späť na hlavnú stránku

logos

 

teilhard de chardin väčší ako CIRKEV?Prečo sa robí Teilhardovi Chardinovi, S.J. taká popularita, i napriek nasledovným stanoviskám svätej Cirkvi k jeho dielam? Budeme sa riadiť, my veriaci, stanoviskom Cirkvi, alebo nymbom "nedotknuteľnosti", ktoré okolo neho ktosi vytvoril alebo vždy ešte vytvára?
 

1926
Predstavení Jezuitského rádu zakázali o. Chardinovi pokračovať vo vyučovaní.
1933
Rím mu prikázal vzdať sa svojho miesta v Paríži.
1939
Rím zakázal, dal na index jeho dielo "L' Energie Humaine".
1941
Chardin predložil Rímu svoju najdôležitejšiu prácu "Le Phenomene Humain".
1947
Rím mu zakázal či už písať alebo učiť o filozofickych otázkach.
1948
Generálny predstavený Jezuitov zavolal Chardina do Ríma a dúfal, že získa preň od Svätej Stolice dovolenie publikovať jeho najdôležitejšie dielo "Le Phenomene Humain". Ale zákaz na jeho publikovanie z roku 1944 bol znovu obnovený. Bolo mu tiež zakázané ujať sa učiteľského miesta na Francúzskej Univerzite.
1949
Povolenie publikovať "Le Gruppe Zoologique" bolo zamietnuté.
1955
Chardinovi predstavení mu zakázali účastniť sa medzinárodného kongresu o paleontológii. Toho roku náhle zomrel.
1957
Najvyššia autorita Svätého Ofícia v dekréte z 15. novembra zakázala, aby sa diela Chardina držali v knižniciach, vrátane knižníc rehoľných inštitútov. Jeho knihy sa nemali predávať v katolickych kníhkupectvách a nemali sa prekladať do iných jazykov.
1958
V apríli toho roku vo všetkých jezuitských publikáciách v Španielsku bola poznámka od španielského provinciála Jezuitov, že Chardinove práce boli v Španielsku publikované bez predchádzajúceho cirkeného preskúmania a navzdory dekrétom Svätej Stolice.
1962
Monitum (upozornenie) dané v Ríme Svätou Stolicou 30. júna 1962.

"Niekoľko prác otca Pierra Teilharda de Chardina, z ktorých niektoré boli publikované po jeho smrti, sa publikujú a získavajú veľký úspech. Odhliadajúc od úsudku o tých veciach, ktoré sa tykajú pozitívnych vied, je dostatočne jasné, že vyššie spomenuté diela sú preplnené množstvom dvojznačností, ba dokonca skutočných vážnych omylov a to tak, že odporujú katolíckej náuke. Z tohto dôvodu najdôstojnejší otcovia najvyššej posvätnej kongregácie Svätého Ofícia povzbudzujú všetkych ordinárov (biskupov) ako aj predstavených rehoľných rádov, rektorov seminárov a univerzít, aby účinne chránili mysle, zvlášť mladých, pred nebezpečenstvami obsiahnutymi v prácach o. Teilharda de Chardina a jeho nasledovníkov."

1963
Rímsky vikariát (diecéza vedená v mene pápeža Pavla VI. jeho kardinálom vikárom) v dekréte z 30. septembra vyžadoval, aby katolícke kníhkupectvá v Ríme stiahli z obehu Chardinove diela, zároveň s tými knihami, ktoré podporujú jeho mylnú náuku. (Text tohto dokumentu bol publikovaný v parížskom denníku "L' Aurore" z 2. októbra 1963 a reprodukovaný v "Nouvelles de Chretiene" z 10. októbra 1963.)
1967
(Odpoveď prijatá z apoštolskej delegatúry z Washingtonu, D.C. 20. októbra 1967 na otázku, či Monitum proti Teilhardovým spisom bolo odvolané.)

"Chcem Vás uistiť, že monitum vydané Posvätnou Kongregáciou pre vierouku ohľadom spisov o. Teilharda de Chardina je stále platné. Nikdy sa nezaujalo odlišné stanovisko k žiadnemu z jeho spisov. Zároveň Vám tu zasielam kópiu anglického prekladu vyššie spomínaného Monitum, ktoré bolo vydané 30. júna 1962..."

 

zdroj:
o. Eirene
dátum: 19.V.2006

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]