späť na hlavnú stránku

Písmo

 

MESIÁŠSKE PROROCTVO

 

Ježiš im povedal: "Toto sú slová, ktoré som vám povedal kým som bol s vami, pretože je potrebné, aby sa splnili všetky veci, ktoré sú o mne napísané v Mojžišovom zákone, u prorokov a v žalmoch ***." Lukáš 24:44

Izaiáš 7:14 Preto vám dá Pán znamenie. Hľa panna počne a porodí syna a nazvú ho menom Emanuel.

Matúš 1:18 Kristove pokolenie bolo takéto: Keď bola zasnúbená Ježišova matka s Jozefom, prv ako sa boli zišli vyšlo najavo, že počala z Ducha Svätého.
1:19 Keďže jej muž bol spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, chcel ju tajne prepustiť.
1:20 Keď sa týmto úmyslom zaoberal, hľa, Pánov anjel sa mu zjavil v snoch, hovoriac: Jozef, syn Dávidov, neboj sa vziať si Máriu za ženu, lebo čo sa v nej počalo je z Ducha Svätého.
1:21 Porodí syna a dáš mu meno JEŽIŠ. On totiž vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov.
1:22 Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo bolo dané od Pána skrze proroka slovami:
1:23 Hľa panna počne a porodí syna a nazvú ho menom Emanuel, čo je v preklade Boh s nami.
1:24 Keď sa Jozef zobudil zo sna, urobil, ako mu nariadil Pánov anjel a prijal svoju ženu.
1:25 A nepoznal ju, kým neporodila svojho prvorodeného syna a nazval ho menom JEŽIŠ.
 

Genezis 12:1 A Pán povedal Abrahámovi: Vyjdi zo zeme svojej, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a poď do zeme, ktorú ti ukážem.
12:2 A učiním ťa vo veľký národ, požehnám ti a zvelebím tvoje meno a budeš požehnaný.
12:3 Požehnám tebe dobrorečiacim a zlorečiť budem tebe zlorečiacim a V TEBE budú požehnané všetky národy zeme.

Genezis 22:18 A požehnané budú v tvojom semene všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas.

Matúš 1:1 Kniha pokolenia Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho:

Galaťanom 3:16 Abrahámovi a jeho semenu boli dané prisľúbenia. Nepovedal "A semenám", a
koby mnohým, ale ako jednému "A tvojmu semenu", ktorým je Kristus.
 

Genezis 49:10 Nebude odňatá kráľovská palica od Júdu a kmeňa z tvojich ľadvín, kým nepríde, ktorý má byť poslaný a on bude očakávaním národov .

Lukáš 3:23 A keď Ježiš začínal, mal okolo tridsať rokov; bol(ako sa myslelo) syn Jozefov, ten bol Heliho, ten Nátanov,
3:24 ten bol Léviho, ten bol Menchiho, ten bol Jannejov, ten bol Jozefov,
3:25 ten bol Matatiášov, ten bol Amosov, ten bol Mahumov, ten bol Helsiho, ten bol Nagajov,
3:26 ten bol Mahatov, ten bol Matatiášov, ten bol Semejov, ten bol Jozefov, ten bol Júdov,
3:27 ten bol Johananov, ten bol Rézov, ten bol Zorobábelov, ten bol Salatielov, ten bol Neriho,
3:28 ten bol Melchiho, ten bol Adiho, ten bol Kozamov, ten bol Elmadamov, ten bol Herov,
3:29 ten bol Jezusov, ten bol Eliezerov, ten bol Jórimov, ten bol Mátatov, ten bol Léviho,
3:30 ten bol Simeonov, ten bol Judášov, ten bol Jozefov, ten bol Jomnov, ten bol Eliakimov,
3:31 ten bol Maleov, ten bol Menanov, ten bol Natatanov, ten bol Nátanov, ten bol Dávidov,
3:32 ten bol Jesseho, ten bol Obédov, ten bol Bózov, ten bol Salamonov, ten bol Nasonov,
3:33 ten bol Aminadabov, ten bol Arniho, ten bol Azromov, ten bol Faresov, ten bol Júdov,

Hebrejom 7:14 Zná
me je totiž, že náš Pán pochádza od Júdu a Mojžiš nehovoril nič o kňazoch z tohto rodu.
 

2Kráľov 7:12 A keď sa vyplnia tvoje dni a zaspíš so svojimi otcami, vzbudím po tebe tvoje semeno, ktoré vyjde z tvojho života, a upevním jeho kráľovstvo.
7:13 On vystaví dom môjmu menu a upevním trón jeho kráľovstva.
7:14 Ja mu budem za otca a on mi bude za syna: a ak niečo nespravodlivé vykoná, budem ho trestať prútom, mečom a ranami.
7:15 Ale moje milosrdenstvo neodnímem od neho, ako som odňal od Saula, ktorého som zavrhol pred mojou tvárou.
7:16
A tvoj dom bude verný a tvoje kráľovstvo až na veky pred tvojou tvárou a tvoj trón bude pevný naveky(Neovulgáta nemá 2Kráľov 7:12 ale 2Samuelova 7:12- pozn. PROGLAS).

