späť na hlavnú stránku

logos

 

IDEOLÓGIA NEW AGE

František Press

 

Zatiaľ čo komunizmus na nás doľahol z Východu, z Ruska, New Age sa k nám naopak šíri zo Západu, z USA. Hlavnou základňou tejto panteistickej ideológie je Kalifornia, ktorú Američania hrdo nazývajú laboratóriom ľudstva. Nám môže skôr pripadať ako nebezpečná bažina, v ktorej sa rodia rozkladné spoločenské hnutia. Veď práve zo San Franciska, známej liahne všetkého zlého, v päťdesiatych rokoch vyšlo hnutie beatnikov, v šesťdesiatych rokoch hnutie hippies a v roku 1966 tu založil Szandor La Vey satanskú cirkev. Dnes odtiaľ prichádza hnutie New Age.

Namiesto Rusov sa teda dnes do čela ľudstva stavajú Američania a osobujú si právo nielen na jeho politické, ale i duchovné vedenie. Tento americký mesianizmus, ktorý vystriedal ideológiu marxistického komunizmu, hlása, že ľudstvo okolo roku 2000 dospeje do svojho Nového veku, kedy bude po celom svete vládnuť jediné veľké náboženstvo, do ktorého sa začlenia všetky doterajšie viery a náboženstvá. Tak bude zahájený veľkolepý vek Vodnára, do ktorého znamenia máme podľa astrológov okolo roku 2000 vstúpiť; vtedy dôjde k úplnému oslobodeniu ľudskej osobnosti jej vnútornou premenou prostredníctvom rôznych okultných praktík.

Stúpenci New Age ďalej očakávajú, že na prelome tisícročia na Zem príde veľký vodca - akýsi inkarnovaný Kristus-Vodnár(Snáď predovšetkým kresťanom nie je treba dlho vysvetľovať, že v skutočnosti ide o prorokovanú postavu Antikrista - pozn. František Press.), ktorý sa postaví do čela ľudstva a dovedie ho k jeho veľkej duchovnej a spoločenskej premene. Tento vodca už údajne na zemi určitú dobu skutočne žije a čas od času sa necháva poznať svojim najbližším spolupracovníkom, ku ktorým patrí najmä jedna z vedúcich osobností New Age - škótsky výtvarník Benjamin Creme.

Základom tejto novej ideológie sú panteistické náboženské a okultné doktríny, vrátane kultu Matky Zeme, ako i rôzne hnutia UFO.

Kde sa vzala táto ideológia?

Postupne sa do nej vliali najrôznejšie, predovšetkým okultné doktríny, ktoré si ľudstvo oddávna vytváralo proti hebrejsko kresťanskému monoteistickému náboženstvu, teda všetky duchovné odpadky, ktorých sa štítilo nielen kresťanstvo, ale i ateistický humanizmus. Tak sa spojili v jedno náboženské, filozofické, okultné orientálne tradície(indické, perzské, čínske) s rôznymi európskymi, tzv. gnostickými prúdmi, ktoré boli v Európe súbežne s kresťanstvom pestované i za stredoveku v tajných rosenkruciánskych spoločnostiach ako pravé a pôvodné (primordiálne) poznanie. Pripomeňme aspoň niekoľko novodobých významných šíriteľov:

V minulom storočí to bol predovšetkým francúzsky okultista A. L. Constant vystupujúci pod hebrejským pseudonymom Eliphas Lévi(1810-1875), zasvätený rosenkrucián a člen slobodomurárskej lóže, iný francúzsky okultista - doktor Gérard Encausse, zvaný Papus(1865-1916), zakladateľ okultnej slobodomurárskej lóže a najmä známy satanista Stanislav Guaita, odpadnutý kňaz, pôsobiaci koncom minulého storočia v luciferiánskych spoločnostiach, člen slobodomurárskej lóže.

Na konci 19. storočia to bola predovšetkým Ruska Helena P. Blavatská(1831-1891), ktorá založila v New Yorku ezotericko-okultistickú spoločnosť pod názvom Theosofia; sama napísala rad významných kníh - zmes rôznych okultných doktrín a orientálnych, obzvlášť indických náuk. Blavatská, ani jej nasledovníčka Annie Besantová(1847-1933) sa netajili, že k ich hlavným cieľom patrí zničenie kresťanstva. Táto spoločnosť okrem iného začala rozvíjať mesiánsku ideu: V roku 1909 bol vyvolený mladý inteligentný Ind Krishnamurti(1895-1986), aby bol vychovaný ako svetový Inštruktor. V roku 1911 bol menovaný hlavou novej lóže Hviezda Orientu, majúcej za úlohu pripraviť svet na príchod veľkého Inštruktora.

