logos

 

 

DIDACHE

  PÁNOVO UČENIE PROSTREDNÍCTVOM DVANÁSTICH

APOŠTOLOV POHANSKÝM NÁRODOM

 

 

I. 1Existujú dve cesty, cesta života a cesta smrti. Je medzi nimi podstatný rozdiel. 2Cesta života je táto: V prvom rade miluj Boha, ktorý ťa stvoril a svojho blížneho ako seba samého. To, čo nechceš, aby sa stalo tebe, nerob ani iným. 3A takýto je význam týchto slov: Dobrorečte tým, ktorí vám zlorečia a modlite sa za svojich nepriateľov, postite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Veď aká zásluha plynie z toho, ak milujete tých, ktorí milujú vás? Vari tak nerobia aj pohania? Milujte preto tých, ktorí vás nenávidia a nebudete mať nepriateľov. 4Zdržiavaj sa svojich hriešnych a telesných žiadostí. Ak ťa niekto udrie na pravé líce, nastav mu aj ľavé a budeš dokonalý. Ak ťa niekto núti ísť jednu míľu, choď s nim dve. Ak ti niekto berie vrchný odev, daj mu aj spodný. Ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to späť. Lebo aj tak nič nezmôžeš. 5Každému daj to, čo si od teba prosí a nežiadaj to späť. Lebo Otec chce, aby sa z jeho darov dostalo každému. Blažený každý, kto obdarúva podľa tohoto príkazu, lebo zostane bez viny. Beda tomu, kto berie. Ale ak niekto berie, pretože je v núdzi, takýto je bez viny. Ak ale nie je v núdzi, bude musieť skladať účet za to, prečo zobral a načo to zobral. Keď bude potom vhodený do väzenia, bude posúdený podľa toho, čo spáchal a nevyjde odtiaľ, kým nezaplatí do posledného haliera. 6No aj v tejto veci platí: “Nech sa potí tvoja almužna v tvojich rukách, kým nespoznáš, komu ju dávaš.”

 

II. 1Druhé prikázanie v náuke znamená: 2Nezabiješ, nescudzoložíš, nezneuctíš chlapca (myslí sa homosexualita), neoddáš sa modlárstvu, nepokradneš, nebudeš čarovať, nepoužiješ jed, dieťa nezapudíš, aby zahynulo, ani novorodenca neusmrtíš, nebudeš dychtivo túžiť po majetku svojho blížneho. 3Nebudeš krivo prisahať, lživo svedčiť, nebudeš osočovať ani navádzať na zlé. 4Nebudeš dvojtvárny ani dvojznačný v slovách, lebo dvojznačné reči sú slučkou smrti. 5Tvoje slovo nech nie je lživé, ani zbytočné, ale nech sa naplní v skutok. 6Nebuď sebecký, ani zlodej, ani pokrytec, ani zlomyseľný, ani pyšný. Nechovaj voči svojmu blížnemu žiaden zlý úmysel. 7Nebudeš nenávidieť žiadneho človeka, radšej ho napomeň ak je to treba, modli sa zaňho a miluj ho viac ako seba samého.

 

III. 1Dieťa moje, vyhýbaj sa všetkému zlu a všetkému, čo sa na zlo ponáša. 2Nebuď hnevlivý, lebo hnev vedie k vraždeniu. Ani nebuď príliš závistlivý, hádavý, ani prchký. Toto všetko totiž vedie k vraždeniu. 3Dieťa moje, nebuď zmyselný, lebo zmyselnosť vedie ku smilstvu. Nebuď oplzlý a chráň sa žiadostivého pohľadu, lebo z tohoto všetkého pochádzajú cudzoložstvá. 4Dieťa moje, neoddávaj sa vešteniu, lebo vedie k modloslužbe. Nezaklínaj, vyhýbaj sa astrológii, nečaruj. Ba odmietni aj na podobné veci hľadieť, alebo o nich počúvať, lebo to všetko vedie k modloslužbe. 5Dieťa moje, neklam, lebo klamstvo vedie ku krádeži. Nebuď ziskuchtivý ani sa nechvastaj, lebo aj toto všetko vedie ku krádeži. 6Dieťa moje, nereptaj, lebo to vedie k rúhaniu. Nebuď spupný ani zlomyseľný, lebo z tohoto všetkého sa rodí rúhanie. 7Buď však mierny, lebo mierni ľudia budú dedičmi zeme. 8Buď trpezlivý, milosrdný, bez pretvárky, tichý, láskavý a maj vždy bázeň pred slovami, ktoré si vypočul. 9Nevyvyšuj sa a nebuď bezočivý. Nespolčuj sa s pyšným, ale pridaj sa k spravodlivým a pokorným. 10Čo sa ti prihodí, prijmi ako dobro vo vedomí, že nič sa nestane bez Boha.