Matúš 1:1 Kniha pokolenia Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho:
 

Daniel 9:25 Vedz teda a pochop: Od výjdenia rozkazu, aby sa Jeruzalem znova postavil, až ku Kristovi kniežaťu, bude sedem týždňov a šesťdesiatdva týždňov a opäť sa postavi ulica i múry v úzkosti časov.
9:26 A po šesťdesiatich dvoch týždňoch zabijú Krista a nebude jeho ľud, ktorý ho zaprel. A ľud s kniežaťom, ktorý má prísť, zničí mesto i svätyňu a koniec toho bude pustošenie a po vojne bude predurčené ničenie.

Galaťanom 4:4 Keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho Syna, zrodeného zo ženy, zrodeného pod zákonom:

Efezanom 1:10 V plnosti času uskutočniť, v Kristovi zjednotiť všetky veci, ktoré sú na nebesiach a ktoré sú na zemi.
 

Micheáš 5:2 A ty Betlehem Efrata, malý si medzi tisícami Júdu, z teba vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli, vyšiel od počiatku, od dní večnosti.

Matúš 2:1 Keď sa teda narodil Ježiš v júdskom Betleheme, za dní kráľa Herodesa, hľa mudrci od východu prišli do Jeruzalema.

Lukáš 2:4 Jozef však vyšiel z Galiley, z mesta Nazaret do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa nazýva Betlehem, lebo bol z domu a rodu Dávidovho,
2:5 aby bol zapísaný so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola tehotná.
2:6
Stalo sa však, keď tam boli, že sa naplnili dni, aby porodila.
2:7
A porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila v jasliach; v hostinci totiž nebolo pre nich miesta.
 

Ozeáš 11:1 Ako prešlo ráno, tak prešiel kráľ Izraela, lebo chlapca Izraela som miloval a z Egypta som povolal svojho syna.

Matúš 2:14 On v noci vstal, zobral chlapca a jeho matku a odišiel do Egypta. A bol tam dovtedy, kým nezomrel Herodes,
2:15
aby sa naplnilo, čo bolo dané od Pána skrze proroka slovami: Z Egypta som povolal svojho syna.
 

Jeremiáš 31:15 Toto hovorí Pán: Hlas počuť vysoko, smútok a plač Ráchel, ktorá plače nad svojimi deťmi a nedá sa potešiť, lebo ich niet.

Matúš 2:16 Vtedy Herodes vidiac, že ho mudrci oklamali, veľmi sa nahneval a poslal zabíjať všetkých chlapcov, ktorí boli v Betleheme, od dvojročných počnúc nadol, podľa času o ktorom sa dôkladne prezvedel od učencov.
2:17 Vtedy sa naplnilo, čo bolo dané skrze Jeremiáša proroka, slovami:
2:18 V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie. Ráchel oplakáva svojich synov a nechce sa dať potešiť, lebo ich niet .
 

Izaiáš 11:2 A spočinie na ňom duch Pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti.

Matúš 3:16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vyšiel z vody a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho zostupovať ako holubicu a prichádzať na neho.
3:17 Hľa, z neba hovoril hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.
 

Izaiáš 35:5 Vtedy sa roztvoria oči slepých a uši hluchých sa otvoria.
35:6
Vtedy ako jeleň bude skákať chromý a otvorí sa jazyk nemému, lebo budú vyvierať na púšti vody a potoky na pustatine.

Matúš 9:35 A Ježiš obchádzal všetky mestá a dediny, učiac v ich synagógach a ohlasujúc evanjelium kráľovstva a uzdravujúc všetky choroby a neduhy.
 

Izaiáš 61:1 Duch Pánov je na mne, pretože Pán ma pomazal, na ohlasovanie pokorným ma poslal, aby som liečil zarmútených srdcom a ohlasoval zajatým odpustenie a spútaným oslobodenie.

Lukáš 4:14
A vrátil sa Ježiš v moci ducha do Galiley a povesť o ňom vyšla do celej krajiny.
4:15 A učil v ich synagógach a bol velebený od všetkých.
4:16 A prišiel do Nazaretu, kde ho vychovávali a podľa svojej obyčaje vošiel v sobotný deň do synagógy a vstal čítať.
4:17 A odovzdali mu knihu proroka Izaiáša. A keď rozvinul knihu, našiel miesto, kde bolo napísané:
4:18 Duch Pánov je nado mnou. Preto ma pomazal, poslal ma hlásať radosť chudobným, uzdravovať skrúšených srdcom,
4:19 ohlasovať zajatým oslobodenie, slepým videnie, utláčaných prepúšťať na slobodu, ohlasovať milostivý rok Pánov a deň odplaty.
4:20 A keď zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. A oči všetkých v synagóge sa upreli na neho.
4:21 Začal im hovoriť: Dnes sa splnilo písmo vo vašich ušiach.
 