Ďalšou významnou hlavou teosofickej spoločnosti bola Alica Baileyová(1880-1949), Angličanka presídlená do USA, ktorá bezprostredne položila základy New Age. I ona propagovala príchod inkarnovaného mesiáša: „Tibeťania očakávajú Chambu. Japonci Mirosku Bosatsu. Hindovia Kali Avatara. Musulmani Imam Madhiho. Kresťania Krista. A budhisti Maitreyu. Táto veľká Bytosť, ktorú tajná tradícia stotožňuje s Kristom, je tá, ktorá sa pred 2000 rokmi výnimočným spôsobom inkarnovala ako veľký princíp Božej lásky. Dnes je svet v takom chaose, že očakávanie mesiáša je všeobecné.“

Alica Baileyová predpokladá, že tento kozmický Kristus(či presnejšie povedané Antikrist - pozn. František Press) zavedie na Zemi nové duchovné inštitúcie planetárnej civilizácie, čo rozoberá podrobnejšie vo svojich početných dielach. Sama sa s onými „duchovnými silami“ spojovala najmä prostredníctvom tzv. automatického písania. V roku 1922 založila Luciferove nakladateľstvo, neskôr premenované na menej nápadnú Lucis Publishing company.

V roku 1961 bol v Big Sur v Kalifornii založený inštitút Esalen. Pri jeho zrode stál rad významných intelektuálov, a to predovšetkým spisovateľ Aldous Huxley, slávny anglický historik Arnold Toynbee, protestantský teológ Paul Tillich a americký psychopedagóg Carl Rogers. Tu sa novou doktrínou napájal i bývalý marxista Edgar Morin, jeden z hlavných ideológov Novej Európy.

V roku 1962 bol založený inštitút Findhorn-Community na brehu rieky s rovnakým názvom v severnom Škótsku, z ktorého sa rýchlo stalo európske centrum pre výskum ľudského potenciálu. Jeho čelným predstaviteľom a zároveň jedným z hlavných vodcov celého hnutia New Age sa stal David Spangler, autor mnohých publikácií.

O širokú popularizáciu sa zaslúžila kniha Marilyn Fergusonovej The Aquarian Conspiracy - Vodnárske sprisahanie(či voľne Nežné sprisahanie - pozn. František Press), kde sa priamo hovorí o „zlatom veku ľudstva“ v znamení novej spoločnosti s premeneným vedomím a myslením, vychádzajúcim z doposiaľ nevyužitého mozgového potenciálu.

Iným významným autorom je Američan rakúskeho pôvodu, fyzik Fritjof Capra, ktorého kniha Wendezeit-Bausteine für neues Weltbild(Čas prechodu - stavebné kamene nového obrazu sveta - pozn. František Press) vyšla v roku 1982.

K základným autorom, na ktorých sa adepti New Age odvolávajú, je i heretický jezuitský kňaz Teilhard de Chardin(1881-1955), ktorý ako prvý podložil biologickú evolúciu panteistickou doktrínou a ktorý predpokladá, že každá čiastočka hmoty, a to i anorganickej, nesie v sebe vedomie. Hlása kozmický zákon vzrastajúcej komplexnosti, ktorý začína kozmogenézou, pokračuje biogenézou k antropogenéze a skončí v bode Omega, splynutím pozemského ľudstva s kozmickým Kristom.

Hnutie New Age, ktoré malo až do roku 1975 zostať v podstate utajené, skutočne sa po tomto roku začalo lavínovito šíriť po celom svete - najprv v USA a Anglicku, potom v bývalom západnom Nemecku a v osemdesiatych rokoch po ostatnej západnej Európe, a to predovšetkým zo svojich dvoch duchovných centier - kalifornského Esalenu a škótskeho Findhornu.

Jeho podstatou je panteistické náboženstvo opierajúce sa o náuku o reinkarnácii(prevteľovanie duší - pozn. František Press) a využívanie rôznych okultných praktík k „rozšíreniu vedomia“ a k jeho spojeniu s „univerzálnym kozmickým vedomím“.

Odtiaľ onen bazár najrôznejších príručiek o joge, transcendentálnej meditácii, budhizme, Zen-budhizme, tibetských tajomstvách, perzských náukách, čínskom princípe jin-jang, sufizme, kameni mudrcov, alchýmii, astrológii, tajomstve Grálu, rosenkruciánskom zasvätení, Hermovi Trismegistovi, gnostických spoločnostiach, starovekých mystériách, šamanizme, špiritizme, okultných silách, telepatii, reinkarnácii, psychotronike, liečiteľstve, akupunktúre, mimozemských civilizáciách, UFO atď., ktoré po roku 1989 veľmi rýchlo zaplavili naše kníhkupectvá a ktoré majú dôverčivého a hlavne zvedavého čitateľa nenápadne priviesť k ideológii New Age.

Jej adept sa potom učí praktizovať rôzne telesné I meditačné cvičenia(napr. jogy a transcendentálnej meditácie - pozn. František Press) a pomáha si pritom drogami, ale najmä pestovaním rôznych okultných praktík, vyhľadávajúcich spojenie s tajomnými silami prírody, lepšie povedané s démonmi, ktorí im k ním sprostredkovávajú prístup. K najdôležitejším praktikám tohto druhu patrí tzv. channeling, dnešná obdoba špiritizmu(metóda kontaktu so záhrobím, ako sa už v minulom storočí po svete rozšírila z USA - pozn. František Press).