 

IV. 1Dieťa moje, na toho, kto ti zvestuje Božie slovo, mysli dňom i nocou. Maj ho v úcte, ako Pána, lebo kde sa hovorí o Pánových veciach, tam je aj sám Pán. 2Každodenne vyhľadávaj sväťte osoby, aby si sa mohol oprieť o ich slová. 3Nevytváraj spory, ale radšej zmieruj tých, čo sú pohádaní. Súď spravodlivo, nehlaď na osobu, keď niekoho karháš za prečin. 4Nepochybuj, či sa to stane alebo nie. 5Nebuď tým, čo vystiera ruku, aby prijímal, ale sťahuje ju, ak treba dávať. 6Ak máš niečo z práce svojich rúk, daj to ako výkupné za svoje hriechy. 7Neotáľaj pri dávaní, ani nebuď namrzený. Veď budeš môcť zakúsiť, aký dobrý je ten, čo ťa odmení. 8Neodvracaj sa od núdzneho, ale o všetko sa deľ so svojím bratom a nehovor, že je to tvoje vlastné. Lebo ak zachovávate spoločenstvo v nesmrteľných veciach, o čo viac máte spoločné pominuteľné veci. 9Neodďaľuj ruku od svojho syna či dcéry, ale uč ich od mladosti bázni pred Bohom. 10Neprikazuj svojmu sluhovi alebo slúžke, ktorí majú nádej v tom istom Bohu, keď si roztrpčený, aby nestratili bázeň pred Bohom, ktorý bdie nad všetkými. Veď on keď povoláva, nehľadí na osobu, ale volá tých, ktorých Duch pripravil. 11Sluhovia, vy sa však v pokore a bázni podriaďte svojmu pánovi ako Božiemu obrazu. 12V nenávisti maj každé pokrytectvo a všetko, čo sa nepáči Pánovi. 13Nikdy neopusť Pánove prikázania, ale ochraňuj to, čo si prijal, nič nepridávaj, ani neuberaj. 14V cirkevnom spoločenstve vyznávaj svoje priestupky a nepristupuj k modlitbám s nečistým svedomím. Toto je cesta života.

 

V. 1Cesta smrti je zasa takáto: V prvom rade je zlá a plná prekliatia. Vraždy, cudzoložstvo, zlé žiadosti, smilstvo, krádeže a modloslužba, mágia a mastičkárstvo, lúpeže, krivé svedectvá, pokrytectvo, pretvárka a lesť, nadutosť, zlomyseľnosť, samoľúbosť a ziskuchtivosť, oplzlosti, žiarlivosť, bezočivosť, pýcha, vystatovanie a neúcta. 2Ľudia, čo prenasledujú dobrých, nenávidia pravdu a milujú klamstvo, nepoznajú spravodlivú odmenu, nezotrvávajú v dobrom, ani nesúdia spravodlivo, nezasadzujú sa o dobro, ale o zlo. Sú veľmi ďaleko od miernosti a trpezlivosti, milujú márnivosť, prenasledujú aby sa odplatili, neujmú sa chudobného, utláčaní sú im ľahostajní, nepoznajú toho, ktorý ich stvoril, zabíjajú deti, ničia Boží zárodok (v matkinom tele), odvracajú sa od núdzneho, utláčajú toho, kto je v tiesni, líškajú sa mocným, nespravodlivo súdia chudobných, sú poznačení každým hriechom. Deti, chráňte sa pred každým takýmto človekom.

