spä na hlavnú stránku

Písmo

 

PANNA MÁRIA A PÍSMO

Svätá Mária
A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas', milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha...“
(Lk 1, 27-30)

Svätá Bohorodička
 „... Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca."
... „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.
(Lk 1, 30-35)

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?
(Lk 1, 41-43)

Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka...
(Jn 19, 25)

Svätá Panna panien
„Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“
(Iz 7,14)

„A ty Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti.
Preto ich vydá až do času, keď rodička porodí, a zvyšok jeho bratov sa vráti k synom Izraela.“
(Mich 5,1-2)

Matka Cirkvi - Matka kresťanskej jednoty - Matka ustavičnej pomoci
„Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.  Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.  A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov;  jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí.  I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu.  Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.“
(Zjv 12,1-6)

„Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada. Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak zo svoje papule.
Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo.“
(Zjv 12,13-17)

Matka Kristova
Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.
(Lk 1, 30)

Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
(Sk 1, 14)

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka.
(Jn 2, 1-5)

Matka Božej milosti
Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.
(1Tim 2, 1-6)

Matka najčistejšia – Matka najpanenskejšia
Matka neznesvätená – Matka neporušená
"Neboj sa, Mária..."
(Lk 1, 30)

Matka hodna lásky – Matka hodna podivu
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas', milosti plná, Pán s tebou."
(Lk 1, 28)

...lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno...
"... Bohu nič nie je nemožné."
(Lk 1, 49; Lk 1, 37)

Matka dobrej rady
 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína." Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!"
(Jn 2, 1-5)

Matka Stvoriteľa – Matka Spasiteľa
Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka...
(Jn 19, 25)

Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
(Sk 1, 14)

„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov."
(Mt 1, 20-21)

Panna najmúdrejšia
A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.
(Lk 2, 18-19)

Panna uctenia hodna – Panna velebenia hodna
 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."
(Lk 1, 41-45)

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia...
(Lk 1, 48)

Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval." Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho."
(Lk 11, 27-28)

Panna mocná
Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína." Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!"
(Jn 2, 1-5)

Panna dobrotivá
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
(1Kor 13, 4-7)

Panna verná
Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka...
(Jn 19, 25)

 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie - spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť!
(Mt 23, 23)

Mojžiš je milý Bohu i ľuďom;
jeho spomienku požehnávajú.
Podobne ho oslávil ako svätých (praotcov)
a veľkým ho urobil na postrach nepriateľov.
Na jeho slovo zastavil príšerné udalosti.
Oslávil ho pred tvárou kráľov,
dal mu prikázania, (určené) pre jeho národ,
pri čom mu aj svoju slávu ukázal.
Pre jeho vernosť a pokoru povolal ho na svätú úlohu
a spomedzi všetkých ľudí si ho vyvolil.
(Sir 45, 1-4)

Zrkadlo spravodlivosti - Stolica múdrosti - Príčina našej radosti

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok...
(Mt 6, 33-34)

„On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať,
- a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc."

(Lk 2, 34-35)

Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.
(Jn 1, 3)

Bože otcov, Pane milosrdenstva, 
ktorý si všetko svojím slovom urobil, 
človeka si stvoril svojou múdrosťou, 
aby vládol nad stvorenstvom, ktoré si ty povolal k jestvote, 
aby spravoval svet v svätosti a spravodlivosti, 
aby vládol v úprimnosti srdca,
daj mi múdrosť, prísediacu tvojho trónu,
(Múd 9, 1-4)

Veď v nej je duch chápavý, svätý, jedinečný, mnohonásobný, jemný, rezký, prenikavý,
bez poškvrny, jasný, neurážajúci, milujúci dobro, ostrý, 
nezastaviteľný, dobročinný, ľudomilný, pevný, nepremeniteľný, bezstarostný, všemohúci, vševidiaci;
prenikajúci všetkých duchov, obdarených umom, čistých, najjemnejších.
Lebo múdrosť je pohyblivejšia než hocijaký pohyb. Pre svoju čírosť prechádza a preniká všetko.
Veď je výdych Božej moci a je čistý výron slávy Vševládneho.
Preto sa jej nič nečisté nikdy dotknúť nemôže.
Veď je odblesk svetla večného, je zrkadlo Božej účinnosti bez poškvrny a je obraz jeho láskavosti. 
Hoci je len jedna, predsa vládze všetko, obnovuje všetko, hoci v sebe ostáva tá istá,
v každom pokolení prenáša sa v duše svätých a robí z nich Božích priateľov a prorokov.
Veď Boh miluje len toho, kto má dôverný styk s múdrosťou.
Nádhernejšia je nad slnko, prevyšuje celý hviezdny svet.
V prirovnaní k svetlu prislúcha jej prednosť, lebo za ním nasleduje noc,
ale proti múdrosti zloba nič nezmôže.
(Múd 7, 22-30)

Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre.
(1Kor 13,12)

... a aby videli aj Juditu a pozdravili ju. Keď k nej prišli, všetci jej dobrorečili jedným hlasom: "Ty si sláva Jeruzalema, ty si veľká radosť Izraela, ty si česť nášho rodu! ..."
(Jdt 15, 8-9)

Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.
(Lk 1, 44)

Nádoba duchovná – Nádoba počestná – Nádoba výbornej pobožnosti
Lebo toto hovorí Pán, Boh Izraela: "Múky z hrnca neubudne a z krčaha nebude chýbať olej až do dňa, keď Pán dá na zem dážď." Išla a urobila podľa Eliášovho slova. A jedla ona, on i jej dom a od toho dňa múky z hrnca neubudlo a z krčaha nechýbal olej podľa Pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom Eliáša.
(1Kr 17, 14-16)

Vtom sa ho dotkol anjel a povedal mu: "Vezmi a jedz!" Pozrel sa a hľa, pri hlave mal užiarený podpopolný pecník a krčah vody! Jedol teda, napil sa a opäť zaspal. Tu prišiel Pánov anjel druhý raz, dotkol sa ho a povedal: "Vstaň a jedz, lebo máš pred sebou dlhú cestu!" Vstal teda a jedol a posilnený týmto pokrmom išiel štyridsať dní a štyridsať nocí až k Božiemu vrchu Horeb.
(1Kr 19, 5-8)

Obyvatelia mesta vraveli Elizeovi: "V tomto meste sa dobre býva, ako aj náš pán vidí, ale voda je zlá a pôda neúrodná." Odpovedal: "Doneste mi novú nádobu a dajte do nej soli!" Doniesli mu to, vyšiel k vodnému prameňu, vysypal do neho soľ a povedal: "Toto hovorí Pán: Uzdravil som túto vodu a už z nej nebude vychádzať smrť ani neúrodnosť!"
(2Kr 2, 19-21)

Ale Pán mu povedal: „Len choď, lebo jeho som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom Izraela...“
(Sk 9, 1)

Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie: aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha...
(1Sol 4, 3-5)

A čo ak Boh chcel ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, a preto s veľkou trpezlivosťou znášal nádoby hnevu, pripravené na záhubu, a ukázať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu, na nás...
(Rim 9, 22-24)

Ruža duchovná – Veža Dávidova – Veža zo slonovej kosti

Jak ľalia medzi tŕním
je moja priateľka medzi dievčencami.
(Pies 2, 2)

Vyrástla som ako palma v Engadi,
(som) ako ružový sad v Jerichu...
(Sir 24, 18)

Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich.
(Mt 6, 28)

A ty, veža stáda, pahorok dcéry Siona, 
k tebe príde, vkročí 
predošlé vladárstvo, 
kráľovstvo dcéry Jeruzalema.
(Mich 4, 8)

Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?
...Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.

(Lk 14, 28.33)

Celá si krásna, priateľka moja, 
a škvrny na tebe niet.
(Pies 4, 7)

Dom zlatý – Archa úmluvy – Brána do neba

Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri, 
jej odevom sú zlaté tkanivá. 
V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi;
za ňou ti privádzajú panny, jej družice.
Sprevádza ich jasot radostný, 
tak vstupujú do kráľovského paláca.
(Ž 45, 14-16)

A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. A nastali blesky, burácanie, zemetrasenie a veľké krupobitie.
Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.
(Zjv 11, 19-12, 1)

Do archy uložíš zákon, ktorý ti dám
(Ex 25, 16)

Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.
(Jn 10, 7-9)

Zdvihnite, brány, svoje hlavice
a vyvýšte sa, brány prastaré,
lebo má vstúpiť kráľ slávy.
(Ž 24, 7)

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný...
(Lk 1, 48-49)

Hviezda ranná
“Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem. Kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky,
dám mu moc nad národmi
a bude nad nimi panovať žezlom železným
a rozbijú sa ako hrnce hlinené,
ako som ju aj ja dostal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu.“
(Zjv 1, 25-28)

Záchrankyňa bezmocných
Útočište hriešnikov
Tešiteľka sužovaných
Pomocnica kresťanského ľudu
Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv
a pre slovo svojho svedectva;
a nemilovali svoj život
až na smrť.
(Zjv 12, 11)

Kráľovná anjelov
Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach; a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni.
(Heb 1,1-4)

 Veď kedy komu z anjelov povedal:
"Ty si môj syn,
ja som ťa dnes splodil"
a opäť: "Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom"?
A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí:
"Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli."
(Heb 1,5-6)