Adepti New Age sa prostredníctvom channelingu(od anglického slova kanál, cesta oznámenia - pozn. František Press) spojujú nielen s dušami zomretých, ale i s duchmi nevtelených majstrov duchovného života a duchovných vodcov ľudstva, ako i s mimozemšťanmi - v skutočnosti s démonickými silami za ne sa vydávajúcimi a prípadne na seba berúcimi ich podobu. Jeden zo šíriteľov New Age Erik Pigani(Erik Pigani, Channels, les médiums du Nouvel Âge, L´âge du Verseau 1989) charakterizuje channeling takto:

„Je to stav tranzu alebo rozjímania, pri ktorom médium presahuje svoje vedomie a svoje ja, a tak sa stretáva s inými vedomými alebo vonkajšími zdrojmi energie a necháva ich vstúpiť do svojho tela. Takto v skutočnosti slúži ako prostriedok k vyjadreniu týchto energií.“(Dodajme - a zväzuje sa s démonickými silami - pozn. František Press.) A takto nás Pigani uvádza do doktríny drahej všetkým panteistom:

„Celý Vesmír je živou duchovnou Bytosťou s vedomím…V tomto prílive energie každé vedomie bude zároveň nositeľom celého Vesmíru i svojej vlastnej zvláštnosti…Každá častica, každý atóm, každá myšlienka je nadaná individuálnym i kolektívnym vedomím, ktoré vytvára svoje vlastné formy.“ A konečne:

„Prechádzame celým radom inkarnovaných a desinkarnovaných životov, ktoré nás vedú ku konečnému splynutiu s jediným Vedomím, v základoch ležiacou identitou všetkého, čo vo vesmíre existuje.“

Tu sa chenneling stretáva i s prejavmi mimozemských civilizácií a teda i s manifestáciami UFO(Je potrebné čitateľa upozorniť, že žiadne mimozemské civilizácie neboli vedecky v najmenšom vedecky dokázané, napriek tomu, že napr. USA na kontakty s nimi vynakladajú obrovské čiastky. Pokiaľ sa na našej zemi tieto javy { UFO} manifestujú, je treba ich považovať za prejavy démonických síl - pozn. František Press), nejakými ich poslami. Rozsiahla literatúra o UFO nám prináša i prognostický scenár k uskutočneniu tej istej celosvetovej vlády, ako to hlásajú i ideológovia New Age, takže oboje možno považovať za prejavy jednej a tej istej ideológie. Tak napr. v dokumente Vesmírne spojenie(Dokument Universal Link je šírený z dánskeho mesta Borup; porovnaj napr. i s posolstvami Ummitov - pozn. František Press), akejsi syntéze všetkých ufónskych názorov, sa okrem iného dozvieme, že sa približujeme k veľkej katastrofe a to v podobe atómovej vojny, ktorú rozpútame, pretože sme dosiaľ ako ľudstvo nedorástli k vyšším duchovným princípom, tak ako sú všeobecne rozšírené v mimozemských civilizáciách, žijúcich v mieri a hedonistických radovánkach. Týmto princípom sa nakoniec musí naučiť I ľudstvo našej planéty, ale len tá časť, ktorá si to bude želať, bude zachránená. Záchrannou akciou je i v tejto verzii poverený akýsi kozmický Kristus(Antikrist). Ktorý sa už údajne „ujal vlády nad zemou“, ktorej prinesie mier. Tento „Kristus“, splývajúci v jedno s oným „inkarnovaným Kristom-Vodnárom či Maitreyom“ ideológov New Age, ktorý sa osobne dostaví na našu zem, okrem iného prehlasuje:

„Ja sám som najvyšším veliteľom a duchovným ručiteľom za celú vašu galaxiu. Mám najvyššie velenie a plnú zodpovednosť za celú akciu…Cirkev stojí pred svojim koncom. Zriadim teraz na zemi svoju vlastnú cirkev…Skutočná práca nezačne, dokiaľ na zemi nebude zriadené moje kráľovstvo.“ A presviedča nás:

„Prevzali sme moc na zemi do svojich rúk. My sami budeme v najbližšej budúcnosti všetko riadiť.“

Prekvapivo jednotný záver, či už je formulovaný fantazijným tónom literatúry UFO, ideológmi New Age či istými politickými elitami pripravujúcimi globálnu vládu. Potom sa nezbavíme myšlienky, že všetky tieto oznámenia nevyhnutne pochádzajú z rovnakého inšpirujúceho prameňa.

Jeho identifikáciu ponechávam na čitateľovi.

 

zdroj: František Press: Zápas o nový svět. Brno : MaNa, 1997.
preklad: © PROGLAS
dátum: 06.V.2005

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]