Zachariáš 9:9 Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema: HĽA TVOJ KRÁĽ ti prichádza, spravodlivý a spasiteľ a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďatku oslice.

Matúš 21:4 Toto všetko sa však stalo, aby sa splnilo, čo bolo dané, skrze proroka, hovoriac:
21:5 Povedzte dcére sionskej: Hľa, tvoj kráľ ti prichádza, požehnaný, sediac na oslici, mláďati ťažného zvieraťa.
21:6 Učeníci išli a spravili ako im nariadil Ježiš.
21:7 A priviedli oslicu a osliatko a pokládli na ne svoje rúcha a on vysadol na ne.
21:8 A mnohí zo zástupu prestierali na cestu svoje rúcha, iní stínali haluze zo stromov a stlali ich po ceste.
21:9
A zástupy, ktoré šli vpredu i vzadu volali: Hosana, syn Dávidov, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana na výsostiach.
 

Žalm 117:22 Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uhoľným.

1Peter 2:7 Vám teda, ktorí veríte na poctu, ktorí však neveria, kameňom, ktorý stavitelia zavrhli a ktorý sa stal uhoľným kameňom:
 

Izaiáš 53:3 Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí a poznal utrpenie. A jeho pohľad bol akoby ukrytý a opovrhnutý a preto sme si ho nevážili.

Ján 1:10 Na svete bolo a svet skrze neho povstal a svet ho nepoznal.
1:11 Medzi vlastných prišiel a svoji ho neprijali.

Ján 7:5 Ani len jeho bratia neverili v neho.

Ján 7:48
Či niekto z popredných mužov uveril v neho, alebo z farizejov?

   - zrada

Žalm 40:10 A človek môj dobroprajúci, v ktorom som dúfal a ktorý jedával môj chlieb, pozdvihol proti mne päty.

Lukáš 22:3 Vošiel však satan do Judáša, zvaného Iškariótsky, jedného z dvanástich.
22:4
A odišiel a zhováral sa s veľkňazmi a veliteľmi, ako im ho vydať.

Ján 13:18 Nie o všetkých vás hovorím, ja viem, koho som si vyvolil, ale aby sa naplnilo písmo: Kto jedol so mnou chlieb, pozdvihne proti mne svoju pätu.

   - predaný za 30 strieborných

Zachariáš 11:12 A povedal som im: Ak je dobré vo vašich očiach, prineste odmenu, ak nie, nechajte. A odvážili moju odmenu, tridsať strieborných.

Matúš 26:14 Vtedy odišiel jeden z dvanástich, zvaný Judáš Iškariótsky, ku veľkňazom
26:15 a povedal im: Čo mi dáte, keď vám ho odovzdám? A oni mu ustanovili tridsať strieborných.

   - mlčanie pred jeho žalobcami

Izaiáš 53:7 Obetoval sa, lebo sám chcel a neotvoril svoje ústa; ako ovcu viedli ho na zabitie a ako baránok, čo onemie pred svojim strihačom a neotvorí ústa.

Matúš 27:12 A keď bol obžalovaný od veľkňazov a starších, nič neodpovedal.
27:13
Vtedy mu Pilát povedal: Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?
27:14 A neodpovedal mu na nijaké slovo, takže sa vladár veľmi čudoval.

   - vysmievaný

Žalm 21:7 Ale som ako červík a nie človek, potupa ľudí, vyvrhel obcí.
21:8 Všetci, ktorí ma vidia, posmievajú sa mi, ústa nakrivujú a hlavou krútia.

Matúš 27:31
A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa, obliekli mu jeho rúcho a viedli ho, aby ho ukrižovali.

   - bitý

Izaiáš 53:5 On však bol prebodnutý pre naše neprávosti, strýznený bol pre naše zločiny, na ňom je trest za naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.

Matúš 27:26 Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však odovzdal zbičovať a aby ho ukrižovali.

   - pohŕdanie

Izaiáš 50:6 Moje telo som dal tým, čo ma bili a moje líca tým, čo trhali. Moju tvár som neodvrátil od tých, čo mi nadávali a pľuli na mňa.

Matúš 27:30 A pľuli na neho, brali mu trstinu z ruky a bili ho ňou po hlave.

   - prebodnutie jeho rúk a nôh

Žalm 21:17 Lebo obstúpilo mnoho psov, rada zlostníkov ma obľahla. Prebodli mi ruky i nohy.

