späť na hlavnú stránku

povedali...

 

VYHLÁSENIE CIRKVI K SLOBODOMURÁRSKYM ZDRUŽENIAM

PREHLÁSENIE KONGREGÁCIE PRE NÁUKU VIERY

    S dátumom 19. júla 1974 zaslala táto kongregácia niektorým biskupským konferenciám list k interpretácii kán. CIC, ktorý katolíkom pod trestom exkomunikácie zakazuje vstup do slobodomurárskych a podobných organizácií.
    Potom, čo tento list dal vo verejnosti podnet k falošným a tendenčným interpretáciám, potvrdzuje a objasňuje táto kongregácia, bez toho, že by tým chcela predbiehať dispozíciám nového kódexu, nasledujúce:

  1. Doterajšia prax cirkevného práva nebola v žiadnom prípade zmenená a zostáva úplne v platnosti.
  2. V dôsledku toho neboli odvolané žiadne exkomunikácie ani iné uložené tresty. 
  3. Pokiaľ ide v tomto liste o výklad, jedná sa iba o odkaz na všeobecné princípy interpretácie trestných zákonov v riešení jednotlivých osobných prípadov, ktoré môžu byť ponechané rozsudku ordinariátov. Naproti tomu nebolo úmyslom kongregácie prenechať biskupským konferenciám, aby vydávali verejne úsudok všeobecného charakteru, ktorý by mohol implikovať odklon od týchto noriem. 

Rím, v sídle Kongregácie pre náuku viery, 11. februára 1981
(O.R.2. / 3.5.81)


"STANOVISKO CIRKVI NEZMENENÉ"
Prehlásenie Kongregácie pre náuku viery k slobodomurárskym združeniam

    Bolo zvažované, či sa nezmenilo hodnotenie Cirkvi o združeniach slobodomurárov skutočnosřou, že nový Kódex kánonického práva - Codex Iuris Canonici (CIC) ich na rozdiel od predchádzajúceho menovite neuvádza. Táto kongregácia je zmocnená vyhlásiť, že táto okolnosť je daná kritériom prijatým pri redakcii, ktorého účelom bolo obsiahnuť pomocou širších pojmov tiež iné podobne nezmieňované združenia. Negatívny úsudok Cirkvi vzhľadom na slobodomurárske združenia zostáva teda nezmenený, pretože ich princípy boli vždy považované za nezmieriteľné s učením Cirkvi a preto zostáva aj naďalej zakázané do nich vstupovať. Veriaci, ktorí patria do slobodomurárskych združení, sú v stave ťažkého hriechu a nesmú pristupovať k svätému prijímaniu. Miestnym cirkevným autoritám neprislúcha prehlasovať o podstate slobodomurárskych združení také hodnotenia, ktoré by boli v rozpore s vyššie uvedenými a to v zmysle prehlásenia tejto posvätnej kongregácie zo dňa 17. februára 1981. Toto prehlásenie, ktoré bolo prijaté na riadnom zasadaní tejto kongregácie, potvrdil pápež Ján Pavol II. pri poskytnutej audiencii podpísaného kardinála prefekta a súčasne nariadil jeho zverejnenie.

Rím, v sídle Kongregácie pre náuku viery, 26. november

Joseph Kardinál Ratzinger, prefekt
Arcibiskup Jérome Hamer OP, sekretár

(Preložené z L`Osservatore Romano, týždenné vydanie v nemeckej reči, číslo 48 z 2. 12. 1983)

 

zdroj:

BAUM, Hans - PRANTNER, Robert: SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ A CÍRKEV. Z nemeckého originálu preložil Pavel Horák. Olomouc : Matice cyrilometodějská s.r.o., A.D. 1999. ISBN 80-7266-012-8
preklad z češtiny: Proglas.sk
dátum: 30.VI.2006

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]