Kráľovná patriarchov
Kráľovná prorokov
A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."
Mária hovorila:
„Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov
a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami
a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky."
(Lk 1, 46-55)

Kráľovná apoštolov
Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!" Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.
(Jn 19,26-27)

Kráľovná mučeníkov
 Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „…a tvoju vlastnú dušu prenikne meč ...“
(Lk 2,35)

Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka...
No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok ...
(Jn 19,25.33-34)

...a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.
(Sk 1,8)

Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie, vzkriesenie. Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba aj okovy a väzenie; kameňovali ich, rozpiľovali ich, umierali pod mečom; túlali sa v ovčích a kozích kožiach, núdzni; utláčaní a sužovaní. Oni, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšti a po horách, po jaskyniach a zemských roklinách.
(Hebr 11,35-38)

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
(Jn 15,13)

 ...kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.
(Mk 8,35)

Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.
(Mt 24,9)

Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv
a pre slovo svojho svedectva;
a nemilovali svoj život
až na smrť.
(Zjv 12,11)

Kráľovná vyznavačov
Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.
(Mk 8,38)

Kráľovná panien
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel..."
(Mt 1, 22-23)

Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo.
(Mt 19, 12)

Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?" Ježiš im povedal: „... A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.
(Mt 19, 27-30)

To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi. V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny.
(Zjv 14, 4-5)

Kráľovná všetkých svätých
Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: "Priateľu, postúp vyššie!" Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený."
(Lk 14, 10-11)

Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.
(Mt 5, 19)

Napadla im myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký."
(Mk 9, 46-48)

Kráľovná bez poškvrny dedičného hriechu počatá
Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou,
medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom,
ono ti rozšliape hlavu
a ty mu zraníš pätu.
(Gn 3, 15)

 Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu a tvoje potomstvo a jej potomstvo, ona rozšliape tvoju hlavu a ty budeš striehnuť na jej pätu.
(VulgataGn III, 15)

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas', milosti plná...“
(Lk I, 28)

Kráľovná presvätého ruženca
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas', milosti plná, Pán s tebou."
(Lk 1, 28)

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života."
(Lk 1, 41-42)

Kráľovná pokoja
Dávid povedal Šalamúnovi: "Syn môj, ja som mal na mysli postaviť dom menu Pána, svojho Boha. Ale Pán ma oslovil: "Vylial si veľa krvi a viedol si veľké vojny. Nemôžeš stavať dom môjmu menu, keď si vylial toľko krvi predo mnou na zem. Hľa, narodí sa ti syn, ktorý bude mierumilovný, a ja mu zaistím pokoj od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Veď sa bude volať Pokojný a za jeho čias dám Izraelu pokoj a mier.
(1Krn 22, 7-9)

Lebo chlapček sa nám narodil,
daný nám je syn,
na jeho pleci bude kniežatstvo
a bude nazvaný:
zázračný Radca, mocný Boh,
večný Otec, Knieža pokoja.
Jeho vláda bude veľká
a pokoj bude bez konca
na Dávidovom tróne
a nad jeho kráľovstvom
aby ho upevnil a posilnil
právom a spravodlivosťou
odteraz až naveky.
(Iz 9, 5-6)

Kráľovná nanebovzatá
"Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!"
(Mt 19, 19)


Vecné predobrazy Panny Márie v Starom Zákone
- Noemova archa (do ktorej sa uzavrie Spasiteľ) ,
- dúha (spojenie Pána so zemou),
- horiaci ker (z ktorého vyšlo Božie meno),
- svietiaci oblak (ktorý viedol ľud púšťou),
- Áronov prút (ktorý jediný vykvitol),
- archa zmluvy,
- Gedeonovo rúno,
- nádoba na mannu,
-  Dávidova veža,
- Šalamúnov trón,
zatvorená záhrada,
-  zapečatená studňa,
-  Achazove hodiny,
-  Eliášov oblak,
-  Ezechielova brána,

Osobné typy Panny Márie v Starom Zákone
- Eva,
- Sára,
- Rebeka,
- Ráchel,
- Mária, Mojžišova sestra,
- prorokyňa Debora,
- Jefteho dcéra,
Jachela,
Anna, Samuelova matka,
- Abigaila,
- Šalamúnova matka,
- matka Machabejcov,
- Judit,
- Ester.

zdroj:
Sväté Písmo.
zostavil: Proglas.sk
Spracované podľa: ŠMÁLOV, KÚTNIK
Jozef : Litánie Loretánske. Rozbor a výklad - Suma mariológie. Bratislava : Lúč, 1998. ISBN 80-7114-210-7
dátum: 31.XII.2006
download: PannaMaria_Pismo.pdf

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]