Matúš 27:31
A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa, obliekli mu jeho rúcho a viedli ho, aby ho ukrižovali.

   - ukrižovaný so zločincami

Izaiáš 53:12 Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť, lebo odovzdal svoju dušu na smrť a bol pripočítaný k zločincom. A on niesol hriechy mnohých a prosil za hriešnikov.

Matúš 27:38 Vtedy s ním ukrižovali dvoch zločincov, jedného sprava a druhého zľava.

   - modlenie za jeho prenasledovateľov

Izaiáš 53:12 Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť, lebo odovzdal svoju dušu na smrť a bol pripočítaný k zločincom. A on niesol hriechy mnohých a prosil za hriešnikov.

Lukáš 23:34 Ježiš však povedal: Otče odpusť im, lebo nevedia čo robia. Oni si však delili jeho šaty a losovali o ne.

   - prebodnutie jeho boku

Zachariáš 12:10 A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a prosieb. A budú pozerať na mňa, ktorého prebodli a budú plakať nad ním, ako sa narieka nad jednorodeným a budú trúchliť, ako sa trúchli nad smrťou prvorodeného.

Ján 19:34 Ale jeden z vojakov kopijou prebodol jeho bok a hneď vyšla krv a voda.

   - žlč a ocot dané k pitiu

Žalm 68:22 A dali mi za pokrm žlč a v mojom smäde napojili ma octom.

Lukáš 23:36 Potupovali ho i vojaci čo prichádzali a podávali mu ocot,

Matúš 27:34 A dali mu piť víno zmiešané so žlčou a keď ochutnal, nechcel piť.

   - nepolámané kosti

Žalm 33:21 Pán ochraňuje všetky ich kosti, ani jedna z nich nebude zlomená.

Ján 19:32 Prišli teda vojaci a prvému polámali kosti a aj druhému, ktorý bol ukrižovaný s ním.
19:33 Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nepolámali jeho kosti.
19:34 Ale jeden z vojakov kopijou prebodol jeho bok a hneď vyšla krv a voda.
19:35 A kto to videl, poskytol svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. A on vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy verili.
19:36 Toto sa totiž stalo, aby sa naplnilo písmo: Nepolámete mu kosti.

   - pochovaný v hrobe bohatého muža

Izaiáš 53:9 A dá zločincov za hrob a boháča za svoju smrť, lebo nekonal neprávosť a podvod nebol v jeho ústach.

Matúš 27:57 Keď sa však zvečerilo, prišiel istý bohatý človek z Arimatey, menom Jozef, ktorý bol sám Ježišovým učeníkom.
27:58 Tento zašiel k Pilátovi a vyžiadal si Ježišove telo. Vtedy Pilát nariadil vydať mu telo.
27:59 Jozef vzal telo a zavinul ho do čistého plátna.
27:60 A položil ho do svojho nového hrobu, ktorý si bol vytesal do skaly. A privalil veľký kameň k vchodu do hrobu a odišiel.

   - hádzanie lósu o jeho šaty

Žalm 21:19 Rozdelili si moje šaty a o môj odev hádzali lós.

Ján 19:23
Vojaci teda, keď ho ukrižovali, vzali jeho rúcho (a rozdelili ho na štyri časti, každému vojakovi časť) a spodný odev. Avšak spodný odev bol nezošívaný, ale v celosti, odvrchu utkaný.
19:24 Povedali si navzájom: Netrhajme ho, ale losujme oň, koho bude. (A stalo sa), aby sa naplnili slová písma: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev losovali. A vojaci to tak urobili.
 

Žalm 15:10 Lebo nezanecháš dušu moju v hrobe, ani nedáš svojmu svätému vidieť porušenie.

Marek 16:6 On im povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského ukrižovaného? Vstal z mŕtvych, niet ho tu. Hľa miesto, kde ho položili.

Skutky 2:31 Predvídajúc, povedal o vzkriesení Kristovom, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nepodľahlo porušeniu.
 

Žalm 67:19 Vystúpil si na výsosť, pojal si zajatých, prijal si dary pre ľudí. Áno i pre neveriacich, aby si prebýval s nimi, Pane Bože.

Skutky 1:9 A keď to dopovedal, pred očami všetkých vystúpil a oblak im ho vzal z ich očí. 

Žalm 109:1 Povedal Pán môjmu Pánovi: Seď na mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojich nôh.

Hebrejom 1:3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetky veci svojim premocným slovom, priniesol očistenie od hriechov, sedí na pravici majestátu na výsostiach.
 

*** Pri čítaní žalmov pozor na rozdielne číslovanie v rozličných prekladoch Biblie

 

zdroj: .traditionalcatholic.net/Tradition/Information/Messianic_Prophecy.html
preklad: © PROGLAS

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]