorenie je Genesis. Ak narušíme, spochybníme alebo odstránime základ kresťanskej viery o stvorení, narušíme, alebo zrútime, celú kresťanskú vieru. Ak narušíme základ, zrúti sa celá kresťanská stavba. A o to tu ide. Preto je kniha Genesis tak napádanou knihou.

Ježiš Kristus neustále upozorňoval na platnosť a nespochybniteľnosť Božieho slova, viď napr. Jn 5:46-47, Lk 16:31, Lk 24:44, Sk 28:23. Viera v stvorenie, tak ako je o ňom zapísané v Genesis, je základom viery aj pre všetko ostatné. Ak knihu Genesis neprijmeme vierou, nedosiahneme (nezískame) plnú vieru vo všetko ostatné. Náš život nebude naplnený a nebudeme žiť plný, radostný a pokojný život práve preto, že nebudeme mať základ viery. Tým základom je, že Boh tvoril svojim slovom a v šiestich dňoch stvoril všetko podľa svojho druhu tak, ako je to uvedené v knihe Genesis.

Genesis je jedinečná a jediná kniha, ktorá vysvetľuje pôvod života a vesmíru a všetkého, čo s tým súvisí.

V čom predstava teistickej evolúcie protirečí Biblii?

Pripomenieme aspoň niektoré z týchto protirečení:

a) Boh v prvej a druhej kapitole knihy Genesis hovorí, že rastliny a rôzne skupiny zvierat boli stvorené oddelene a všetko bolo označené ako "dobré". Tým už nebol nutný ich ďalší vývoj. Evolúcia, či darwinovská (klasická) alebo teistická, predpokladá vývoj stále k vyššiemu stupňu od jednoduchej buňky až k zložitému organizmu, akým je človek.

b) V prvej kapitole Genesis je povedané, že Boh stvoril rastliny a zvieratá "podľa ich druhu". To odporuje predstave vývoja od jedného druhu (nižšieho) k inému druhu (vyššiemu). Boh stvoril každý druh osobite a medzi jednotlivými druhmi sú hranice. Podľa evolučnej predstavy jeden druh vyvojom prechádzal v iný druh.

c) V snahe zosúladiť biblickú výpoveď s evolučným modelom sa dni stvorenia často považujú za dlhé geologické obdobia. Biblia z iných miest pripúšťa len vysvetlenie, že sa jedná o dni v takom ponímaní, ako ich poznáme dnes.

d) V Božom stvorení neexistovala smrť! Tá prišla až po Adamovom páde (Gn. 2:17; R. 5:12). Smrť zasiahla nielen človeka, ale aj zvieratá (R. 8:19 - 20). V evolúcii hrá smrť veľmi dôležitú úlohu. Je jeden z faktorov evolúcie. Aby sa vývoj dostal o kúsok dopredu, musí vymrieť nespočetné množstvo jedincov a druhov. Táto predstava "tvorenia pomocou smrti" - t.zn. vymieraním nižších jedincov a druhov, aby vzniklo miesto pre iných jedincov a druhy - je podľa svedectva a výpovede Biblie nepredstaviteľná, lebo smrť je Boží nepriateľ a ako taký, bude porazený (1. Ko. 15:26) a nemôže teda byť nástroj k tvorbe života. Tento rozpor medzi biblickou výpoveďou a predstavou teistickej evolúcie, že Boh tvoril pomocou evolúcie, je jeden z najvážnejších rozporov a považujem ho za dostatočný dôvod k tomu, aby teistická evolúcia bola odmietnutá ako celá.

e) Podľa evolúcie je dnešné stvorenstvo výsledkom boja o prežitie. Boj ale nie je, podľa Biblie, princípom Božieho stvorenia. Boh, podľa Biblickej výpovede, stvoril človeka "svojou veľkou mocou" (Jr. 27:5) a zo začiatku dal človeku a zvieratám rastlinnú potravu. Boj medzi zvieratmi a ľuďmi a navzájom, je znakom porušenosti pádom človeka do hriechu tak, ako nám to zjavuje Biblia.

f) Podľa evolučnej predstavy vývoj k vyšším (rozumej tým aj k dokonalejším a lepším) druhom neustále pokračuje. Aj toto je v rozpore s biblickou výpoveďou, podľa ktorej človek (a všetko stvorenstvo) bolo stvorené dokonalé a hriechom človeka sa stalo porušené. Vykúpenie k dobrému sa neuskutočňuje vývojom, ale zásahom Božím. Tak o tom svedčí Biblia, ale aj tí, ktorí uverili v Ježiša Krista a prijali ho ako Pána a Spasiteľa.

g) Evolúcia je nekončiaci proces, neohraničený v čase. Podľa Biblie ale čas raz zanikne a času viac nebude. Evolúcia ale bez času nemôže byť. Boh ukončí čas tak, ako ho stvoril a stvorí nové nebo a novú zem, kde času už nebude. A to je ďalší vážny rozpor medzi teistickou evolúciou a Bibliou.

h) Biblia hovorí o potope ako o celosvetovej katastrofe. Toto je v evolučnej predstave odmietané a predpokladá sa, že všetko v minulosti prebiehalo tak ako dnes, len s menšími, či väčšími katastrofami.

To, čo si môžeme v Biblii o Bohu a o stvorení prečítať, je v rozpore s predstavou, že evolúciu a stvorenie môžeme navzájom spojiť. Biblická výpoveď ani v najmenšom nepripúšťa, že by Boh tvoril pomocou evolúcie. Biblia hovorí niečo úplne iné.

Biblia hovorí, že Božie plány boli uskutočňované skrze Ježiša Krista. V Novom zákone je to veľmi jasne a jednoznačne zjavené:

Ján 1:1 - 3: "Na počiatku bolo Slovo (to je Kristus) a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo."

Kolosenským 1:16 - 17 "lebo v ňom (v Kristu) je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho, a on je predo všetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí".

Židom 1:1 - 3 "...v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky, ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci..."

Boh stvoril skrze svojho Syna Ježiša Krista a nie prostredníctvom evolúcie. A nielen že všetko bolo stvorené skrze Ježiša Krista, ale On (Kristus) aj teraz udržuje všetko pohromade slovom svojej moci.

 

http://vajda.fyzika.utc.sk/

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]