späť na hlavnú stránku

Písmo

 

STVORITEĽ VŠETKÝCH VECÍ

 

„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“

(Genezis I, 1).

 

„Lebo za šesť dní učinil Pán nebo, zem a more a všetky veci, ktoré v nich sú a odpočinul v siedmy deň. Preto požehnal Pán deň sobotný a posvätil ho“

(Exodus XX, 11).

 

„Tvoje je nebo a tvoja je zem, svet a ich plnosť si ty založil“

(Žalm LXXXVIII, 12; Neovulgáta má LXXXIX).

 

„Pretože všetci bohovia národov sú ničomní, Pán ale učinil nebesá“

(Žalm XCV, 5; Neovulgáta má XCVI).

 

„Požehnaní ste od Pána, ktorý učinil nebo a zem“

(Žalm CXIII, 15; Neovulgáta má CXV).

 

„Moja pomoc od Pána, ktorý učinil nebo a zem“

(Žalm CXX, 2; Neovulgáta má CXXI).

 

„Blahoslavený, ktorého pomocník je Boh Jakubov, nádej jeho v svojom Pánu Bohu, ktorý učinil nebo a zem, more a všetky veci, ktoré v nich sú“

(Žalm CXLV, 5 – 6, Neovulgáta má CXLVI).

 

„Jeden je najvyšší Stvoriteľ všemohúci, mocný a veľmi obávaný kráľ, sediac a vládnuc na svojom tróne, Boh“

(Kniha Sirachovcova I, 8).

 

„Pán zástupov, Boh Izraela, ktorý sedíš nad zástupmi, ty si jediný Boh kráľovstiev zeme, ty si učinil nebo a zem“

(Izaiáš, XXXVII, 16).

 

„Či nevieš, alebo si nepočul? Boh je Pán večnosti, on stvoril končiny zeme. Neunaví sa ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná“

(Izaiáš XL, 28).

 

„Toto povedal Pán, ktorý stvoril nebo a roztiahol ho a upevnil zem a všetko čo z nej vyrastá, dajúc dýchať ľuďom a ducha, ktorí po nej chodia“

(Izaiáš XLII, 5).

 

„Toto povedal Pán, tvoj vykupiteľ a tvoj formovateľ od lona: Ja som Pán, učiniac všetky veci. Sám som roztiahol nebo, rozprestrel zem a nikto so mnou“

(Izaiáš XLIV, 24).

 

„Ja som učinil zem a ja som stvoril človeka na nej. Moje ruky roztiahli nebo a rozkázal som všetkému ich vojsku“

(Izaiáš XLV, 12).

 

„Veď moja ruka založila zem a moja pravica roztiahla nebesá. Zavolám ich a budú stáť spolu“

(Izaiáš XLVIII, 13).

 

„Zabudol si na Pána, svojho tvorcu, ktorý roztiahol nebo a založil zem a stále sa trasieš, celý deň, pred zlosťou toho, ktorý ťa utláčal a pripravoval na záhubu. Kde je teraz zlosť utláčateľa?

(Izaiáš LI, 13).

 

„Ktorý učinil zem svojou mocou, pripravil svet v svojej múdrosti a svojou rozumnosťou roztiahol nebo“

(Jeremiáš X, 12).

 

„Ach, Pane Bože, hľa, ty si učinil nebo a zem svojou veľkou mocou a svojim vystretým ramenom. Nebude ti ťažká nijaká vec

(Jeremiáš XXXII, 17).

 

„Ale kto vie všetko, poznal ju a objavil ju svojou rozumnosťou, ktorý pripravil zem na večné časy a naplnil ju štvornohými zvieratami“

(Baruch III, 32).

 

„Ktorý učinil zem svojou mocou, pripravil svet v svojej múdrosti a svojou rozumnosťou roztiahol nebo“

(Jeremiáš LI, 15).

 

„A povedal im: Hebrej som a Pána Boha nebies sa bojím, ktorý učinil more a súš“

(Jonáš I, 9).

 

„Bremeno slova Pánovho na Izrael, hovorí Pán, ktorý roztiahol nebo a založil zem a utvoril ducha v človeku“

(Zachariáš XII, 1).

 

Za onoho času odpovedajúc Ježiš povedal: Vyznávam ti, Otče, Pane neba i zeme, že si toto ukryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým“

(Matúš XI, 25).

 

„Všetky veci sa stali skrze neho a bez neho sa nestalo nič, čo sa stalo“

(Ján I, 3).

 

„Ktorí keď vypočuli, jednomyseľne pozdvihli hlas k Bohu a povedali: Pane, ty si, ktorý učinil nebo a zem, more a všetky veci, ktoré v nich sú“

(Skutky apoštolské IV, 24).

 

„Keď sa to dopočuli apoštoli Barnabáš a Pavol, roztrhli si svoje rúcha, vybehli do zástupu a s krikom volali: Muži, čo to robíte? Aj my sme smrteľní, podobní vám ľuďom, oznamujeme vám, aby ste sa od márností odvrátili k Bohu živému, ktorý učinil nebo a zem aj more a všetky veci, ktoré sú v nich“

(Skutky apoštolské, XIV, 14).

 

„Boh, ktorý učinil svet a všetky veci, ktoré sú v ňom, je Pánom neba a zeme, neprebýva v chrámoch rukami zhotovenými“

(Skutky apoštolské, XVII, 24).

 

„Náš je jeden Boh, Otec, z ktorého sú všetky veci a my v ňom a jeden Pán, Ježiš Kristus, skrze ktorého sú všetky veci a my skrze neho“

(1. Korinťanom VIII, 6).

 

„Mne, najmenšiemu zo svätých je daná táto milosť: Pohanom zvestovať nepochopiteľné Kristovo bohatstvo a objasniť všetkým, ako sa uskutočnila sviatosť, ukrytá od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetky veci“

(Efezanom III, 8 – 9).

 

„On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkých stvorení, pretože v ňom sú počiatky všetkého na nebi i na zemi, viditeľné a neviditeľné veci, tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnosti. Všetky veci skrze neho a v ňom sú stvorené“

(Kolosanom I, 15 – 16).

 

„Naposledy v týchto dňoch k nám prehovoril v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil svety“

(Židom I, 2).

 

„Každý dom musí byť totiž niekým postavený; kto však stvoril všetky veci je Boh“

(Židom III, 4).

 

„Vierou rozumieme, že svet bol učinený slovom Božím, že z neviditeľného sa stali viditeľné veci“

(Židom XVI, 3).

 

„Hodný si, Pane, Bože náš, prijať slávu, poctu a moc, lebo ty si stvoril všetky veci a pre tvoju vôľu boli a sú stvorené“

(Zjavenie IV, 11).

 

„A prisahal, skrze živého na veky vekov, ktorý stvoril nebo a to, čo je na ňom, zem a to, čo je na nej a more a to, čo je v ňom“

(Zjavenie X, 6).

 

Hovoril veľkým hlasom: Bojte sa Pána a vzdajte mu poctu, lebo prišla hodina jeho súdu a klaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo a zem, more a pramene vôd“

(Zjavenie XIV, 7).

 

 

zdroj: Sväté Písmo
zostavil: © Proglas.sk
dátum: 11. XI. 2005

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]