 

VI. 1Dávaj pozor, aby nezblúdil z cesty učenia, aby si sa nevzdelával vo veciach cudzích Bohu. 2Ak unesieš celé Pánovo jarmo, staneš sa dokonalým. No ak to nedokážeš, rob toľko, koľko dokážeš. 3Čo sa týka jedla, chovaj sa ako uznáš za vhodné. Úzkostlivo sa však chráň mäsa obetovaného modlám, lebo to je vzdávanie pocty mŕtvym bohom.

 

VII. 1Čo sa týka krstu, krstite takto: Až keď človeku odovzdáte všetko toto, pokrstite (ponorte) ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého v tečúcej vode. 2Ak nemáš k dispozícii tečúcu vodu, krsti v inej vode. Keď nie je možné v studenej, tak v teplej. 3Ak ale nemáš k dispozícií ani jednu ani druhú, lej trikrát vodu na hlavu v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 4Pred krstom sa má postiť krstiteľ, krstenec a všetci ktorí môžu. Krstenca však vyzvi, aby sa pred krstom postil jeden alebo dva dni.

 

VIII. 1Nech vaše pôsty nie sú ako pôsty pokrytcov. Oni sa postia druhý a piaty deň po sobote (pondelok a štvrtok). Vy sa ale postite vo štvrtý a v prípravný deň (streda a piatok). 2Ani sa nemodlite ako pokrytci, ale modlite sa tak, ako prikázal Pán vo svojom Evanjeliu:

“Otče náš, ktorý si na nebesiach,

posväť sa meno tvoje,

príď kráľovstvo tvoje,

buď vôľa tvoja, ako v nebi tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes

a odpusť nám naše viny,

ako i my odpúšťame svojim vinníkom

a neuveď nás do pokušenia,

ale zbav nás zlého.”

Lebo tvoja je moc a sláva naveky.”

3Takto sa modlite trikrát denne.

 

IX. 1Čo sa týka Eucharistie (doslova: vzdávania vďaky), vzdávajte vďaky týmito slovami: 2Najskôr nad kalichom:

Vzdávame ti vďaky, Otče náš,

za svätú vínnu revú tvojho služobníka Dávida,

ktorú si nám zjavil skrze Ježiša, tvojho služobníka.

Tebe nech sa vzdáva sláva naveky.”

3Nad rozlomeným chlebom:

Vzdávame ti vďaky, Otče náš,

za život a poznanie,

ktoré si nám zjavil skrze Ježiša, tvojho služobníka.

Tebe nech sa vzdáva sláva naveky.

4Ako sa tento rozlomený chlieb, ktorý bol rozptýlený ponad vrchmi,

zhromaždil do jednoty,

tak nech sa aj tvoja Cirkev zhromaždí dovedna z končín zeme

do tvojho kráľovstva.

Lebo tvoja je sláva a moc skrze Ježiša Krista naveky.

5Nech však nikto neje ani nepije z vašej Eucharistie, iba tí, čo boli pokrstení v mene Pánovom. Preto aj Pán povedal: “Nedávajte svätú vec psom!”

 

X. 1Po nasýtení takto vzdávajte vďaky:

2Vzdávame ti vďaky, svätý Otče,

za tvoje sväté meno,

ktorým si si vzal naše srdcia za príbytok,

ako aj za poznanie, vieru a nesmrteľnosť,

ktorú si nám zjavil skrze Ježiša, tvojho služobníka.

Tebe nech sa vzdáva sláva naveky.

3Ty, všemohúci Vládca,

si stvoril všetko kvôli svojmu menu,

ľuďom si dal do užívania pokrm aj nápoj,

aby ti vzdávali vďaky.

Nám však milostivo uštedri duchovný pokrm a nápoj,

ako aj večný život skrze « Ježiša », tvojho služobníka.

4Za všetko ti vzdávame vďaky, pretože si mocný.

Tebe nech sa vzdáva sláva naveky.

5Spomeň si, Pane, na svoju Cirkev,

ochráň ju pred každým zlom a zdokonaľ ju vo svojej láske,

a tú, ktorú si sám posvätil, zhromaždi od štyroch vetrov

do svojho kráľovstva, ktoré si jej pripravil.

Lebo tvoja je moc a sláva naveky.

6Nech vstúpi milosť a tento svet nech sa pominie.

Hosanna Bohu Dávidovmu.

Ak je niekto svätý, nech vstúpi.

Ak však niekto nie je, nech koná pokánie a obráti sa.

