späť na hlavnú stránku

biblická archeológia

 

 

"Prebodnutý Mesiáš"
Kumránsky zvitok(4Q285)

 

Pravidlo vojny
Serekh ha-Milhamah
4Q285 (4-číslo jaskyne; Q- nálezisko Kumrán; 285- identifikačné číslo- pozn. PROGLAS)
Pergamen
Odpísané začiatkom prvého storočia po Kristovi
Výška 4 cm (1 1/2 in.), dĺžka 5 cm (2 in.)
S dovolením Israel Antiquities Authority (12)

 

Tento šesťriadkový úryvok, zvyčajne označovaný ako text „Prebodnutý Mesiáš“, je napísaný v herodiánskom písme prvej polovice prvého storočia po Kristovi a hovorí o Mesiášovi z výhonku(rodu) Dávidovho, k súdu a k zabíjaniu.

Hebrejčina sa skladá prevažne zo spoluhlások; samohlásky si musí doplniť sám čitateľ. Vhodné samohlásky závisia na kontexte. A tak text(riadok 4) môže byť preložený ako a Knieža zhromaždenia výhonok Dávidov ho zabije“, alebo sa to môže prečítať ako a zabili Knieža. Pre toto druhé čítanie bol text označený „Prebodnutý Mesiáš“.

Eisenmanov a Wiseho preklad (The Dead Sea Scrolls Uncovered, str. 29) je daný naľavo a G. Vermesov preklad je daný napravo(slová vnútri [...] predstavujú rekonštrukciu rôznych osôb. Všimnite si, že tie rekonštrukcie musia pasovať s dĺžkami „miesta“ a musia zodpovedať úderom viditeľným v existujúcom rukopise):

1.

[...] Izaiáš prorok,
[Húštiny lesa]
budú poraze[né

   

1.

[...]Izaiáš prorok:
[Húštiny lesa]
budú vyrúbané[

2.

So sekerou a Libanon
p]adne [najmocnejším].

Opora povstane

z rodu Jesseho, [a sadenice
z jeho koreňov vydajú
ovocie ...

   

2.

So sekerou a Libanon
najvznešenejším p]adne. a
tam povstane
výhonok z pňa Jes
seho
[...

3.

] výhonok Dávida. Vstúpia

do súdu s
[...

   

3.

] výhonok Dávida a
vstúpia do súdu s
[...

4.

] a usmrtia
Knieža zhromaždenia,
výhono[k Dávidov...

   

4.

] a Knieža
zhromaždenia,
výhono[k Dávidov] ho

zabije[

5.

]a s poraneniami, a
(veľký) kňaz

prikáže [...

   

5.

úder]mi a ranami. A

kňaz[slávy(?)]

prikáže [...

6.

z]abi[tie] Kiti[mu]

   

6.

z]abi[tie] Kiti[mu]

(Kitim v užšom zmysle slova bolo označenie pre obyvateľov Cypru. V širšom zmysle označovalo Grékov, Macedóncov a Rimanov, teda tých, ktorí bývali v oblasti Stredného mora. V čase Ježiša Krista sa označenie Kitim vzťahovalo hlavne na Rimanov- pozn. PROGLAS)

Cook vysvetľuje ťažkosti s Eisenmanovým a Wiseho spojením s kresťanstvom:

Aj keby Eisenmanov a Wiseho preklad bol správny, naznačoval by Mesiášovu smrť v boji, nie jeho ukrižovanie alebo zadosťučiňujúcu sebaobetu. „Prebodnutia“ by potom zodpovedali dokaličeniu, ktoré bolo spôsobené na tele kniežaťa. Takže inú smrť mesiášskej postavy, než v bežnom výskyte. Tu nemáme pravdivú paralelu k žiadnej typicky kresťanskej viere.

Fakt je ten, že text je tak útržkovitý, že nikdy nemusíme vedieť o čom v skutočnosti je. Aj Eisenman aj Wise ustúpili z pôvodných silných výrokov jednoznačnosti zvitku. (Edward M. Cook, Solving the Mysterious of the Dead Sea Scrolls, 1994, str. 161)

Garcia Martinez o Eisenmanovej a Wiseeho interpretácii poznamenáva:

Použitie slovesa v množnom čísle v 3. riadku by naznačovalo chápanie slovesa ako množné číslo, predpokladajúc súvislosť medzi nimi dvoma. Avšak, medzera a prítomnosť slovesa v jednotnom čísle v 5. riadku zmenšuje silu tohto argumentu. Na druhej strane neprítomnosť označenia predmetu('et v hebrejskom jazyku) pred „Knieža zhromaždenia jasne odporúča zvážiť Knieža zhromaždenia ako podmet slovesa, hoci ani toto nie je rozhodujúci argument. Napokon iba kontext nám môže napomôcť v rozhodnutí medzi týmito dvoma možnými gramatickými interpretáciami. Avšak tento kontext nenecháva žiadne pochybnosti o význame vety.

V texte Izaiáša, ktorý autor cituje jasne, smrť „Dávidovho výhonku“ je neoznámená. Skôr, že to bude on, kto bude súdiť a zabíjať zlých. Kumránska interpretácia tohto biblického textu v 4Q161, ktorý sme citovali vyššie, je ešte dôležitejšia. V nej sa „Knieža zhromaždenia“ spomína v odstavci II 15 a jeho víťazná povaha je zvýraznená a „Libanon“ a „najmasívnejší z lesa“ sú interpretované vo význame Kitimu, ktoré sú mu dané do rúk (odstavec III 1-8). Už sme videli rovnaké víťazné vyzdvihnutie Kniežaťa zhromaždenia“ v 1QSb(Zbierka požehnaní; dodatok b k 1QS- pozn. PROGLAS), ktorý taktiež využíva text Izaiáša a taktiež sa vyskytuje v iných kumránskych narážkach k tej osobe. Rovnakým spôsobom, odkaz na zničenie Kitimu v riadku 6 nás jasne umiestňuje do hľadiska Vojnového zvitku a záverečného víťazstva nad zlými silami. Toto naznačuje, že interpretácia, podľa ktorej je to Knieža zhromaždenia“, ktorý zabije svojho nepriateľa je tá, ktorá najlepšie pasuje do originálneho biblického textu a iných interpretácii tohto textu v kumránskych spisoch. Toto najlepšie vysvetľuje všetky zachované prvky doplnené presvedčivými paralelami v iných príbuzných textoch.

Na druhej strane myšlienka smrti tohto „Kniežaťa zhromaždenia rukou jeho eschatologického nepriateľa nie je zdokumentovaná v žiadnom inom kumránskom texte, zaoberajúcom sa dávidovským „Mesiášom“, alebo v žiadnom inom kumránskom texte spomínajúcom Knieža zhromaždenia. Narážka na smrť „Pomazaného“ v Danielovi 9, 25-26, alebo narážka na „Trpiaceho sluhu“ z Iz 40-45 nehrá žiadnu rolu. A preto to musíme uzavrieť tak, že smrť „Mesiáša“ je kontextuálne nezlučiteľná s tónom nášho textu. (Florentino Garcia Martinez and Julio Trebolle Barrera, The People of the Dead Sea Scrolls, Their Writings, Beliefs and Practices, tr. Wilfred G.E. Watson, Leiden, 1995, str. 167)

 

zdroj: © Traditionalcatholic.net
preklad: © PROGLAS

NAJ.sk


[CNW:Counter]