Maranatha. Amen.

7Prorokov však nechajte vzdávať vďaky, ako dlho chcú.

 

XI. 1Kto príde a bude vás učiť všetko o čom sa doteraz hovorilo, toho prijmite. 2Keď sa však ten, kto učí, odvráti od takejto náuky a bude učiť iné učenie, takého nepočúvajte, lebo je to učenie na záhubu. Ale učiteľa na rozvoj spravodlivosti a poznania Pána, toho prijmite ako samého Pána. 3V prípade apoštolov a prorokov konajte podľa učenia Evanjelia takto:

4KaûdÈho apoštola, ktorý k vám prichádza, prijmite ako Pána. 5Nemá však zotrvať viac, ako jeden deň, iba keď je to potrebné, môže zostať aj ďalší deň. Ak však zostane tri dni, je to falošný prorok. 6Keď apoštol odchádza, nech si neberie nič, iba chlieb, čo mu výdrží na jedno prenocovanie. Keď však bude pýtať peniaze, je to falošný prorok. 7A žiadneho proroka, ktorý hovorí v Duchu, neskúšajte (už po predchádzajúcej skúške, ak hovorí v Duchu, je to reč Božia a nemožno skúšať jej pravosť) ani neposudzujte lebo všetky hriechy je možné odpustiť, ale tento odpustený nebude. 8Nie každý, kto hovorí v Duchu, je však prorok, iba ten, kto vedie Pánov spôsob života. Podľa tohoto spôsobu života rozoznáte falošného proroka od pravého. 9A žiaden prorok, ktorý v Duchu prikáže pripraviť jedlo (pravdepodobne pre chudobných), nebude z neho jesť; ak áno, je to falošný prorok. 10Ak prorok vyučujúci pravde nekoná podľa toho, čo učí, je to falošný prorok. 11Žiadneho preskúmaného a skutočného proroka, ktorý si počína v súlade s pozemským mystériom Cirkvi (snáď učí náuku novú, ktorá však priamo neprotirečí tradícii cirkevnej obce), ale neučí tak, ako treba konať, nesúďte. Taký má súd u Boha. Tak isto konali aj starí proroci. 12Kto však v Duchu povie: “Daj mi peniaze!”, alebo niečo podobné, toho nepočúvajte. Ak však povie: “Treba to dať ostatným núdznymi, nech ho nik nesúdi.”

 

XII. 1Kaûdý kto prichádza v mene Pánovom, má byť prijatý. Potom ho však preskúšajte a získajte si o ňom vedomosť, tak spoznáte, čo je napravo a čo je naľavo (čo je pravé a čo je falošné). 2Ak prichádzajúci iba prechádza, pomôžte mu, ako sa dá. Nech však u vás nezostáva; iba na dva, ak je to nutné, na tri dni. 3Ak sa chce u vás usadiť a je remeselník, nech pracuje a živí sa on sám. 4Ak nepozná žiadne remeslo, podľa vášho uváženia sa postarajte, aby sa medzi vami nenašiel žiaden nečinný kresťan. 5Ak sa tým však nechce riadiť, je to človek, ktorý s Kristom iba obchoduje. Majte sa pred takýmito ľuďmi na pozore.

 

XIII. 1Každý pravý prorok, ktorý sa chce u vás usadiť, si zaslúži svoj pokrm. 2Podobne aj pravý učiteľ si zaslúži ako pracujúci svoj pokrm. 3Vezmi každú prvotinu plodov z lisu a obilia, hovädzieho dobytka a oviec a daj ju prorokom. Veď oni sú vaši veľkňazi. 4Ak však nemáte prorokov, dajte prvotiny chudobným. 5Keď zarábaš cesto, zober prvotinu a podľa tohoto nariadenia ju odovzdaj. 6Podobne aj keď otvoríš nádobu s vínom alebo olejom, vezmi prvotinu a odovzdaj ju prorokom. 7Vezmi prvotinu z peňazí, šiat a všetkého majetku, koľko sa ti zdá primerané, a odovzdaj podľa tohoto nariadenia.

 

XIV. 1Keď sa v Pánov deň zhromaždíte, lámte chlieb a vzdávajte vďaky, keď už ste predtým vyznali svoje priestupky, aby vaša obeta bola čistá. 2Nikto, kto má nejaký spor so svojim blížnym, sa nemôže spolu s vami zhromažďovať, pokiaľ sa s ním nezmieri, aby tak nepoškvrnil vašu obetu. 3Lebo Pán sa v tejto veci vyjadril takto: “Na každom mieste a v každom čase mi «treba» prinášať čistú obetu, lebo som veľký kráľ, hovorí Pán, a obdivuhodné je moje meno medzi národmi.”

 

XV. 1Volte si biskupov a diakonov hodných Pána. Mužov miernych, nie chamtivých, pravdovravných a preskúšaných. Veď aj oni vám budú vysluhovať službu (liturgiu, alebo úrad?) prorokov a učiteľov. 2Majte ich v dostatočnej úcte, lebo oni sú vaši hodnostári spoločne s prorokmi a učiteľmi. 3Napomínajte sa navzájom nie s hnevom, ale pokojne, ako to máte v Evanjeliu. Kto sa previní voči druhému, s tým sa ani nerozprávajte, ba nech nepočuje ani vaše slová, dokiaľ sa neobráti a nebude činiť pokánie. 4Modlitby a vaše almužny ako aj všetko, čo konáte robte tak, ako to máte v Evanjeliu nášho Pána.

 

XVI. 1Bdejte nad svojím životom. Vaše lampy nech neprestávajú svietiť a z vašich bedier nech sa neuvoľňuje pás, ale buďte pripravení. Lebo nepoznáte hodinu, v ktorom príde náš Pán. 2Zhromažďujte sa často a hľadajte to, s čím máte ťažkosti, lebo celý čas od momentu, keď ste uverili bude zbytočný, ak ho v poslednej chvíli nezavŕšite. 3Lebo v posledných dňoch sa rozmnožia falošní proroci a zvodcovia. Ovce sa zmenia na vlkov a láska sa premení na nenávisť. 4Keď sa teda rozmnožia neprávosti, budú sa «ľudia» navzájom nenávidieť, prenasledovať a zrádzať. Potom sa zvodca sveta zjaví ako Boží Syn, bude robiť znamenia a zázraky. Zem bude vydaná do jeho rúk a bude konať zločiny, aké sa nestali nikdy od počiatku sveta. 5Potom príde na ľudské pokolenie oheň skúšok a mnohí budú zvedení a zblúdia. Iba tí, ktorí vytrvajú vo svojej viere, budú zachránení od prekliatia. 6Potom sa zjavia znamenia pravdy. Prvé znamenie bude otvorené nebo, potom bude nasledovať zvuk poľnice a tretím znamením bude vzkriesenie mŕtvych. 7Nie však všetkých mŕtvych, ale ako bolo povedané: “Príde Pán a s ním všetci svätí.” 8Potom svet uvidí Pána prichádzajúceho na nebeských oblakoch... (tu sa končí Jeruzalemský (H) rukopis)1

 


1 (rukopis Canones ecclesiastici sanctorum apostolorum (CE) pokračuje:)

Vtedy príde Pán a s nim všetci svätí; za zvuku zemetrasenia na nebeských oblakoch, spolu so svojimi anjelmi a mocnosťami, na kráľovskom tróne, súdiť diabla - zvodcu sveta - a každému odplatí podľa jeho skutkov. Vtedy budú zlí zatratení do večného ohňa a spravodliví vstúpia do večného života, ako dedičia toho, čo oko nevidelo, ucho nepočulo a do ľudského srdca nevstúpilo, ako dedičia toho, čo Boh pripravil tým, čo ho milujú a budú sa radovať v Božom kráľovstve v Ježišovi Kristovi.

(Jeremiášov preklad (G) má takéto zakončenie:)

Potom svet uzrie nášho Pána Ježiša Krista, Syna človeka a zároveň Božieho Syna, ako prichádza na oblakoch s mocou a veľkou slávou, aby každému človeku vo svojej svätej spravodlivosti odplatil podľa jeho skutkov pred anjelmi a pred celým ľudským pokolením. Amen.


zdroj: .rkfunz.szm.sk/sk/dokumenty.htm
preklad: © Miroslav Jureček, Róbert Horka, KSSCM, január 2000

NAJ.sk


[CNW:Counter]